جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای محمدزاده

دكتر علی محمدزاده،
دوره 15، شماره 1 - ( بهار 1388 )
چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای که دربردارنده موادی در زمینه گردآوری و ناتوانی در دور‌انداختن اموال بی‌ارزش است و در بسیاری از نشانگان‌های بالینی به‌ویژه در اختلال وسواسی- اجباری دیده می‌شود انجام شد. روش: دراین پژوهش توصیفی- مقطعی، 348 نفر (142 مرد و 206 زن) به روش نمونه‌گیری تصادفی از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب و به‌کمک مقیاس احتکار وسواسی و پرسش‌نامه پادوآ بررسی شدند. داده‌ها به‌کمک تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته‌ها: برای احراز روایی سازه‌ای، تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش پروماکس سه عامل پیشنهاد نمود که به‌ترتیب عامل‌های درهم ریختگی، مشکل در دور‌انداختن و گردآوری نام گرفتند. این سه عامل 82/70% واریانس کل را تبیین کردند. بررسی روایی هم‌زمان با اجرای هم‌زمان پرسش‌نامه‌ وسواسی- اجباری پادوآ انجام شد و نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره گویای روایی مطلوب بود. افزون بر این، پایایی (به روش‌های بازآزمایی، دونیمه‌سازی و ضریب همسانی درونی) برای این پرسش‌نامه محاسبه شد. نتیجه‌گیری: با توجه به ویژگی‌های روان سنجی مطلوب، این ابزار می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به طیف گسترده‌ای از اختلال‌های مرتبط با رفتار احتکاری از جمله اختلال وسواسی- اجباری، اختلال شخصیت وسواسی- اجباری، اسکیزوفرنیا، اختلال‌های خوردن، اختلال‌های کنترل تکانه و اختلال‌های روانی- عضوی کاربرد داشته باشد.


دكتر علی محمدزاده، دكتر محمود نجفی، احمد عاشوری،
دوره 15، شماره 3 - ( پاييز 1388 )
چکیده

هدف: به نظر می‌رسد تمایز بین سوگیری‌های مذهبی درونی و بیرونی در فهم رابطه مذهب و شخصیت اسکیزوتایپی و به تبع آن اسکیزوفرنیا مفید باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سوگیری‌های مذهبی با صفات اسکیزوتایپی انجام شد. روش: نمونه‌ای به حجم 210 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان دانشجویان انتخاب شدند و با پرسش‌نامه‌های  شخصیت اسکیزوتایپی و نگرش‌سنج مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری گام به گام تحلیل شدند. یافته‌ها: هر سه مؤلفه صفات اسکیزوتایپی با سوگیری مذهبی بیرونی رابطه معنی‌دار داشتند (01/0p<). از میان سه مؤلفه صفت اسکیزوتایپی، مؤلفه تجارب ادراکی غیرمعمول پیش‌بین مناسبی برای سوگیری مذهبی بیرونی بود. هم‌چنین، افراد با صفات اسکیزوتایپی بالادر مقایسه با افراد با صفات اسکیزوتایپی پایین در سوگیری مذهبی بیرونی نمرات بالاتری داشتند. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که سوگیری مذهبی درونی با صفات اسکیزوتایپی رابطه‌ای ندارد، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود مذهبی‌تربودن افراد با صفات اسکیزوتایپی بالا، مذهب آنها رشدنایافته‌تر است. هم‌چنین، یافته‌های پژوهش حاضر، با این دیدگاه که سوگیری مذهبی درونی با جنبه‌های مختلف سلامت‌روان و سوگیری مذهبی بیرونی با ضعف روانی رابطه دارد، هم‌سو است. 


دکتر علی محمدزاده ، دکتر اکبر رضایی، دکتر حسن یعقوبی، دکتر علیرضا پیرخایفی،
دوره 16، شماره 4 - ( زمستان 1389 )
چکیده

هدف: رابطه وسواس فکری – عملی و شخصیت اسکیزوتایپی اخیراًً مورد علاقه محققین قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه فوق در نمونه‌‌های غیربالینی بود. روش: در این پژوهش همبستگی، 262 نفر به روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت‌کننده‌‌ها به فرم الف مقیاس صفات اسکیزوتایپی (STA) و پرسش‌نامه پادوا (PI) پاسخ دادند. یافته‌‌ها: وسواس فکری- عملی و صفات اسکیزوتایپی در جمعیت غیربالینی، همبستگی متقابلی با یکدیگر نشان دادند. نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نشان داد از بین مؤلفه‌‌های سه‌‌گانه شخصیت اسکیزوتایپی، مؤلفه‌‌های سوءظن پارانوئید / اضطراب اجتماعی و هم‌چنین تجارب ادراکی غیرمعمول، بیشترین رابطه را با وسواس فکری- عملی دارند. از بین مؤلفه‌‌‌های چهارگانه وسواس فکری- عملی، مؤلفه‌‌های عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی و آلودگی دارای قدرت پیش‌‌بینی شخصیت اسکیزوتایپی بودند. نتیجه‌‌گیری: به‌نظر می‌‌رسد مؤلفه‌‌های مشترکی بین ویژگی‌‌های وسواسی و اسکیزوتایپی وجود دارد. این یافته‌‌ها در راستای پژوهش‌های پیشین با نمونه‌‌های بالینی و بر اساس فرضیه طیف اضطراب- روان‌‌گسستگی تفسیر گردید.


دکتر علی محمدزاده،
دوره 17، شماره 1 - ( بهار 1390 )
چکیده

از دیدگاه تاریخی و سبب­شناختی، اسکیزوتایپی به­دلیل ارتباط با اسکیزوفرنیا اهمیت دارد، ولی در الگوی تمام­ابعادی، اسکیزوتایپی را می­توان روی پیوستاری در نظر گرفت که آغاز آن حالت بهنجار و انتهای آن بیماری اسکیزوفرنیا و دیگر موارد آسیب­شناسی است. در این دیدگاه اسکیزوتایپی دربرگیرنده صفاتی است که به­طور پیوستاری توزیع شده­اند؛ این صفات منابعی از تغییرات سلامتی و همچنین آمادگی برای روان­پریشی هستند. مقاله حاضر با مرور پژوهش­های پیشین و با هدف بررسی اسکیزوتایپی با تمرکز بر ابعاد، الگوها، اسکیزوتاکسیا، ارتباطات و همایندی با وضعیت­های روانی مختلف و ابزارهای سنجش آن نوشته شد.


دکتر علی محمدزاده،
دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1391 )
چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صفات اسکیزوتایپی و مرزی از روی سبک­های دلبستگی و صفات بنیادی شخصیت بود. روش: در پژوهش همبستگی حاضر، 603 دانشجوی کارشناسی به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به نسخه تجدیدنظرشده کوتاه پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک (EPQ-RS)، نسخه کوتاه پرسش‌نامه شخصیت اسکیزوتایپی (SPQ-B)، پرسش­نامه شخصیت مرزی (BPI) و پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان (AAI) پاسخ گفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد روان‌رنجورخویی، سبک دلبستگی اجتنابی، روان‌پریشی‌گرایی، سبک دلبستگی ایمن (به‌صورت منفی)، سبک دلبستگی دوسوگرا و برون‌گرایی (به‌صورت منفی) به‌ترتیب بهترین پیش­بین­‌های صفات اسکیزوتایپی و روان‌رنجورخویی، روان‌پریشی‌گرایی و سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی نیز به‌ترتیب بهترین پیش‌بین­‌های صفات مرزی بودند. نتیجه‌گیری: روان‌رنجورخویی و روان‌پریشی‌گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی اجتنابی، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش‌بینی صفات اسکیزوتایپی است و روان‌رنجورخویی و روان‌پریشی‌گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی دوسوگرا، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش‌بینی صفات مرزی است.


دکتر علی محمدزاده،
دوره 21، شماره 3 - ( پاييز 1394 )
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین وسواس مرگ با روش­های مقابله مذهبی، سبک­های دلبستگی به خدا و عمل به باورهای دینی انجام گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 347 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بود که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. شرکت­کننده­ها به مقیاس­های وسواس مرگ، عمل به باور­های دینی معبد، مقابله مذهبی و سبک­های دلبستگی به خدا پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری همزمان تحلیل شد. یافته­ها: از بین متغیرهای مورد بررسی، مقابله مذهبی منفی و سبک دلبستگی ناایمن به خدا، بیشترین سهم را در تبیین وسواس مرگ داشتند (001/p<0). نتیجه­گیری: کسانی که خدا را بیشتر به‌عنوان منبعی  تنبیه­کننده تصور می­کنند تا منبعی از عشق و نیز کسانی که در پذیرش خداوند به ­عنوان پایگاه امن دچار تردید و اضطراب هستند، وسواس مرگ بیشتری را تجربه می­کنند.


احمد عاشوری، علی محمدزاده، محمود نجفی، لیلا زراعتکار،
دوره 22، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و بهزیستی مذهبی/معنوی با صفات شخصیت اسکیزوتایپی انجام شد. 
مواد و روش ها این پژوهش از نوع همبستگی- توصیفی است. نمونه پژوهش شامل 351 نفر (208 زن و 143 مرد) از دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که به صورت نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بهزیستی مذهبی/معنوی، ویژگی های شخصیت و صفات شخصیت اسکیزوتایپی پاسخ دادند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. 
یافته ها نتایج نشان دادکه صفات شخصیت اسکیزوتایپی با برون‌گرایی (001/0P<، 22/0=r)، توافق‌جویی (001/0P<، 23/0=r)، وظیفه‌شناسی (001/0P<، 21/0=r)،  امید به آینده (001/0P<،20/0=r) و امید به خدا (001/0P<، 24/0=r) همبستگی منفی و با روان‌نژندی‌گرایی (001/0P<، 49/0=r) و گشودگی (001/0P<، 19/0=r) همبستگی مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که روان‌نژندی‌گرایی، گشودگی، امید به خدا و توافق‌جویی توانستند 28% از واریانس صفات شخصیت اسکیزوتایپی را پیش‌بینی کنند. 
نتیجه گیری بهزیستی مذهبی/معنوی و صفات شخصیت پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی از سلامت روانی می‌باشند. نتایج نشان داد که روان‌نژندگرایی بیشترین توان پیش‌بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی را دارد. 


دکتر علی محمدزاده، دکتر احمد عاشوری،
دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

اهداف افسردگی مرگ، نگرشهای افسردهوار مربوطبه مرگ را در ابعاد ناامیدی، تنهایی، رعب، غمگینی و قطعیت مرگ شامل میشود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی برخی همبستههای مذهبی افسردگی مرگ انجام شد.
مواد و روشها در این بررسیِ توصیفیتحلیلی، نمونهای به حجم 347 نفر به روش تصادفی طبقهای، از بین دانشجویان دانشگاه پیامنور استان آذربایجانشرقی انتخاب شدند. شرکتکنندگان به مقیاسهای افسردگی مرگ، عمل به باورهای دینی معبد، مقابله مذهبی و سبک‌‌های دلبستگی به خدا پاسخ دادند. دادهها، با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری در نسخه بیستویکم نرم افزارSPSS تحلیل شد.
یافتهها از بین متغیرهای بررسیشده، مقابله مذهبی منفی و سبک دلبستگی ناایمن به خدا، بیشترین سهم را در تبیین افسردگی مرگ نشان داد.
نتیجهگیری کسانی که هنگام مواجهه با رویدادهای زندگی از راهبردهای انطباقی منفی استفاده میکنند، افسردگی مرگ بیشتری تجربه میکنند. همچنین، افسردگی مرگ در اینگونه افراد بیشتر است: افرادی که خدا را بیشتر بهعنوان منبعی از تنبیه تصور میکنند تا منبعی از عشق و کسانی که در پذیرش خداوند بهعنوان پایگاه امن، دچار تردید و اضطراب هستند.
 

دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر زهرا شهریور، دکتر آناهیتا خرمی بنارکی، آذر محمدزاده،
دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )
چکیده

اهداف یکی از بخشهای مهم در درک ذهنیت دیگران، تشخیص نیّت و هدف آنها از انجام رفتارهایشان است. این مطالعه با هدف تعیین روایی آزمون الگوی «شکلهای متحرک» برای تعیین عملکرد کودکان دبستانی در فهم قصدمندی رفتار دیگران انجام گرفت.
مواد و روشها در یک بررسی مقطعی برای ارزیابی ابزارها، دانشآموزان دبستانی پایههای سوم تا پنجم شهر تهران با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی وارد شدند. والدین سیاهه رفتاری کودکان را تکمیل کردند. پس از انجام آزمون ایشیهارا بهمنظور ارزیابی نبود کوررنگی در کودکان، آزمون الگوی «شکلهای متحرک» برای کودکان اجرا شد. با استفاده از نرمافزار SPSS۱۸ برای تحلیل دادهها آمار توصیفی، آزمونهای تی، رگرسیون خطی وهمبستگی پیرسون بهکار رفت.
یافتهها ارتباطی میان شاخص قصدمندی با سن و جنس بهدست نیامد. تمام متغیرهای الگوی شکلهای متحرک با یکدیگر همبستگی معنیدار (P<۰/۰۱) داشتند. ضریب همبستگی نمره قصدمندی وتعداد اصطلاحات ذهنیسازی ۰.۶۱۲ (P=۰/۰۱) بود. میان متغیرهای الگوی «شکلهای متحرک» با نمرات زیر مقیاسهای سیاهه رفتاری کودک، همراهی معنیداری بهدست نیامد.
نتیجهگیری الگوی «شکلهای متحرک» میتواند به عنوان ابزاری با روایی ساختاری مناسب برای ارزیابی قصدمندی در کودکان دبستانی به کار رود.
 

دکتر علی محمدزاده، دکتر احمد عاشوری،
دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

 اهداف سه شخصیت ماکیاولیایی، خودشیفتگی و ضداجتماعی، مثلث تاریک شخصیتی شناخته میشوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آنها با الگوی پنجعاملی شخصیت انجام گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود.
مواد و روشها جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور تبریز. از بین آنها نمونه ای به حجم 203 نفر و با در نظر گرفتن توزیع جمعیتی به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامههای شخصیت ماکیاولیایی، پرسشنامه شخصیت چندمحوری بالینی میلون-2 و شخصیت آیزنک پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها شخصیت ماکیاولیایی با روانآزردهگرایی (64/0r=، 01/0P<) و روانپریشیگرایی (23/0r=، 01/0P<)، شخصیت خودشیفته با روانپریشیگرایی (71/0r=، 01/0P<) و برونگرایی (17/0r=، 01/0P<) و شخصیت ضداجتماعی با روانپریشیگرایی (43/0r=، 01/0P<) و روانآزردهگرایی (43/0r=، 01/0P<) رابطه مثبت نشان داد.
نتیجهگیری وجه مشترک شخصیتی مطابق الگوی سهعاملی در مثلث تاریک شخصیتی روانپریشیگرایی است.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb