جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای مهرابی

دکتر فریدون مهرابی،
دوره 1، شماره 2 - ( پاييز و زمستان 1373 )
چکیده

با استفاده از یک پرسشنامه مشخصات و علامت شناسی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و علایم مثبت و منفی 922 بیمار اسکیزوفرنیک (66-15 ساله) بستری در مراکز روانپزشکی ایران در سالهای 1364 تا 1370 ، که براساس معیار تشخیصی DSM-III بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا شناخته می‌شدند، مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تنها به بعضی از جنبه‌های علامت شناسی اختلال اشاره شده است. نتایج نشان داد که از نظر علامت شناسی، خلق افسرده، عواطف نامتناسب و بی تفاوت، جریان فکر کند، هذیان گزند و آسیب، توهم سمعی آمرانه یا نظردهنده، فقدان قضاوت منطقی و بصیرت نسبت به بیماری از شایعترین علایم بیماری بوده است.دکتر فریدون مهرابی،
دوره 2، شماره 3 - ( زمستان 1374 )
چکیده

در یک بررسی گذشته‌نگر با هدف دسترسی به مشخصات بیماران مبتلا به تبدل‌خواهی جنسی در ایران ارتباط بین عوامل روانشناختی – اجتماعی و سبب شناسی بیماری در 68 پرونده مربوط به بیماران یادشده که در فاصله سالهای 1368 تا 1374 به مطب مراجعه نموده‌اند بررسی گردید. 11 پرونده به دلایل مختلف (کافی نبودن ملاکهای تشخیصی، احتمال وجود اختلال روانی و فقدان اطلاعات مورد نیاز) کنار گذاشته شد و 57 مورد بقیه مورد بررسی قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین منبع ارجاع را همکاران روانپزشک تشکیل می‌دادند، از نظر جنسیت مردها تقریبا دو برابر زنان بودند. بیشترین افراد مورد بررسی از گروه سنی 20 تا 30 ساله و بیتشرین افراد به منظور اخذ مجوز برای تغییر جنسیت مراجعه کرده‌اند‌(ونه دریافت خدمات درمانی). شایعترین اختلال روانی همراه با بیماری اصلی افسردگی بوده است.در مورد علل روانشناختی – اجتماعی هرچند نمی‌توان به عامل خاصی اشاره کرد ولی آشفتگی و اشکال در روابط بین فردی درون خانواده در کلیه موارد مورد بررسی وجود داشته است.
پریوش جابری، دکتر فریدون مهرابی، دکتر امیر هوشنگ مهریار،
دوره 5، شماره 1 - ( تابستان و پاييز 1378 )
چکیده

برای بررسی اثر بخشی روشهای شناختی-رفتاری در درمان زنان مبتلا به اختلال فوبیای جنسی و نیز بررسی‏ میزان اثر بخشی روشهای رفتاری در اصلاح شناختهای ناسازگارانه و نیز انجام آمیزش جنسی، 6 آزمودنی زن با دامنه سنی‏ 30-18 سال به مدت 2 تا 3 ماه و در طول 5 تا 10 جلسه به همراه همسرانشان، در قالب 2 طرح آزمایشی تک موردی و طرح خط پایه چندگانه در پژوهش شرکت کردند. این زن و شوهرها که به طور غیر تصادفی انتخاب گردیده بودند، به طور تصادفی، در یکی از دو گروه شناختی-رفتاری و رفتاری جای داده شدند و به دنبال تعیین خطوط پایه در متغیرهای‏ وابسته، هر زوج به فاصله 10 روز از زوج پیشین، به ترتیب وارد مرحله درمان گردیدند و تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند. شاخص بهبودی در هریک از متغیرها، سیر نزولی منحنی در مرحله درمان نسبت به خط پایه در نظر گرفته شد. این‏ شاخص‏ها توسط ابزارهای زیر ارزیابی شدند: مصاحبه نیمه سازمان یافته، مقیاس خودسنجی برای سنجش میزان اضطراب‏ جنسی، برگه روزنگار برای یادداشت شمار موفقیت‏ها یا شکست‏ها در آمیزش جنسی، پرسشنامه سنجش کنش جنسی و نیز مقیاس درجه‏بندی میزان انگیزه. طی یک بررسی مقدماتی، اعتبار و پایایی این ابزار به دست آمد. یافته‏های پژوهش نشان‏ داد که در نتیجه درمانهای رفتاری و شناختی-رفتاری اضطراب جنسی آزمودنیها کاهش یافته و کوشش آزمودنیها برای‏ آمیزش جنسی در مرحله پس از درمان همیشه با موفقیت همراه بوده است.


بنفشه غرایی، دکتر امیر هوشنگ مهریار، دکتر فریدون مهرابی،
دوره 5، شماره 4 - ( بهار 1379 )
چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی سبک اسناد در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی پرداخته است. روش: بدین منظور 26 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی، 25 بیمار مبتلا به اضطراب منتشر، 17 بیمار مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی و 30 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفته‏اند. این پژوهش به کمک پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک، شاخص ارزیابی افسردگی هامیلتون، شاخص ارزیابی اضطراب هامیلتون و پرسشنامه سبک اسناد به گردآوری داده‏ها پرداخت. یافته‏ها: این بررسی نشان داد که گروه بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی از لحاظ سبک اسناد با گروههای دیگر متفاوت می‏باشند و شاید بتوان آنان را دارای یک سبک اسناد ویژه دانست. به بیان دیگر سبک اسناد کلی‏ برای شکست و جزئی برای موفقیت وجه تمایز آنان از گروه اضطراب منتشر و سبک اسناد غیر ثابت برای موفقیت وجه‏ تمایز آنان از گروه افسرده اساسی می‏باشد. مشخص‏کننده اصلی این گروه سبک اسناد ثابت برای شکست می‏باشد.


‏ دکتر کاظم ملکوتی، ‏ دکتر فریدون مهرابی، ‏ دکتر جعفر بوالهری، محبوبه دادفر،
دوره 6، شماره 4 - ( بهار 1380 )
چکیده

هدف: در پژوهش حاضر اثر همبودی اختلالهای شخصیت با بیماری وسواسی- جبری بر درمان دارویی مبتلایان‏ به این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری‏ وسواسی- جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه (15 نفر دارای اختلال‏های شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت) به مدت 3 ماه با فلوکستین تحت درمان قرار داده است. ابزارهای مورد استفاده شامل فرم‏ مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی- جبری یل براون و پرسشنامه‏ بالینی چند محوری میلون-2 بوده است. آزمودنیها از نظر سایر متغیرهای موثر بر پیامد درمانی مانند جنس، طول‏ مدت وسن شروع بیماری با یکدیگر همگن بودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t و مجذور خی انجام گرفته است. یافته‏ها: نتایج نشان داد که :1) تفاوتی در شدت وسواس پس از درمان میان دو گروه دارای‏ اختلالهای شخصیت و بدون اختلالهای شخصیت وجود ندارد و درمان دارویی در هر دو گروه به طرز معنی­داری باعث‏ کاهش شدت وسواس گردیده است. 2) تفاوت معنی داری در شدت وسواس میان دو گروه پیش از درمان وجود نداشت.


صدیقه مهرابیان، سکینه محمد علیزاده، محمدرضا بهرام پور،
دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1381 )
چکیده

چکیده

هدف: با آنکه الکتروشوک درمانی (ECT) کاربرد گسترده‌ای در درمان برخی از بیماریهای روانی دارد اما هنوز واکنش‌های منفی نسبت به این شیوه درمانی حتی در جوامع پزشکی و پرستاری به چشم می‌خورد. این بررسی با هدف تعیین آگاهی و نگرش کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان در مورد ECT و شیوه مراقبت از بیماران تحت درمان به کمک این روش انجام شده است.

روش:  آزمودنیهای پژوهش را 80 نفر کارکنان بیمارستان یادشده تشکیل داده‌اند که به کمک یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته مورد بررسی قرار گرفتند و شیوه مراقبتهای پیش از ECT، در هنگام اجرای ECT و پس از آن در مورد 80 بیمار بصورت پی در پی مورد مشاهده قرار گرفت.

یافته‏ها:  نتایج نشان داد که بیشتر زنان (7/78%)، دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر (3/51%)،  متأهل (8/73%)  و در گروه سنی کمتر از 31 سال (3/46%) بوده‌اند. در مجموع آزمودنیهای پژوهش به 8/47% پرسشها پاسخ درست دادند و 3/67% نمره نگرش را به دست آوردند. مقایسه نمره نگرش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی تفاوت معنی‌دار آماری را بر حسب سن، جنس، سابقه کار نشان داد به طوری که افراد مسن‌تر و دارای سابقه کار بیشتر نمره نگرش کمتری داشتند.

نتیجه: پایین بودن آگاهی پرستاران و نگرش کمی منفی آنها لزوم تنظیم برنامه آموزشی برای پرستاران درباره ECT را نشان می‏دهد.

 محبوبه دادفر، دكتر کاظم ملکوتی، دكتر جعفر بوالهری، دكتر فریدون مهرابی،
دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1381 )
چکیده

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر تغییر در تشخیص اختلالهای شخصیت به دنبال درمان دارویی بیماران وسواسی‏ـ جبری مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش: این پژوهش با طرحی نیمه آزمایشی 30 آزمودنی مبتلا به بیماری وسواسی ـ جبری را با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفر دارای اختلالهای شخصیت و 15 نفر بدون اختلالهای شخصیت به مدت 3 ماه با دارو تحت درمان قرار داده است. ابزارهای به کار برده شده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس درجه‏بندی افسردگی هامیلتون، مقیاس وسواسی ـ جبری یل ـ براون و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ـ2 بوده است. آزمودنیها از نظر متغیرهای مؤثر بر پیامد درمانی  همتا سازی شده بودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روشهای آماری آزمون t ، خی دو، من‏ـ ویتنی و ویلکاکسون انجام گرفته است.

 یافته‏ها: در گروه بیماران وسواسی ـ جبری با اختلال شخصیت، پیش و پس از درمان تفاوت معنی‏داری در تشخیص شمار اختلال شخصیت دیده نشد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت در گروه بیماران وسواسی ـ جبری بدون اختلال شخصیت پیش و پس از درمان تفاوت معنی‏داری نشان نداد. مقایسه شمار اختلالهای شخصیت پس از درمان میان دو گروه با و بدون اختلال شخصیت تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین مقایسه صفات شخصیت در هر یک از گروهها در بیماران پیش و پس از درمان تفاوت معنی داری را نشان داد.  

تیجه: درمان دارویی احتمالاً بر تغییرصفات شخصیت در بیماران وسواسی ـ جبری مؤثر است.  این تأثیر بر نشانه‏های این بیماری و یا با تأثیر مستقیم برصفات شخصیت انجام می‏گیرد.


دكتر فریدون مهرابی، محبوبه دادفر،
دوره 9، شماره 1 - ( تابستان 1382 )
چکیده

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر عوامل روانشناختی تأثیرگذار در اختلال‌های کنشی جنسی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش: به‌کمک یک طرح پس‌نگر- توصیفی 66 بیمار متأهل مبتلا به اختلال‌های کنشی جنسی مراجعه‌کننده به درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، درمانگاه تخصصی درمان اختلال‌های جنسی و دو مطب خصوصی روانپزشک به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاربرده شده، تشخیص قطعی روانپزشک، مصاحبه بالینی، فرم ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه محقق ساخته سنجش عوامل روانشناختی اختلال‌های کنشی جنسی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کمک روش‌های آماری توصیفی انجام گرفته است.

یافته‌ها: این بررسی نشان داد که نبود آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی و اطلاعات ناکافی جنسی؛ پیش‌نوازش ناکافی؛ ناسازگاری در ارتباط به‌طور کلی؛ باورهای جنسی نادرست؛ ارتباط ضعیف درباره نیازها یا اضطراب‌های جنسی هر یک از طرفین؛ وجود اختلال جنسی در شریک جنسی؛ اضطراب در مورد عملکرد جنسی و ترس از عدم موفقیت در رابطه جنسی؛ روابط خانوادگی آشفته و تربیت محدودکننده والدین؛ داشتن تجارب نامطلوب جنسی پیش از ازدواج؛ احساس گناه درباره آمیزش جنسی و مغایرت داشتن آن با مذهب؛ اضطراب و افسردگی از شایع‌ترین عوامل روانشناختی در اختلال‌های کنشی جنسی می‌باشند.

نتیجه: عوامل روانشناختی (عوامل زمینه‌ساز، آشکارساز و نگهدارنده) در بروز و تداوم اختلال‌های جنسی نقش دارند.

 


دكتر فریدون مهرابی، مجتبی احسان‌منش، عیسی کریمی کیسمی،
دوره 9، شماره 2 - ( پاييز 1382 )
چکیده

 چکیده

هدف: بررسی حاضر با هدف دستیابی به تصویری جامع از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار جنسی مردان مراجعه‌کننده به یک مطب روانپزشکی در تهران انجام گردیده است.

روش: آزمودنی‌های پژوهش را که از نوع بررسی‌های توصیفی- مقطعی به شمار می‌رود 300 نفر مردان مراجعه‌کننده به مطب یادشده در مدت 9 ماه، از آغاز اردیبهشت تا پایان دی‌ماه 1380 تشکیل داده‌اند. داده‌های پژوهش به‌کمک یک پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و اطلاعات، گردآوری شده و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی تحلیل گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که 2/76% افراد مورد بررسی از اختلال‌های نعوظی و 6/35% از مشکلات مربوط به انزال زودرس در رنج بوده‌اند. 6/44% افراد مورد بررسی سابقه ابتلا به بیماری‌های روانی و مصرف داروهای نورولپتیک و داروهای ضدافسردگی را یادآور شدند. از شروع اختلال یا اختلال‌های جنسی 3/53% آزمودنی‌های پژوهش بیش از 3 سال، 15% یک تا دو سال و 7/23% کمتر از یک‌سال می‌گذشته است.

نتیجه: ناتوانی جنسی و انزال زودرس بیش از سایر اختلال‌های جنسی سبب مراجعه مردان مبتلا به این اختلال‌ها به مطب روانپزشکان و کلینیک‌‌های درمان اختلال‌های جنسی می‌شود.


طیبه شریفی، دكتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند، دكتر حسین شکرکن،
دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1384 )
چکیده

چکیده

مقدمه:هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی نگرش دینی با سلامت عمومی و شکیبایی دانشجویان بود.

روش:این بررس از نوع توصیفی است. آزمودنی‌های پژوهش 400 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 81-1380 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های سنجه‌ی دینداری، سلامت عمومی (GHQ) و شکیبایی به‌کار گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه بهره گرفته شد. 

یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان دادند که نگرش دینی با اختلال در سلامت عمومی رابطه‌ی منفی و با شکیبایی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار دارد. هم‌چنین ضریب رگرسیون نشان داد که از میان چهار بعد متغیر دینداری، بعد اعتقادی و بعد مناسکی بهترین پیش‌بینی کننده‌ها برای سلامت عمومی می‌باشند و بعد مناسکی بهترین پیش‌بینی کننده برای شکیبایی است.

نتیجه‌گیری:بین نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

 


فریدون مهرابی، محبوبه دادفر، نرگس چیمه،
دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1385 )
چکیده

چکیده

مقدمه: در این پژوهش اثربخشی روش‌های شناختی- رفتاری در درمان مردان مبتلا به اختلال نعوظی نوع اضطراب عملکردی مورد بررسی قرار گرفت.

 روش: در یک طرح آزمایشی تک موردی و طرح خط پایه چندگانه، پنج آزمودنی مرد به مدت 3-2 ماه در طول 9 تا 11 جلسه به همراه همسرانشان شرکت داده شدند. آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از تعیین خطوط پایه در متغیرهای وابسته، به ترتیب وارد مرحله درمان شدند. شاخص بهبودی در هر یک از متغیرها، سیر نزولی منحنی در مرحله درمان نسبت به خط پایه در نظر گرفته شد. این شاخص‏ها توسط ابزارهای مصاحبه بالینی، مقیاس خودسنجی اضطراب (SUD) برای سنجش میزان اضطراب جنسی، برگه روزنگار برای ثبت زمان نعوظ، پرسش‌نامه باورهای غیرمنطقی و مقیاس درجه‌بندی انگیزه همسران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‏ها: روش‌های شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب جنسی، کاهش شناخت‌های ناسازگارانه و افزایش زمان نعوظ مؤثر بود.

نتیجه‌گیری: روش‌های شناختی- رفتاری در درمان اختلال نعوظی نوع اضطراب عملکردی کارآیی دارند.

 


آرش زندی پیام، دکتر ایران داودی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند،
دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش: به‌منظور هنجاریابی، پرسشنامه به روش ترجمه و ترجمه معکوس آماده‌سازی شدو از بین کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-92، 300 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. این افراد پرسش­نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین و پرسش­نامه اعتیاد اینترنتی یانگ را تکمیل کردند. برای بررسی همسانی درونی سؤالات پرسش نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت بررسی روایی ابزار، روایی سازه، روایی ملاک و روایی همگرا محاسبه گردید. یافته­ها: ضریب­آلفای­کرونباخ برای این پرسش­نامه 95/0 به دست آمد. برای احراز روایی سازه، تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه­های اصلی با چرخش واریمکس دو عامل را پیشنهاد نمود که به ترتیب مشکلات اجتماعی و خلقی و اختلال در عملکرد تحصیلی و شغلی بودند. این دو عامل 57 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج آزمون t نمونه­های مستقل،  نشان داد که بین دو گروه افراد معتاد و غیرمعتاد به بازی­های آنلاین، تفاوت معنی­داری در میانگین نمرات پرسش­نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین وجود دارد. جهت بررسی روایی همگرا، پرسش نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین و پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ به طور همزمان اجرا شد و ضریب همبستگی 7/0 به دست آمد. نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه حاکی از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب پرسش­نامه اعتیاد به بازی­های آنلاین است. بنابراین می­توان از این ابزار جهت بررسی اعتیاد به بازی­های آنلاین در ایران استفاده کرد.


دکتر علی نیک بخت، حمیدطاهر نشاط دوست، حسینعلی مهرابی،
دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 )
چکیده

اهداف اصلاح سوگیری شناختی رایانه‌ای اخیراً اصلاح ارزیابی‌های خاطرات مزاحم را وعده داده است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سه روش درمانی غیرحضوری اصلاح سوگیری شناختی استاندارد، اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خودزایی، و آموزش شناختی رفتاری است. 
مواد و روش ها این پژوهش بر اساس طرح تحقیق ازجمله طرح‌های نیمه‌آزمایشی با سه گروه آزمایشی و ارزیابی به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری دوماهه است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان بود که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مشغول تحصیل بودند. بر اساس ملاک‌های شمول و خروج شرکت‌کنندگان، ۵۱ نفر به شیوه هدفمند، برای مرحله نهایی پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه اصلاح سوگیری شناختی استاندارد، خودزایی و آموزش شناختی رفتاری گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌سناریوهای مبهم برای افسردگی، درجه‌بندی‌دیداری خلق، افسردگی بک-۲، مقیاس تجدیدنظرشده نگرش‌های ناکارآمد، مقیاس عاطفه مثبت و منفی و آزمون سوگیری حافظه بود. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل کوواریانس‌چندمتغیری، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون‌های تعقیبی استفاده شد که با نرم‌افزار 19-SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها نتایج نشان داد هر سه مداخله مؤثر بوده‌اند (0/01>P)، اما در متغیرهای خلقی (علائم افسردگی (0/079)، خلق (0/054)، عاطفه مثبت (0/416)، عاطفه منفی (0/158)) سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. در متغیرهای شناختی (سوگیری تفسیری (0/0001)، حافظه مثبت (0/0001) و منفی (0/006)) تفاوت بین سه گروه معنادار بود؛ به استثنای متغیر نگرش‌های ناکارامد که تفاوت به‌دست‌آمده معنی‌دار نبود (0/228).
نتیجه گیری در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد روش‌های اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر تصویرسازی مثبت و خودزایی با دستورالعمل‌های جدید و چهار هفته‌ای، روش‌های مؤثری درکاهش علائم افسردگی، بهبود سوگیری تفسیری، نگرش ناکارآمد و حافظه است.

لیلا شاملی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، عبدالزهرا نعامی، ایران داودی،
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )
چکیده

اهداف هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک‌های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری است.
مواد و روش ها طرح این پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و مراکز مشاوره شهر اهواز بود. برای انتخاب گروه نمونه واجد شرایط، ابتدا ۳۰ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی به شیوه نمونه‌گیری د ر‌دسترس انتخاب شدند که تعدادی از آنان به دلیل نگذراندن کامل ۸ جلسه درمان حذف شدند. در‌نهایت، گروه نمونه ۲۴‌نفری زنان بیمار در دو گروه آزمایش (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) بررسی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در هر سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، از مقیاس وسواسی‌اجباری ییل‌براون و پرسش‌نامه سبک‌های هیجان استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌آماری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) و نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد. 
یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد بین افراد گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سبک تنظیم هیجان پنهان‌کاری (۰/۰۱≥P و ۷/۷۰=F) و شدت علائم وسواس (۰/۰۰۱≥P و ۲۰/۸۴=F) در مرحله پس‌آزمون و همچنین، بین زنان بیمار دو گروه از لحاظ سبک‌پنهان‌کاری (۰/۵۰≥P و ۲/۶۰=F) و شدت علائم وسواس (۰/۰۰۱≥P و ۲۹/۹۹=F) در مرحله پیگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 
نتیجه گیری به طور کلی نتایج گویای آن است که درمان متمرکز بر هیجان در دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری، منجر به افزایش سبک تنظیم هیجان پنهان‌کاری و کاهش شدت علائم وسواس در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود؛ ازاین‌رو، روش درمانی مذکور به‌واسطه تمرکز ویژه بر مقوله هیجان، می‌تواند به عنوان روش درمانیِ مؤثری به منظور کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری مورد توجه قرار گیرد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb