جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای ملکوتی

دکتر کاظم ملکوتی، نور محمد بخشانی، دکتر طاهره زهروی،
دوره 1، شماره 2 - ( پاييز و زمستان 1373 )
چکیده

بهداشت از دیدگاه دست اندرکاران و متخصصین بهداشتی – درمانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و گستره آن با ادغام بهداشت روانی در مراقبتهای بهداشتی اولیه افزایش یافته است. پژوهشهای انجام شده در اینز مینه و به ویژه در قلمرو بهداشت روانی در کشور ما بسیار ناچیز است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش استرسهای شغلی و مشکلات روانی در 130 تن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (78 زن و 52 مرد) که خودمسئولیت بهداشتی –درمانی بمیاران را برعهده دارند، موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ارتباط میزان استرس شغلی با افسردگی و اضطراب معنی دار است، ولی در بین مشکلات روانی و میزان استرس از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نگردید. همچنین میزان استرس، افسردگی و اضطراب گروه کارکنان درمانی بالاتر از کارکنان اداری وبده است. به طور کلی بیشترین عوامل استرس زا، ترس از اشتباه در کار، عدم درک مشکلات شغلی کارکنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محول شده، گزارش گردیده است.
دکتر کاظم ملکوتی، مهناز نوروزی،
دوره 2، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1374 )
چکیده

بهداشت روانی از حوزه‌های مهم پژوهشی و اجرایی است. یکی از الگوهای بهداشت روانی، پیشگیری نوع سوم است. هدف این پیشگیری توان بخشی بیماران روانی در جهت سازگاری با محیط است. مراکزی همچون مراکز نیمه وقت، واحدهای پیگیری ومددکاری برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند. در واحد پیگیری بیمارستان و مرکز جامع روانپزشکی زاهدان که برای پیگیری وضعیت بیماران روانی مراجعه کننده به درمانگاه یا بستری شده در بیمارستان در بهمن ماه سال 1372 راه اندازی شد، خدمات زیر ارائه می‌شود: بررسی مرتب سیر بیماری (دست کم ماهی دوبار)، کنترل همکاری در مصرف دارو، کنترل عوارض دارویی، تزریق آمپول فلوفنازین دکنویت برای بیماران اسکیزوفرنیک مزمن، معرفی جهت بستری شدن در صورت لزوم، مشاوره با بیمار و خانواده او در جهت ترغیب ادامه درمان و انجام فعالیت‌های اجتماعی - شغلی و معرفی به کمیته امداد امام برای دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی در صورت نیاز. نتایج بدست آمده در مدت یک سال و چهار ماه پیگیری 121 بیمار روانی (20 زن 101 مرد، بامیانگین سنی 53/35 سال) که بیشتر آنها مبتلا به اسکیزوفرنیا بودند، حاکی از کاهش معنی دار تعداد دفعات بستری، افزایش همکاری در مصرفدار و بهبود عملکرد اجتماعی – شغلی پس از شروع پیگیری است. به نظرمی‌رسد وجود واحدهای پیگیری دربیمارستاها سطح بهداشت روانی را در جامعه ارتقاء می بخشد.
دکتر کاظم ملکوتی، نور محمد بخشانی، دکتر غلامرضا بابایی، دکتر یاسمن متقی پور،
دوره 3، شماره 3 - ( زمستان 1376 )
چکیده

استرسهای روانی – اجتماعی به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای بدنی و روانی، مقوله‌ای بهداشتی‌اند. از این رو شناسایی این استرسها و رازیابی آنها در گروههای مختلف برای تعیین گروههای آسیب پذیر ضروری می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی، کمی سازی آن و مقایسه علایم روانی هریک از رویدادهای استرس زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است. آزمودنیهای پژوهش را 410 نفر (211 زن و 199 مرد با میانگین سنی 3/31 سال) تشکیل داده‌اند. این افرادبراساس نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی از جمعیت عمومی شهرستان زاهدان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای آماری Z ، آنالیز واریانس و روش توکی به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین استرس (2/57) در جمعیت مورد بررسی تفاوت اندکیبا حد بیماری زایی آن (3/58) داشته است. همچنین در افراد مجرد، کم سواد و زنان مشکلات عصبی – روانی بیشتر و شدیدتر است. مردان افراد جوانتر، زنان و مردان بلوچ با رویدادهای استرس زای بیشتری مواجه می‌گردند. بستری شدن یکی از اعضای خانواده، زاد و ولد، مرگ و میر غیرمنتظره، مشکلات مالی، بالارفتن هزینه‌‌های زندگی، بیکاری و اختلافات خانوادگی از شایعترین رویدادهای استرس زای زندگی بوده‌اند.بهروز دولتشاهی، دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر مهدی قدسی،
دوره 3، شماره 4 - ( بهار 1377 )
چکیده

به منظور تهیه مجموعه آزمون سرند شناختی،‌ ابتدا با بررسی ادبیات مربوط به ارزیابی عصب روانشناختی مقیاسها، مواد هر مقیاس و راهنمای اجرا و نمره گذاری مجموعه‌آزمون تهیه گردید. سپس 80 نفر (20 بیمار آسیب مغزی، 40 بیمار اختلال روانپزشکی و 20 آزمودنی بهنجار) باتوجه به متغیرهایی چون: سن، جنس، سطح تحصیلات و دست برتری انتخاب و آزمون شدند. نتایج نشان داد که مجموعه آزمون سرند شناختی با نقطه برش کلی 116 ، دارای حساسیت 85% و ویژگی 80% است و مقیاس توجه و حافظه این مجموعه، نسبت به سایر مقیاسها از میزان حساسیت و ویژگی بالاتری برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش آماری تحلیل افتراقی، توابع تشخیص افتراقی محاسبه شد. همچنین میزان درستی طبقه بندی 5/87% برای مجموعه آزمون بدست آمد. نتایج نشان داد که با استفاده از توابع تشخیص بدست آمده، مجموعه‌آزمون می‌تواند آزمودنیهای سه گروه آسیب مغزی، اختلالهای روانپزشکی و بهنجار را به طور معنی داری از هم تفکیک نماید. افزون بر آن پایایی آزمون به روش بازآزمایی به فاصله یک هفته با 20 آزمودنی بررسی شد و ضریب پایایی کلی 96/0 برای آزمون به دست آمد و تک تک مقیاسهای آن نیز دارای ضریب پایایی مناسبی برآورد گردیدند.


سید کاظم ملکوتی، ربابه نوری قاسم آبادی، مهدی نصر اصفهانی، ربابه اثنی عشر،
دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1377 )
چکیده

  گروه مراقبت پیوسته (گروه پیگیری) نقش موثری در درمان بیماران مزمن روانی در جامعه داشته و از این رو جایگاه ویژه­ای در ارائه خدمات بهداشت روانی دارد. این پژوهش در باره 55 بیمار عضو گروه پیگیری مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی با ساختار گذشته­نگر انجام گردید. نتایج نشان داد که در مدت 3 سال پیگیری در مقایسه با 3 سال پیش از آن، دفعات عود و روزهای بستری 90% و هزینه درمان 85% کاهش، اما وضعیت شغلی 60% افزایش یافته است. یافته­های این پژوهش در کنار یافته­های دیگر پژوهش­های انجام شده اثربخشی گروه مراقبت پیوسته را در ارائه خدمات بهداشتی تایید نموده و تحکیم جایگاه آن در نظام بهداشت روانی را با توجه به اینکه امکانات بستری تنها یک پنجم نیاز کشور را تامین می­کند، ضروری نشان داده است.


‏ دکتر کاظم ملکوتی، ‏ دکتر فریدون مهرابی، ‏ دکتر جعفر بوالهری، محبوبه دادفر،
دوره 6، شماره 4 - ( بهار 1380 )
چکیده

هدف: در پژوهش حاضر اثر همبودی اختلالهای شخصیت با بیماری وسواسی- جبری بر درمان دارویی مبتلایان‏ به این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری‏ وسواسی- جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه (15 نفر دارای اختلال‏های شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت) به مدت 3 ماه با فلوکستین تحت درمان قرار داده است. ابزارهای مورد استفاده شامل فرم‏ مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی- جبری یل براون و پرسشنامه‏ بالینی چند محوری میلون-2 بوده است. آزمودنیها از نظر سایر متغیرهای موثر بر پیامد درمانی مانند جنس، طول‏ مدت وسن شروع بیماری با یکدیگر همگن بودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t و مجذور خی انجام گرفته است. یافته‏ها: نتایج نشان داد که :1) تفاوتی در شدت وسواس پس از درمان میان دو گروه دارای‏ اختلالهای شخصیت و بدون اختلالهای شخصیت وجود ندارد و درمان دارویی در هر دو گروه به طرز معنی­داری باعث‏ کاهش شدت وسواس گردیده است. 2) تفاوت معنی داری در شدت وسواس میان دو گروه پیش از درمان وجود نداشت.


محبوبه دادفر، دکتر جعفر بوالهری، دکتر کاظم ملکوتی، دکتر سید اکبر بیان زاده،
دوره 7، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1380 )
چکیده

مقدمه: از آنجا که نشانه‏های وسواسی- جبری علایمی فرهنگ وابسته‏اند، شناسایی انواع نشانه‏های موجود در افراد وسواسی- جبری از اهمیت بالینی ویژه‏ای برخوردار است. شناخت بهتر نشانه‏های وسواس در بیماران ایرانی تشخیص‏ سریعتر این اختلال را در پی خواهد داشت و همچنین برای تشخیص افتراقی و مداخلات درمانی بسیار مهم و سودمند خواهد بود. روش: به کمک یک طرح مقطعی 56 بیمار وسواسی-جبری سرپایی مراجعه‏کننده به درمانگاه روانپزشکی‏ انستیتو روانپزشکی تهران، درمانگاه بیمارستان شهید اسماعیلی و مطب‏های خصوصی و روانپزشک به شیوه نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تشخیص‏گذاری دقیق بیماران فهرست علایم تشخیصی اختلال وسواسی- جبری بکار گرفته‏ شد. نشانه‏ها و شدت وسواس با مقیاس وسواسی- جبری‏ یل- براون اندازه‏گیری شد. نتایج: این بررسی نشان داد که‏ شایعترین نشانه‏های وسواس فکری، آلودگی و نگرانیهای مذهبی، و وسواس عملی، شستشو، نظافت، تشریفات تکرار کردن، و وارسی می‏باشد و نشانه‏های جمع کردن و انبار کردن فراوانی کمتری داشت. همچنین در زنان وسواسی- جبری سن شروع‏ اختلال بالاتر از مردان بود. شدت وسواس در بیماران وسواسی- جبری دارای طول مدت بیماری بیشتر از 5 سال شدیدتر بود.


هاجر پهلوانی، دكتر سيد کاظم ملکوتی، دكتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد،
دوره 7، شماره 4 - ( بهار 1381 )
چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر یک بررسی پس رویدادی است که میزان استرس، راهبردهای مقابله‏ای و سلامت روانی افراد نابارور را با افراد بارور مقایسه می‏کند.

روش: دو گروه شامل 40 آزمودنی نابارور (20 مرد و 20 زن) و 40 آزمودنی بارور (20 مرد و 20 زن) با هم مقایسه گردیده‏اند. آزمودنیهای نابارور بطور تصادفی از مراجعین کلینیک ناباروری رویان انتخاب شده و با گروه مقایسه از نظر متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات، مدت ازدواج همتا گردیدند.

 یافته‏ها: این پژوهش نشان داد که گروه نابارور در مقایسه با گروه بارور هم استرس بیشتری را تجربه کرده و هم سلامت روانی پایین تری داشته‏اند. افزون بر آن مردان نابارور نسبت به زنان نابارور، استرس کمتری داشتند و از سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند. افراد ناباروری که بیشتر، راهبردهای مقابله‏ای کمتر مفید، را به کار می‏بردند، سلامت روانی پایین‏تری داشتند ولی در بکارگیری راهبردهای مقابله‏ای متمرکز بر مسئله و متمرکز بر هیجان با هم تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین زنان نابارور به طور معنی داری بیش از مردان نابارور از راهبردهای مقابله‏ای کمتر مفید بهره گرفته بودند.

 


محبوبه دادفر، دكتر کاظم ملکوتی، دكتر جعفر بوالهری، دكتر فریدون مهرابی،
دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1381 )
چکیده

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر تغییر در تشخیص اختلالهای شخصیت به دنبال درمان دارویی بیماران وسواسی‏ـ جبری مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری وسواسی ـ جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفر دارای اختلالهای شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت به مدت 3 ماه با دارو تحت درمان قرار داده است. ابزارهای به کار برده شده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه‏بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی ـ جبری یل ـ براون و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ـ2 بوده است. آزمودنیها از نظر متغیرهای مؤثر بر پیامد درمانی  همتا سازی شده بودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t ، خی دو، من‏ـ ویتنی و ویلکاکسون انجام گرفته است.

 یافته‏ها: در گروه بیماران وسواسی ـ جبری با اختلال شخصیت، پیش و پس از درمان تفاوت معنی‏داری در تشخیص شمار اختلال شخصیت دیده نشد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت در گروه بیماران وسواسی ـ جبری بدون اختلال شخصیت پیش و پس از درمان تفاوت معنی‏داری نشان نداد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت پس از درمان میان دو گروه با و بدون اختلال شخصیت تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین مقایسه صفات شخصیت در هر یک از گروهها در بیماران پیش و پس از درمان تفاوت معنی داری را نشان داد.  

تیجه: درمان دارویی احتمالاً بر تغییرصفات شخصیت در بیماران وسواسی ـ جبری مؤثر است.  این تأثیر بر نشانه‏های این بیماری و یا با تأثیر مستقیم برصفات شخصیت انجام می‏گیرد.


دكتر سعید چمن‌آزاد شهری، دكتر سيد کاظم ملکوتی، دكتر سيد مهدی حسن‌زاده،
دوره 10، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1383 )
چکیده

 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی سطح کلسترول خون بیماران روانپزشکی بستری دارای افکار خودکشی و مقایسه‌ی آن با سطح کلسترول خون بیماران مشابه که دارای افکار خودکشی نبوده‌اند، انجام شده است.

روش: در این پژوهش توصیفی مقطعی سطح کلسترول خون 374 بیمار (247 مرد، 127 زن) بستری در مرکز آموزشی- درمانی روانپزشکی ایران، در دو گروه با و بدون افکار خودکشی سنجیده و با هم مقایسه شد. این افراد با تشخیص‌های اسکیزوفرنیا (157 نفر)، اختلال دوقطبی (192 نفر)، افسردگی اساسی (68 نفر) و سایر اختلال‌های روانپزشکی بستری شده بودند. برای تحلیل داده‌ها آزمون آماریt به‌کار برده شد.

یافته‏ها: سطح کلسترول پایه در دو گروه بیماران با و بدون افکار خودکشی تفاوت معنی‏دار نداشت.

نتیجه: شاید نتوان کلسترول خون را به‌عنوان شاخص زیست‌شناختی و عامل خطر برای خودکشی در بیماران روانپزشکی بستری به‌شمار آورد.

 


دكتر مجید محمود علیلو، دكتر محمدکاظم عاطف وحید، دكتر سيد اکبر بیان‌زاده، دكتر سيد کاظم ملکوتی،
دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1384 )
چکیده

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی مشکلات حافظه‏ای افراد مبتلا به نوع وارسی اختلال وسواسی- اجباری از نظر حافظه‌ی رویدادی، سویمندی در حافظه و میزان اطمینان به حافظه است.

روش: 60 فرد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری (30 وارسی کننده و 30 شستشو کننده) و 60 نفر به عنوان گروه گواه (30 نفر مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 نفر بهنجار) انتخاب شدند. گروه‌ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه وارسی‌کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی- اجباری با استفاده از سیاهه‌ی وسواسی- اجباری مادزلی و مصاحبه‌ی تشخیصی بررسی شدند. حافظه‌ی آزمودنی‏ها به‌کمک دو فهرست از واژه‏ها (فهرست یادآوری و فهرست بازشناس اطمینان) که با بهره‌گیری رایانه ارایه می‏شد، بررسی گردید.

یافته‏ها: این بررسی نشان داد که گروه‌ها از نظر میزان یادآوری با یکدیگر تفاوتی ندارند. هم‌چنین وارسی‌کننده‏ها، شستشوکننده‏ها و مضطرب‏ها نسبت به یادآوری واژه‏های مرتبط با خطر و تهدید، سویمندی نشان دادند و افراد گروه وارسی‌کننده به‌صورت معنی‏دار اطمینان کمتری نسبت به حافظه‌ی خود نشان دادند. تلویحات نظری و عملی یافته‏ها مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: مشکلات حافظه‌ی بیماران وارسی‌کننده در چارچوب نظریه‌های روانشناختی به‌ویژه دیدگاه شناختی- رفتاری تبیین‌پذیر است.

 


سيد کاظم ملکوتی، مرجان پشت مشهدی،
دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1384 )
چکیده

چکیده 

مقدمه: نظر به تأثیر علایم اسکیزوفرنیا بر سلامت روانی مراقبان بیماران مزمن روانی و عوامل مؤثر بر آن, در این بررسی اثر کلوزاپین و ضدپسیکوزهای کلاسیک بر فشار و سلامت روانی مراقبان بررسی شده است.

روش‌:203 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و مراقبان آنها در یک بررسی گذشته‌نگر بررسی شدند. آزمودنی‌ها به روش پی در پی به بررسی وارد شدند. پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی و فشار مراقب (FBIS) و مقیاس توانبخشی و سلامت عمومی روی مراقبان اجرا شد. داده‌ها با روش‌های آماری خی‌دو, ضریب همبستگی, تحلیل رگرسیون و t تحلیل شدند.

یافته‌ها:بیماران تحت درمان با کلوزاپین را بیشتر مردان جوان, بیکار, با دفعات بستری بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر تشکیل دادند. مراقبان آنها بیشتر از گروه والد بودند. همبستگی مثبتی میان فشار, سلامت روانی مراقب و علایم روانی بیمار دیده شد. علایم روانی به‌ویژه علایم منفی در گروه کلوزاپین شدت کمتری داشت، اما فشار و سلامت روانی مراقبان تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند.

نتیجه‌گیری:احتمالاً کلوزاپین با کنترل بهتر علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا, می‌تواند در کاهش فشار روانی مراقبان و حفظ سلامت روانی آنان مؤثر باشد.

 


دكتر مرضیه نجومی، دكتر سيد کاظم ملکوتی، دكتر جعفر بوالهری، مرجان پشت مشهدی، صفیه اصغرزاده امین،
دوره 13، شماره 3 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده

هدف: بررسی حاضر با هدف تعیین الگوی پیش‌بینی‌کننده خودکشی بر پایه عوامل خطر آن در جمعیت عمومی کرج، در راستای گردآوری اطلاعات لازم برای طرح‌ریزی مداخلات پیش‌گیرانه، آموزشی و درمانی انجام شد.

روش: این بررسی از نوع مقطعی- توصیفی بود. آزمودنی‌های پژوهش 2300 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جمعیت یک میلیون و سیصد هزار نفری شهر کرج انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پرسش‌نامه سرند افکار و رفتار خودکشی به‌کار گرفته شد. این پرسش‌نامه دارای پرسش‌هایی در زمینه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، سابقه فردی و خانوادگی، رفتار خودکشی، روش اقدام به خودکشی، سابقه مصرف مواد روانگردان، سابقه بهره‌گیری از خدمات بهداشت روانی، سابقه وجود بیماری بدنی و روانی مزمن، و مشکلات جامعه از نظر آزمودنی‌ها بود. همه بخش‌های پرسش‌نامه به‌کمک مصاحبه تکمیل گردید. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون‌های تحلیل واریانس و رگرسیون لجستیک انجام شد.

یافته‌ها: 65% آزمودنی‌ها زن بودند. 2/57% آنها متأهل بوده و بیشتر آنها (48%) تحصیلات در حد دبیرستان داشتند. 46% آزمودنی‌ها زنان خانه‌دار بودند. میانگین سنی اقدام‌کنندگان 26 سال (انحراف معیار 9) و افراد بدون اقدام 32 سال (انحراف معیار 13) به‌دست آمد. این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (01/0>p ). سن نوجوانی، جنس زن، سابقه بیماری روانی، مصرف دخانیات و الکل در طول عمر و بی‌کار بودن از متغیرهایی هستند که به صورت مستقل می‌توانند پیش‌بینی‌کننده اقدام به خودکشی باشند.

نتیجه‌گیری:  لازم است در پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی‌های کاهش اقدام به خودکشی به جمعیت‌های پر خطر  به‌ویژه نوجوانان، زنان، افراد مبتلا به بیماری روانی و مصرف‌کنندگان دخانیات و الکل توجه ویژه شود.


دکتر نگار مروت‌دار، دکتر مازیار مرادی لاکه، دکتر سیدکاظم ملکوتی، دکتر مرضیه نجومی،
دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1391 )
چکیده

هدف: هدف بررسی حاضر مرور نظام­مند و مقایسه پژوهش­های انجام­شده در مورد روش­های خودکشی در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی، بر اساس تقسیم‌بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO بود. روش: جست­وجوی نظام­مند منابع به دو روش الکترونیکی (Medline (PubMed)، CINAHL، Web of Science ISI، Science direct ، SCOPUS،  PsycINFO، OVID و Emrmedex and Imemr) و دستی انجام شد. برای جست­وجو کلمه «suicide» و «Mesh word» آن و نام کشورهای حوزه مدیترانه شرقی، بر پایه تقسیم­بندی WHO در سال 2010 به همراه دیگر عبارت­های مربوط به کشورهای این حوزه به­کار رفت. هر پژوهشی که تعداد، درصد فراوانی یا نسبت انواع روش‌های خودکشی را در افراد بالای 15 سال در یک دوره مشخص از زمان در یکی از کشورهای حوزه مدیترانه شرقی یا مناطق زیرمجموعه آنها گزارش کرده بود، وارد بررسی شد. پس از حذف هم­پوشانی­ها، دو فرد جداگانه عنوان و چکیده 4152 مقاله را بررسی کردند. از این تعداد 167 مقاله انتخاب شد که با بررسی متن کامل، در نهایت 19 مقاله وارد بررسی نهایی شد. برای ارزیابی کیفیت مقاله­های انتخاب­شده «تقویت گزارش بررسی­های مشاهده­ای در همه‌گیرشناسی» (STROBE) به­کار رفت. یافته­ها: روش­های دارزدن، مسمومیت­ها و سوختگی­ها در بیشتر پژوهش­ها بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. نتیجه­گیری: در انتخاب روش­های خودکشی تفاوت­های به‌نسبت زیادی میان کشورهای حوزه مدیترانه شرقی وجود دارد. افزون بر تفاوت میان کشورها، تفاوت­ جنسیتی نیز بارز است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb