جستجو در مقالات منتشر شده


55 نتیجه برای بوالهری

سید عباس باقری یزدی، دکتر جعفر بوالهری، دکتر داوود شاه محمدی،
دوره 1، شماره 1 - ( تابستان 1373 )
چکیده

در این تحقیق، میزان شیوع اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال در مناطق روستایی میبد یزد (400=N) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از آزمون SCL-90-R و مصاحبه بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که 5/12 درصد از افراد مورد بررسی دچار انواع اختلالات روانی بوده‌اند. میزان شیوع اختلالات خلقی 75/5 درصد، اختلالات اضطرابی 5/5 درصد، اختلالات شبه جسمی و عضوی مغز هر کدام 5/0 درصد و اسکیزوفرنیا 25/0 درصد بود. در میان اختلالات خلقی، افسرده خویی با 25/5 درصد و در میان اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر، 75/4 درصد، شیوع بیشتری داشته‌اند.

همچنین شیوع اختلالات روانی به طور معنی دار، در زنان بیش از مردان و در افراد بیسواد و کم سواد بیش از افراد باسواد بود. در گروه سنی 44-25 ساله، افراد متأهل، زنان خانه‌دار، مردان بیکار و خانواده‌های پرجمعیت اختلالات روانی شیوع بیشتری داشته است. برای بررسی پایایی آزمون
SCL-90-R از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته استافده شد. بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون، ضریب همبستگی پیرسون 97/0 محاسبه شد. بررسی اعتبار تشخیصی این آزمون، که نشان دهنده بالا بودن کارایی وحساسیت آن بوده،‌نشانگر آن است که این آزمون می‌تواند به عنوان یک وسیله سرند در مطالعات همه گیرشناسی با موفقیت بکار برده شود.


دکتر جعفر بوالهری،
دوره 1، شماره 1 - ( تابستان 1373 )
چکیده

در ارائه خدمت به مجروحین روانپزشکی لازم است از اصول شناخته شده در روانپزشکی نظامی و روانپزشکی اجتماعی تبعیت شود. بسیج نظامی و عمومی در جامعه، مشارکت قشر وسیعی از مردم در امور دفاع مقدس و در پی آن طبعاً آسیب دیدگی عمومی جامعه از عوارض روانی جنگ، ضرورت یک برنامه کشوری در زمینه روانپزشکی نظامی هماهنگ و حمایت شده به وسیله طرح بهداشت روانی را تائید می‌نماید. برنامه کشوری بهداشت روانی که دارای همه مشخصات و اصول روانپزشکی اجتماعی، بهداشت روانی و روانپزشکی نظامی است به خوبی می‌تواند در راه ایجاد یک تشکیلات نوین روانپزشکی جهت ارائه خدمت به مجروحین روانپزشکی جنگی کمک لازم را بنماید. این مقاله مشخصات برنامه‌ای را معرفی می‌نماید که قادر است با حداقل هزینه، حداکثر خدمت را به این معلولین (جانبازان) و مجروحین ارائه دهد.


زهرا پزشکی، دکتر جعفر بوالهری،
دوره 1، شماره 2 - ( پاييز و زمستان 1373 )
چکیده

در این بررسی نگرش 13% از افراد 15 سال به بالای چندروستای شمال شهر تهران (151 مردو 149 زن) واقع در دو منطقه رودبار قصران و گلندوک، در زمینه بیماریهای روانی در سال 1370 سنجیده شد. این پژوهش از نوع پژوهشهای تحلیلی – توصیفی بوده وجهت بررسی روابط موجود بین متغیرهایی چون سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و نگرش آنان نسبت به بیماریهای روانی از آزمونهای آماری توصیفی و X2 استفاده گردید. بطورکلی نتایج این بررسی نشان داد که ازمودنیها، یک مفهوم منفی و کلیشه‌ای درمورد بیماری روانی نداشتند، زیرا در مجموع 8/67 درصد از آنها دارای نگرش مثبت بودند. افراد با تحصیلات بالاتر و افراد جوانتر و شاغلین در رده‌های بالاتر، نگرش مثبت تری داشتند. در موردحفظ روابط اجتماعی با بیمار روانی در محیط کار و نگهداری بیماردرمنزل نگرش منفی بیشتری مشاهده نشد؛ اما در مواردی چون دوست شدن و به ویژه هم اتاق شدن با بیمار روانی، چندان تمایلی اظهار نگردید. در مجموع بین تمایل به حفظ رابطه اجتماعی و متغیرهای مورد بررسی، رابطه معنی داری وجودنداشت.
شهره آمالی، دکتر امیر هوشنگ مهریار، دکتر جعفر بوالهری،
دوره 1، شماره 4 - ( بهار 1374 )
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان کارایی روش جرأت آموزی که مجموعه‌ای از چند روش رفتاری است و نیزجرأت آموزی توأم با بازسازی شناختی به روش بازسازی منظم منطقی پرداخته است. آزمودنیها را 21 دانش آموز (14-12 ساله) مضطرب اجتماعی که دارای ملاکهای تشخیصی اضطراب اجتماعی بودند و براساس ویژگیهای جمعیتی همتاسازی شده بودند تشکیل می‌دادند. پیش از شروع آزمایش، به وسیله آزمونهای مقیاس اضطراب مدرسه، مقیاس اجتناب و فشار اجتماعی، مقیاس ترس از ارزیابی منفی، عبارتهای خودبیانی، ‌مقیاس تنهایی،‌ مقیاس احساس خودکفایی کودکان، مقیاس انتظار مثبت از پیامدها، مقیاس جرأت ورزی (درجه ناراحتی، نرخ بروز رفتارها)، مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم و نیز مصاحبه نیمه ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس به طور تصادفی به دو گروه درمانی و یک گروه شبه درمان اختصاص داده شدند. بلافاصله پس از درمان و نیز یک ماه پس از آن ارزیابی‌های مرحله دوم و مرحله سوم با استفاده از همان ابزارها انجام گرفت. سرانجام با استفاده از تحلیل پراش یک عاملی و آزمون توکی به مقایسه بین گروهها پرداخته شد. نتایج برتری روش جرأت‌آموزی و جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی را نسبت به شبه درمان نشان داد. برتری روش جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی نسبت به روش جرأت‌آموزی در همه جنبه‌های اضطراب اجتماعی تائید نشد.
سید عباس باقری یزدی، دکتر جعفر بوالهری، حمید پیروی،
دوره 1، شماره 4 - ( بهار 1374 )
چکیده

در این مطالعه، که به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 74-73 دانشگاه تهران انجام گرفت 2321 دانشجوی پذیرفته شده بطور تصادفی انتخاب و برای اولین بار درایران پرسشنامه سلامت عمومی 12-GHQ را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که 30 درصد پذیرفته‌شدگان از احساس غمگینی و افسردگی و 8/26 درصد از تحت استرس بودن رنج می‌برده‌اند. 3/4 درصدآنها سابقه یماریهای عصبی روانی را در گذشته خود ذکر نموده‌اند. آزمون فرضیه‌های این پژوهش نشان داد که از نظر سلامت روانی درآغاز تحصیل بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متاهل، دانشجویان با سهمیه‌های قبولی و گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین پذیرفته شدگان تهران وشهرستانی، دانشجویان علاقمند وبی علاقه به رشته قبولی، و همچنین پذیرفته‌شدگانی که با اولین بار و بیش از سه بار حضور در کنکور سراسری به دانشگاه راه یافته‌اند از نقطه نظر سلامت روانی تفاوت معنی دار مشاهده گردید. براساس نتایج این آزمون 5/16 درصد پذیرفته شدگان مشکوک به اختلال روانی می‌باشند که لازم است ضمن ارزیابیهای روانشناختی و بالینی از آنها و ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های آموزشی، تحصیلی و درمان بتوان در جهت ارتقاء سطح سلامت روانی دانشجویان گام برداشت.
دکتر جعفر بوالهری، دکتر احمد محیط،
دوره 2، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1374 )
چکیده

پراکندگی زیاد مراکز جمعیتی – روستایی ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه سبب گردیده است که امکانات محدود بهداشت روانی شهری نتواند برای اکثریت ساکنین این مناطق قابل دسترسی باشد. از این رو کوششهای زیادی برای ادغام ارائه خدمات بهداشت روانی در شبکه وجود مراقبتهای بهداشتی اولیه انجام گرفته است. دراین پژوهش آزمایشی با در نظرگرفتن دو گروه آزمایش و گواه، تغییر در نرش 34 تن از بهورزان منطقه هشتگرد و 237 نفر از جمعیت بالای 15 سال روستاهای تحت پوشش آنان (گروه آزمایش) راجع به بهداشت روانی، پس از یک دوره آموزشی کوتاه مدت و ادغام بهداشت روانی در مراقبتهای بهداشتی اولیه با تغییر در نگرش 20 تن از بهورزان منطقه طالقان و 150 نفر از جمعیت بالای 15 سال تحت پوشش خدماتی آنان به عنوان گروه گواه که از هیچ آموزشی در مزینه بهداشت روانی برخوردار نبودند، مورد بررسی قرار گرفت. اجرای این پژوهش بر این فرضیه اصلی استوار بود که با آموزش بهداشت روانی به بهورزان یک منطقه ضمن ایجاد تغییر در نگرش آنان می‌توان آموزش بهداشت روانی به مردم، همچنین بیماریابی و ارجاع بیماران روانی را به آنان واگذار نمود. ابزار این پژوهش عبارت از یک پرسشنامه نگرشی برای بهورزان و یک پرسشنامه نگری ویژه اهالی روستاها بودکه پس از تعیین اعتبار صوری و محتوایی آنان به صورت پیش و پس آزمون در آزمودنیهای آزمایش و گواه تکمیل گردید. نتایج این پژوهش که با استفاده از آزمون t مستقل و مقایسه میانگین‌ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، بیانگر موثر واقع شدن آموزش در تغییر نگرش بهورزان و موثر واقع شدن آموزش و ادغام بهداشت روانی در نگرش اهالی روستاهای تحت پوشش آنان در گروه آزمایش می‌باشد. همچنین بهورزان گروه آزمایشی توانستند در مدت اجرای پژوهش 154 بیمار را که 44/0 درصد جمعیت عمومی می‌شد، در روستاهای محل خدمت خود شناسایی وبا تشخیص‌های مختلف روانپزشکی که با کمک پزشک عمومی عنوان گردیده بود، به رده‌های بالاتر ارائه خدمات بهداشت روانی ارجاع دهند.
دکتر جعفر بوالهری، دتر داوود شاه محمدی،
دوره 2، شماره 4 - ( بهار 1375 )
چکیده

تاریخ معاصر افغانستان و تغییرات سریع حکومتی در سه دهه اخیر که همراه با تسلط فرهنگ بیگانه، تضعیف حکومت مرکزی وتشکیل حکومت‌های منطقه‌ای، جنگ‌های 18 ساله داخلی و رکود توسعه کشور گردید. اثرات نامطلوبی بر بهداشت و سلامت مردم داشته است. فعالیت‌های بهداشت روانی و روانپزشکی نیز که در ابتدای دهه اخیر دوباره آغاز گردیده بود، در طول 4 سال گذشته به کلی ضعیف و بیشتر مراکز سرپایی وب ستری تخریب و تعطیل گردید. علاقمندی سازمان جهانی بهداشت، گروه یاز پزشکان افغانی و نیز مسئولین بهداشتی برخی از مناطق موجب شد تا در یک سال گذشته فعالیتهای سریع و مفیدی در جهت سازماندهی مجدد فعالیت‌های بهداشت روانی و روانپزشکی در شرایط بحرانی این کشور صورت گیرد. در تابستان 1375 با کمک سازمان بهداشت جهانی و حضور سه ماهه روانپزشکان ایرانی در صفحات شمال کشور که از آرامش نسبی برخوردار بود، ده نفر از پزشکان عمومی از ولایات مختلف در یک دوره آموزش فشرده بهداشت روانی و روانپزشکی شرکت نمودند. با برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت که در این زمینه صورت گرفت امید است برنامه‌های بهداشت روان افغانستان در قالب اهداف جامعه‌نگر گسترش یافته و با وجود ادامه بحران، با کیفیت بهتری ارائه گردد.
مهناز خزائیلی، دکتر جعفر بوالهری،
دوره 2، شماره 4 - ( بهار 1375 )
چکیده

نظر به اهمیت آموزش خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در کاهش چشمگیر شدت بیماری و عوارض آن، در پژوهش حاضر میزان کارایی این شیوه مداخله‌ای در 30 خانواده دارای عضو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن که به تصادف در سه گروه (گروه‌ آزمایش، دارونما و گواه) جای داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنیهای هر سه گروه از نظر متغیرهایی چون جنس، سن، سطح تحصیلات، تشخیص بیماری و طبقه اجتماعی همتاسازی شده بودند. این افراد از بین مراجعان به درمانگاه روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه تشخیصی و پرسشنامه‌ای که به این منظور تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی و برپایه فرضیه‌های زیر شکل گرفته است: آموزش گروهی خانواده بیماران اسکیزوفرنیک پارانوئید مزمن بر میزان سازگاری بیماران در عملکرد روزمره، بر میزان آگاهی خانواده و نیز بر احساس و نگرش خانواده نسبت به بیمار و بیماری تأثیر می‌گذارد. در اجرای پژوهش گروه آزمایش طی شش جلسه دو ساعته آموزشهایی همراهب ا بحث گروهی پیرامون بیماری اسکیزوفرنیا دریافت نمودند. گروه دارونما تنها در جلساتی مشابه و بدون محتوای آموزش و بحث گروهی شرکت جستند و اعضای گروه گواه تنها در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس آزمون، 3 ماه پس از پایان جلسات آموزشی، در هر سه گروه اجرا گردید. نمرات به دست آمده از اجرای آزمونها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه با استفاده از تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشاندهنده تأثیر معنی‌دار آموزش خانواده در سازگاری عملکرد بیمار، آگاهی و نگرش خانواده نسبت به بیماری بود.
دکتر جعفر بوالهری، دکتر مهدی بینا، مجتبی احسان منش، عیسی کریمی کیسمی،
دوره 3، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1376 )
چکیده

ارزشیابی آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای روانی و میزان عملکرد آنان در ارائه خدمات بهداشت روان به عنوان بخشی از ارزشیابی سراسری برنامه ده ساله ادغام بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه، هدف اصلی این پژوهش است. در این بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد 266 نفر از 4254 نفر بهورز تحت پوشش طرح بهداشت روانی مشغول به کار در خانه‌های بهداشت، نسبت به یماریهای روانی،‌صرع و عقب ماندگی ذهنی،‌ مورد بررسی قرار گرفته است. آزمودنی‌ها به کمک روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی برگزیده شده و با کمک سه پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در زمینه آگاهی و نگرش، افراد مورد بررسی به بیش از نیمی از پرسش‌ها پاسخ درست داده‌اند. نتایج بررسی عملکرد بهورزان نشان داد که در زمینه جذب آموزش‌های ارائه شده شناسایی، ارجاع و پیگیری بیماران روانی موفق بوده‌اند. بیشترین مشکل بهورزان کشور در زمینه آموزش بهداشت روانی به مردم، پراکندگی جمعیت و مشکلات فرهنگی بوده است.


جهانشیر توکلی زاده، دکتر جعفر بوالهری، دکتر امیرهوشنگ مهریار، دکتر محمود دژکام،
دوره 3، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1376 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه در دو مرحله بر روی 400 دانش‌آموز دبستانی (302 پسر، 198 دختر) شهر گناباد انجام شد که در آن از پرسشنامه‌های آموزگاران و پدران و مادران (CSI-4) به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. در مرحله نخست (بررسی مقدماتی)، متن فارسی پرسشنامه‌ها توسط تنی چند از متخصصان ارزیابی و اصلاح شد سپس توسط مادران و آموزگاران 100 دانش آموز تکمیل شد. آنگاه صد کودک مزبور توسط روانپزشک مصاحبه و پرسشنامه مربوط به والدین توسط روانپزشک برای آنها تکمیل گردید. سپس با مقایسه تشخیص روانپزشک با نتایج پرسشنامه‌ها حساسیت و ویژگی آزمونها براساس بهترین نقطه برش برای هر اختلال رفتار ایذایی تعیین شد. نتایج داده‌های این مرحله نشان داد که به کارگیری هر دو چک لیست با نقاط برش تعیین شده از قابلیت غربالگری مناسبی برخوردار است. در مرحله دوم، دو فرم پرسشنامه توسط مادران و آموزگاران 300 دانش آموز دیگر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل گردید. با استفاده از نتایج کل نمونه، میزان شیوع اختلالهای موردنظر تعیین شد. نتایج نشان داد که 17 درصد از افراد مورد بررسی دچار اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه هستند. اختلال بیش فعالی – کمبود توجه با 9 درصد از شایعترین اختلالها بود. همچنین بین میزان شیوع اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه و عوامل جمعیت شناختی جنسیت، پایه تحصیلی، سن، وضعیت اجتماعی – اقتصادی پدر و مادر، وضعیت تحصیلی، سابقه اختلالهای روانپزشکی پدرو مادر و برادران و خواهران دانش آمور ارتباط معنی‌داری وجود داشت.دکتر احمد محیط، دکتر داود شاه محمدی، دکتر جعفر بوالهری،
دوره 3، شماره 3 - ( زمستان 1376 )
چکیده

از آنجا که برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه در ایران در دهه گذشته در ابعاد گسترده کمی و کیفی رشد داشته است،‌در هفتمین اجلاس بین کشوری بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی که در کازابلانکا تشکیل شد پیشنهاد گردید که این برنامه به طور مستقل و جامع مورد ارزشیابی قرار گیرد. در این بررسی با درخواست وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و با همکاری سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی و شرکت فعال کارشناسان آن سازمان به منظور ارزشیابی جامع ارائه خدمات بهداشت روانی، 266 بهورز و خانه بهداشت، 91 پزشک عمومی و مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 923 نفر مراجعه کننده به مطبهای خصوصی روانپزشکان و دیگر مراکز روانپزشکی و 737 خانوار در مناطق همجوار با مناطقی که طرح بهداشت روان در آنها اجرا شده با استفاده از 8 نوع پرسشنامه، و نیز گروههای ارزشیابی کیفی، مورد بررسی قرا رگفتند. داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی ارائه گردید. نتایج نشان داد که اجرای برنامه بهداشت روانی کشور و ادغام آندر نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه موجب شناسایی بیش از 6 هزار بیمار روانی در منطقه موردبررسی توسط بهورزان و پزشکان عمومی شده نزدیک به 80% آنان در روستا مورد درمان، آموزش یا پیگیری قرار گرفته‌اند. نگرش و آگاهی بهورزان در مورد بهداشت روانی رشد خوبی را نشان داده و بیش از 87% بیماران به جای روشهای سنتی از مراکز پزشکی برای درمان خود استفاده کرده‌اند. درمتن مقاله افزون بر شرح ریزتر پژوهش به برخی نقاط ضعف در این موارد اشاره شده است.


کارینه طهماسبیان، دکتر امیر هوشنگ مهریار، جعفر بوالهری، بهروز بیرشک،
دوره 3، شماره 3 - ( زمستان 1376 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالهای رفتاری کودکان انجام شد. در این پژوهش 27 کودک دارای اختلال رفتاری در گستره سنی 7 تا 11 سال از مدارس ابتدایی دخترانه ارامنه تهران توسط پرسشنامه‌های ارزیابی رفتاری راتر، فرم والدین و فرم معلم انتخاب شده و مادران آنان پس از همتاسازی متغیرهای سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی – اجتماعی به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی (9 نفر)، پلاسبو (8 نفر) و گواه (10 نفر) جای گرفتند. گروه آزمایشی طی 8 جلسه آموزشهایی پیرامون افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب در کودکان دریافت نمودند. گروه پلاسبو در پنج جلسه با شرایط مشابه اما بدون محتوای آموزشی شرکت جستند. در فاصله دو ماه از آغاز جلسات، ارزیابی مجدد انجام شد. نتایج نشان داد که نمرات به دست آمده در پس آزمون گروه آزمایشی نسبت به نمرات گروه پلاسبو و گواه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در آزمونهای ارزیابی رفتاری فرم والدین اینتفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است به بیان دیگر نتایج آماری نشان دهنده تأثیر آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان بوده است.


دکتر سید موسوی کافی، دکتر جعفر بوالهری، حمید پیروی،
دوره 3، شماره 4 - ( بهار 1377 )
چکیده

به منظور بررسی عوامل شناختی، هوش، عاطفی و شخصیتی دانشجویان و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان 1102 (285 زن و 817 مرد) نفر از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 73-1372 چهار دانشکده علوم، فنی، هنرها و ادبیات دانشگاه تهران با اجرای آزمون SCL-90-R و پرسشنامه بررسی وضع تحصیلی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره کتبی دیپلم دانشجویان پذیرفته شده در سهمیه‌های مختلف از نظر آماری معنی دار است. در نمره کل آزمون بین دانشجویان تهرانی و شهرستانی، زن و مرد، همچنین دانشجویان پذیرفته شده در چهار دانشکده و در سهمیه‌های مختلف تفاوت معنی داری بدست نیامد. البته در برخی از ابعاد‌آزمون تفاوتهایی مشاهده شد که نتایج آن به همراه سایر یافته‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


دکتر سید محمود میرزمانی، دکتر جعفر بوالهری،
دوره 4، شماره 4 - ( بهار 1378 )
چکیده

مبتلایان به اختلال پس از استرس ضربه‏ای در مقیاس F نمره‏های بالا و در مقیاس K نمره‏های پایین‏تری می‏گیرند، نمره‏های مقیاس F آنان از نمره‏های مقیاس K بیشتر خواهد بود و این تفاوت بیانگر اغراق در بیان نشانه‏ها و بدتر جلوه‏ دادن ناراحتی‏های آنهاست. این بررسی بر روی چهار گروه 32 نفره شامل: 1-گروه مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه‏ای‏ (با میانگین سنی 28 سال)، 2- رزمندگان غیراختلال پس از استرس ضربه‏ای (با میانگین سنی 6/27 سال)، 3-بیماران‏ نوروتیک غیرنظامی، غیراختلال پس از استرس ضربه‏ای(با میانگین سنی 5/24 سال)، 4- یک گروه افراد عادی (با میانگین سنی 5/27 سال) انجام شده است. ابزار پژوهش فرم فارسی کوتاه MMPI (مینی‏مالت) بود که بطور انفرادی برای‏ تمام آزمودنی‏ها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش به کمک آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه نشان داد که آزمودنی‏های نخستین گروه در مقیاس F نمره‏های بالا و در مقیاس‏های L و K نمره‏های پایینی بدست آوردند. به بیان‏ دیگر نیمرخ آنها در مقیاس‏های اعتبار به شکل 8 و بیانگر نیمرخ افرادی است که کوشش دارند خود را بدتر از آنچه که هستند نشان دهند.


جعفر بوالهری، مجتبی احسان منش، عیسی کریمی کیسمی ،
دوره 5، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1378 )
چکیده

از آنجا که نگرش افراد به ویژه جوانان نسبت به ازدواج، تشکیل خانواده ومشکلات و موانع آن نقش به سزایی در گرایش‏ آنها نسبت به ازدواج دارد، بررسی نگرش جوانان به ویژه قشر دانشجو نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده دارای اهمیت تلقی‏ می‏شود. در پژوهش حاضر نگرش 521 تن از دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‏ درمانی ایران در مورد ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. این افراد از مقاطع مختلف تحصیلی به شیوه نمونه‏گیری طبقه‏ای‏ و تصادفی ساده انتخاب شده‏اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را یک پرسشنامه نگرشی تشکیل داده است که پایایی آن‏ از طریق آزمون- آزمون مجدد اندازه‏گیری و اعتبار صوری آن نیز بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون شفه استفاده شده است. نتایج پژوهش اصلی نشان داد که نگرش‏ دانشجویان در مجموع مثبت و در متغیرهای سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، محل سکونت، مقاطع تحصیلی و اقدام به‏ انتخاب همسر تفاوت معنی‏داری دارد. یافته‏ها نشان داد که گروه سنی 30-26 سال، گروه کم درآمد، گروه کارورز، دانشجویان شهرستانی و گروهی که برای انتخاب همسر اقدام کرده بودند، نگرش مثبت‏تری نسبت به سایر گروهها نشان‏ داده‏اند. در ضمن یافته‏های پژوهش گویای آن است که ایجاد حمایتهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و رفع موانع دست‏ و پاگیر نقش مؤثری در گرایش جوانان نسبت به ازدواج دارد.


حسین داداش زاده، دکتر جعفر بوالهری، دکتر سید اکبر بیان زاده، دکتر افسر ارفعی،
دوره 5، شماره 3 - ( زمستان 1378 )
چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی روش درمانی آموزش مهارتهای اجتماعی و ترکیب آن با دارو درمانی در درمان زنان مبتلا به افسردگی اساسی انجام شده است. روش: نمونه مورد بررسی 21 زن مبتلا به افسردگی اساسی بودند که‏ به سه گروه دارو درمانی، آموزش مهارتهای اجتماعی، و درمان ترکیبی بطور تصادفی اختصاص داده شدند. به منظور کنترل‏ متغیرهایی همچون سن، میزان تحصیلات، مدت ابتلا به بیماری، شدت افسردگی و میزان سازگاری، گروههای آزمایشی با استفاده از تحلیل واریانس با یکدیگر مقایسه شدند. نخست نمرات پیش آزمون هر یک از آزمودنیها در پرسشنامه افسردگی‏ بک، مقیاس درجه‏بندی افسردگی هامیلتون، و مقیاس سازگاری اجتماعی بدست آمد و سپس روشهای درمانی به مدت‏ 5/2 تا 3 ماه (12 تا 15جلسه) در مورد آنها به کار برده شد. در پایان دوره درمان، دوباره تمامی بیماران با همان ابزارهای‏ یاد شده مورد بررسی قرار گرفتند و نمرات پس آزمون با نمرات پیش آزمون مقایسه و تحلیل شدند. یافته‏ها: یافته‏ها نشان‏ داد که روش درمانی آموزش مهارتهای اجتماعی بطور معنی‏داری افزایش میزان سازگاری در بیماران را به دنبال داشته است‏ (01/0> p ). همچنین آزمودنیهای گروه در مان ترکیبی در مقایسه با گروه دارو درمانی و گروه آموزش مهارتهای اجتماعی، بطور معنی‏داری به بهبودی بیشتری دست یافتند (05/0> p ). از نظر کاهش نشانه‏های افسردگی، میان گروه دارو درمانی و گروه آموزش مهارتهای اجتماعی تفاوت معنی‏داری دیده نشد.


نور محمد بخشانی، دکتر جعفر بوالهری، دکتر سید اکبر بیان‏زاده،
دوره 5، شماره 3 - ( زمستان 1378 )
چکیده

مفهوم ارتقاء بهداشت نخستین بار در سال 1975 معرفی شد و دورنمای نوینی را در فعالیت‏های بهداشتی ترسیم نمود تا آنجا که امروزه سازمان جهانی بهداشت نیز ارتقاء بهداشت را برتر از پیشگیری و درمان می‏داند. این مفهوم به تدریج از بهداشت عمومی به حوزه بهداشت روانی نیز گسترش یافته و هم اکنون کوشش در زمینه ارتقاء بهداشت روانی با رویکرد جامعه‏نگر محور فعالیت بسیاری از برنامه‏ریزان بهداشتی است. گرچه بسیاری بر این باورند که برنامه‏های ارتقاء بهداشت‏ بیشتر بر افراد بهنجار جامعه تمرکز دارد و نه بیماران و افراد در معرض خطر،ولی امروزه، بر خلاف این دیدگاه هدف‏ برنامه‏های ارتقاء بهداشت محدود به افراد بهنجار نبوده، بلکه گستره فعالیتهای آن افرادی را که دچار اختلالهای روانی، معلولیت و ناتوانی هستند نیز در بر می‏گیرد.


محمد علی توکلی، حسین بقولی، حمید رضا قامت بلند، دکتر جعفر بوالهری، دکتر بهروز بیرشک،
دوره 5، شماره 4 - ( بهار 1379 )
چکیده

هدف: هنجاریابی فرم زمینه‏یابی رفتار انطباقی واینلند از تولد تا 18 سال و 11 ماهگی در جمعیت ایرانی. روش: 1650 آزمودنی بهنجار در 15 گروه سنی در مناطق شهری و روستایی استانهای فارس، خراسان، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد و شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روایی آن، این مقیاس با 130 فرد عقب‏مانده ذهنی به کار برده شد. افزون بر آن برای تعیین پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی بر روی 170 نفر از پدران و مادران آزمودنیها اجرا گردید. یافته‏ها: این پژوهش نشان داد که ماده‏های مقیاس در مورد جمعیت ایرانی از پایایی و روایی رضایت‏بخشی برخوردارند. همچنین جدولهای نمره‏های هنجار شده با فواصل سنی 2، 3 و 4 ماه و سطوح انطباقی در مورد قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی، سطوح ناسازگار در قلمرو رفتار ناسازگار، رتبه‏های درصدی و نمره‏های هنجار شده 9 گانه، معادلهای سنی در قلمروها و زیر قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی محاسبه گردید. نتیجه: این بررسی نشان داد که این مقیاس در ایران از پایایی رضایت‏بخشی برخوردار است و توانایی تمایزگذاری گروه عقب‏مانده ذهنی از گروه بهنجار را دارد. از این رو روایی‏ افتراقی آن در تأیید روایی ساختار نیز می‏تواند به شمار رود.


جعفر بوالهری، مجتبی احسان منش، عیسی کریمی کیسمی،
دوره 6، شماره 1 - ( تابستان 1379 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل تنش‏زا، میزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجویان‏ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران انجام شده است. روش: 408 نفر(234 مرد، 174 زن) از دانشجویان یاد شده‏ که به شیوه نمونه‏گیری تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی آنان ‏4/22 سال (انحراف معیار 45/3) و در مقاطع مختلف تحصیلی علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، بالینی و کارورزی بودند. داده‏های پژوهش به کمک‏ پرسشنامه شاخص میزان توکل، پرسشنامه عوامل تنش‏زا و پرسشنامه نشانگان استرس گردآوری شده و به کمک روشهای‏ آماری مورد توصیفی، آزمونهای آماری تحلیل واریانس آزمون تعقیبی شفه و آزمون t تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد که 1/44% دانشجویان مورد بررسی دارای استرس کم، 1/31% دارای استرس متوسط و 8/24% دارای استرس زیاد بوده‏اند. از میان عوامل تنش‏زا، ترس از مردود شدن در امتحانها، مرگ یکی از بستگان نزدیک و دعوای‏ شدید با پدر به ترتیب درصد بیشتری از دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است در زمینه نشانگان استرس، نگرانی، اضطراب و کمرویی بیش از سایر نشانه‏ها توسط آزمودنیهای پژوهش گزارش گردیده است. مقایسه نمرات دانشجویان در پرسشنامه توکل با نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس نشان دادکه با بالا رفتن نمرات در پرسشنامه توکل، نمرات‏ آنان در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش یافته است. همچنین 1/69%از دانشجویان در پرسشنامه توکل، از بیشترین نمره‏ ممکن (200)، 152 نمره را به دست آوردند.


‏ دکتر کاظم ملکوتی، ‏ دکتر فریدون مهرابی، ‏ دکتر جعفر بوالهری، محبوبه دادفر،
دوره 6، شماره 4 - ( بهار 1380 )
چکیده

هدف: در پژوهش حاضر اثر همبودی اختلالهای شخصیت با بیماری وسواسی- جبری بر درمان دارویی مبتلایان‏ به این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری‏ وسواسی- جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه (15 نفر دارای اختلال‏های شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت) به مدت 3 ماه با فلوکستین تحت درمان قرار داده است. ابزارهای مورد استفاده شامل فرم‏ مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی- جبری یل براون و پرسشنامه‏ بالینی چند محوری میلون-2 بوده است. آزمودنیها از نظر سایر متغیرهای موثر بر پیامد درمانی مانند جنس، طول‏ مدت وسن شروع بیماری با یکدیگر همگن بودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t و مجذور خی انجام گرفته است. یافته‏ها: نتایج نشان داد که :1) تفاوتی در شدت وسواس پس از درمان میان دو گروه دارای‏ اختلالهای شخصیت و بدون اختلالهای شخصیت وجود ندارد و درمان دارویی در هر دو گروه به طرز معنی­داری باعث‏ کاهش شدت وسواس گردیده است. 2) تفاوت معنی داری در شدت وسواس میان دو گروه پیش از درمان وجود نداشت.صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb