جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شکری

امید شکری، دكتر پروین کدیور، زهره دانشورپور،
دوره 13، شماره 3 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی پنج عامل بزرگ شخصیت در دو جنس و نقش ویژگی‌های شخصیت در مقیاس‌های بهزیستی ذهنی انجام شد.

روش: 425 دانشجو (167 پسر و 258 دختر) به پرسش‌نامه پنج عامل و مقیاس‌های بهزیستی ذهنی پاسخ دادند. برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پنج عامل بزرگ شخصیت (برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی، پذیرش، روان‌رنجورخویی، سازگاری) تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) به‌کار برده شد. تحلیل‌های رگرسیون سلسله مراتبی نیز برای بررسی رابطه میان جنسیت و مقیاس‌های بهزیستی ذهنی و این‌که آیا این رابطه به وسیله روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی تعدیل می‌شود یا خیر، اجرا شد.

یافته‌ها: دختران در مقایسه با پسران در عامل‌های روان‌رنجورخویی و سازگاری (هر دو 001/0>p )، و پسران در مقایسه با دختران در عامل‌های برون‌گرایی (001/0>p )، وظیفه‌شناسی (01/0>p ) و پذیرش (05/0>p ) به‌طور معنی‌داری نمره‌های بالاتری گزارش کردند. تحلیل واریانس چندمتغیری اثر اصلی معنی‌دار عامل جنسیت را نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که پس  از کنترل عامل‌های شخصیتی، بین متغیر جنسیت با هیچ یک از سطوح سه‌گانه بهزیستی ذهنی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. به‌بیان دیگر، نتایج نشان داد که تفاوت در عوامل شخصیتی روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی در دو جنس در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی آنان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی در رابطه میان جنسیت و بهزیستی ذهنی دانشجویان نقش میانجی را ایفا می‌کنند. هم‌چنین، متخصصان سلامت عمومی باید در بررسی نقش تفاوت‌های جنسیتی درباره نشانه‌های بهزیستی ذهنی افراد، به نقش ویژگی‌های شخصیت توجه نمایند.


 


زهره دانشورپور، دكتر عزیرا... تاجیک اسمعیلی، دكتر مهرناز شهرآرای، دكتر ولی ا... فرزاد، امید شکری،
دوره 13، شماره 4 - ( زمستان 1386 )
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جنسیت و صمیمیت اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی‌گر سبک‌های هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد.

روش: در یک بررسی توصیفی- مقطعی 2099 دانش آموز (1008 پسر و 1091 دختر) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی از میان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر تهران انتخاب شده‌ بودند به پرسش‌نامه‌های سبک‌های هویت (ISI-6G) و صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS) پاسخ دادند. داده‌ها به‌کمک تحلیل واریانس چندمتغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که به‌طور کلی بین دو جنس و پایه‌های تحصیلی مختلف از نظر سطوح سه‌گانه سبک‌های هویت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که در دانش‌آموزان دختر و پسر، بین نمرات صمیمیت اجتماعی (01/0p<) و سبک‌های اطلاعاتی
(01/0
p<)، هنجاری و تعهد (01/0p<) رابطه مثبت و معنی‌دار، و بین سبک سردرگم و صمیمیت اجتماعی در دختران رابطه منفی و غیرمعنی‌دار و در پسران رابطه منفی و معنی‌دار (05/0p<) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای جنسیت (001/0p<)، پایه تحصیلی (01/0p<) و سبک‌های هویت اطلاعاتی (001/0p<)، هنجاری (001/0p<) و تعهد هویتی (05/0p<) به طور معنی‌داری صمیمیت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند.

نتیجه‌گیری: با وجود رابطه معنی‌دار سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری با صمیمیت اجتماعی در بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس و سن با صمیمیت اجتماعی، توجه به نقش میانجی‌گر سبک‌های هویت از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

 


امید شکری، دكتر پروین کدیور، دكتر ولی‌ا... فرزاد، زهره دانشورپور، رضا دستجردی، مریم پاییزی،
دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1387 )
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی نسخه‌های سه، نُه و 14 سؤالی مقیاس‌های به‌زیستی روانشناختی ریف (RSPWB)- که دربردارنده ابعاد شش‌گانه استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود است-  انجام شد.

روش: نسخه 14 سؤالی مقیاس‌های به‌زیستی روانشناختی ریف بر روی 374 نفر دانشجو (158 مرد و 216 زن) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌ای و تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. به‌کمک تحلیل عاملی تأییدی سه الگوی رقیب برای هر یک از مقیاس‌های سه، نُه و 14 سؤالی ارزیابی شدند. داده‌ها به‌کمک تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند، در حالی که الگوی چندبعدی مقیاس‌های به‌زیستی روانشناختی ریف در نسخه‌های سه، نُه و 14 سؤالی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد، الگوی سلسله مراتبی مقیاس‌های به‌زیستی روانشناختی ریف برای نسخه‌های یادشده برازش بهتری با داده‌ها به دست داد. هم‌چنین، نتایج نشان دادند که در این نمونه الگوی تک‌عاملی مقیاس‌های به‌زیستی روانشناختی ریف برای سه نسخه سه، نُه و 14 سؤالی یک الگوی اندازه‌گیری غیرقابل‌قبول است.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، یافته‌های برخی از بررسی‌های پیشین را تکرار و از الگوی سلسله مراتبی با یک عامل مرتبه بالاتر به‌زیستی روانشناختی ریف (مبنی بر این‌که RSPWB از شش بعد تقریباً متمایز تشکیل شده است)، حمایت نمود.


امید شکری، فریبرز گراوند، زهرا نقش، رضا علی طرخان، مریم پاییزی،
دوره 14، شماره 3 - ( ويژه‌نامه اعتياد پاييز 1387 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) در یک نمونه غیربالینی از دانش‌آموزان انجام شده است. روش: 325 دانش‌آموز (143 پسر و 182 دختر) که به روش چندمرحله‌ای- تصادفی، انتخاب شده بودند، به فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی و پرسش‌نامه تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی پاسخ دادند. در این پژوهش، برای تعیین روایی عاملی FNES-B، تحلیل عامل تأییدی و برای بررسی همسانی درونی آن ضرایب آلفای کرونباخ به‌کار برده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند، در حالی‌که الگوی تک‌عاملی FNES-B برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد، الگوی دوعاملی آن (شامل پرسش‌های نمره‌گذاری مثبت و معکوس) برازش بهتری با داده‌ها به‌دست داد. داده‌ها هم‌چنین پایایی نمرات  FNES-B را تأیید نمودند. به بیان دیگر، همسانی درونی برای عامل نمره‌گذاری‌شده مثبت (87/0=α) و برای مقیاس کامل FNES-B (84/0=α) خوب و برای عامل نمره‌گذاری‌شده منفی (47/0=α) قابل قبول بود. نمرات FNES-B با نمرات پرسش‌نامه تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی همبستگی معنی‌دار نشان داد (001/0p<). دانش‌آموزان دختر در مقایسه با دانش‌آموزان پسر در FNES-B نمرات بالاتری داشته‌اند. نتیجه‌گیری:FNES-B دارای پایایی و روایی لازم برای اندازه‌گیری ترس از ارزیابی منفی در دانش‌آموزان است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb