جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای حیدری پهلویان

احمد حیدری پهلویان،
دوره 3، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1376 )
چکیده

برای به دست آوردن اطلاعاتی د رمورد وضعیت روانی – اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان 667 نفر (423 زن ، 244 مرد) مراجعه کنندگان به 4 مرکز اورژانس این شهر طی یک سال مورد بررسی قرار گرفتند. یک پرسشنامه مشخصات، آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI و پرسشنامه سنجش افسردگی بک ابزارهای پژوهش را تشکیل داده‌اند. داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مانند مجذور خی، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS و EPI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد زیر 30 سال بالاترین موارد اقدام به خودکشی (5/77%) را داشته‌اند. در گروه زنان بالاترنی موارد اقدام به خودکشی مربوط به افراد متأهل (46/63 درصد) و در گروه مردان افراد مجرد (78/57 درصد) بالترین موارد اقدام به خودکشی را به خوداختصاص داده‌اند. 8/85 درصد از آزمودنیها در پاسخ به آزمون «بک» هنگام اقدام به خودکشی درجاتی از حالت افسردگی خفیف تا شدید را نشان دادند. نیمی (36/52%) از پاسخ دهندگان به MMPI نیمرخ روانی نابهنجار داشته و در آزمون فرضیه‌ها، نمره زنان در مقیاس‌های بالینی هیپوکندری و مانیا در سطح 5%P< بطور معنی داری بیش از مردان بود. در مردان افسردگی و خستگی روانی بطور معنی داری در سطح 5%P< بیش از زنان بود. مهمترین دلایل اقدام به خودکشی، اختلاف خانوادگی، درگیری با همسر، ناراحتی روانی و بیکاری در مردان بوده است. افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی در اقدام کنندگان به خودکشی بوده است.احمد حیدری پهلویان، حسین محبوب، محمد کاظم ضرابیان،
دوره 4، شماره 4 - ( بهار 1378 )
چکیده

386 نفر از دانشجویان(181 زن، 205 مرد) که به شیوه نمونه‏گیری تصادفی ساده اتنخاب شده بودند ضمن پاسخ به‏ پرسشنامه مشخصات جمعیت‏شناختی، مقیاس‏های سنجش منبع کنترل درونی- بیرونی راتر و نیز افسردگی بک را تکمیل‏ نمودند. تحلیل داده‏های پژوهش به کمک آزمون t ، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی نشان داد که 28% از دانشجویان، گرایش به منبع کنترل بیرونی و 72% گرایش به منبع کنترل درونی دارند. میانگین نمره‏های منبع کنترل درونی- بیرونی و نیز میزان افسردگی در دو جنس تفاوت معنی‏درای را نشان نداد. دانشجویان متأهل بیش از افراد مجرد گرایش به منبع کنترل‏ درونی داشته‏ان دو میزان افسردگی آنها کمتر از دانشجویان مجرد بود. افراد با منبع کنترل درونی بیش از افراد دارای منبع کنترل‏ بیرونی به رشته تحصیلی خود علاقمند بوده‏اند. اما تفاوت معنی‏داری در میانگین معدل درسی دانشجویان علاقمند و بی‏علاقه به رشته تحصیلی خود دیده نشد. وجود افکار خودکشی و ناامیدی نسبت به آینده در دانشجویانی که گرایش به منبع‏ کنترل بیرونی داشتند در سطح معنی­داری بیشتر از دانشجویان دارای منبع کنترل درونی بوده است. همچنین گرایش به منبع‏ کنترل درونی و میزان افسردگی دانشجویان همبستگی معنی‏دار منفی نشان داد. افت شدید عملکرد تحصیلی در دانشجویانی‏ که منبع کنترل بیرونی داشته‏اند در مقایسه با کسانی که گرایش به منبع کنترل درونی داشته‏اند، بیشتربوده است. آزمون ضریب‏ همبستگی پیرسون رابطه خطی معنی‏دار بین افزایش معدل درسی و گرایش به منبع کنترل درونی نشان نداد.


احمد حیدری پهلویان، کامران فرزادسیر، معصومه اقبالیان،
دوره 6، شماره 1 - ( تابستان 1379 )
چکیده

هدف: افت تحصیلی زود هنگام و پیامدهای رفتاری- اجتماعی ناشی از آن یکی از مشکلات مهم دانش‏آموزان،به‏ ویژه در مقطع راهنمایی است. در این بررسی عوامل روانی- اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان‏ شاهد در مقطع راهنمایی استان همدان شد. روش: 889 نفر دانش‏آموز شاهد و نیز 151 دانش‏آموز غیر شاهد مدارس شاهد با استفاده از روش پیمایشی و با به کارگیری مقیاس سنجش عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه محقق ساخته‏ سنجش نگرش به عوامل آموزشی و مقیاس سنجش افسردگی کودکان (CDS) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‏های پژوهش به‏ کمک تحلیل رگرسیون چند متغیری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‏ها: نشان دادند که از میان متغیرهای مرتبط با فرضیه‏های پژوهش، عواملی چون بعد خانوار، میزان عزت نفس و افسردگی دانش‏آموزان، میزان رضایتمندی از مادر و طول‏ مدت غیبت پدر می‏توانند تغییرات واریانس نمرات معدل تحصیلی دانش‏آموزان را تبیین نمایند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb