iumssj
جلد 26، شماره 3 - ( 3-1398 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 67-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

rahimi S, Hajloo N, basharpoor S. The prediction model of psychological well-being students based on the Personality traits with the mediation of mindfulness. RJMS. 2019; 26 (3) :67-78
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5556-fa.html
رحیمی سعید، حاجلو نادر، بشرپور سجاد. مدل پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری ذهن‌آگاهی. مجله علوم پزشکی رازی. 1398; 26 (3) :67-78

URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5556-fa.html


گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، hajloo53@uma.ac.ir
چکیده:   (1321 مشاهده)
زمینه و هدف: بهزیستی روان‌شناختی ‌به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی در ادبیات پژوهشی مطرح و تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل ویژگی‌های شخصیتی و ذهن‌آگاهی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان و ویژگی‌های شخصیتی با توجه به نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی در قالب یک مدل علی بود.
روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌جویان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که از بین آن‌ها 440 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌ مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)، پرسش‌نامه شخصیتی نئو (1985) و ذهن‌آگاهی براون و ریان (2003) استفاده شد. داده‌های به دست آمده با نرمافزارهایSpss  نسخه 24 و Amose نسخه 20 مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﯿﻞ قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ضرایب مسیر غیر‌مستقیم بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی (011/0p=، 31/0 β=)، وظیفه‌شناسی (047/0p=، 22/0 β=)، گشودگی به تجربه (028/0p=، 11/0 β=) و روان‌رنجورخویی (000/0p=، 19/0- β=) با بهزیستی روان‌شناختی معنادار است. مدل پیشنهادی نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود (92/0=GFI،91/0=AGFI، 94/0=CFI، 07/0=RMSEA، 61/2 =X2/df) و نتایج از نقش میانجی‌گری ذهن‌آگاهی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان حمایت کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که ویژگی‌های شخصیتی هم به طور مستقیم و هم با واسطه ذهن‌آگاهی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه دارند. بنابراین برای افزایش بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌جویان، مداخله در ویژگی‌های شخصیتی و ذهن‌آگاهی می‌تواند دارای اهمیت باشد.
متن کامل [PDF 1077 kb]   (292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت

فهرست منابع
2. 1. Monajem A, Sadat Ebrahimi M. ]The Relationship between Meta-cognitive Beliefs and Mindfulness and Acceptance and Practice with General Health of Students[. J Police Med; 2017. 6 (1):24-31. (Persian)
3. 2. Sanjuán P, Ruiz Á, Pérez A. Life satisfaction and positive adjustment as predictors of emotional distress in men with coronary heart disease. J Happi Stud; 2011. 12(6) 1035-1047.
4. 3. Lee MY, Park SS. Influence of Family Strength on the Psychological Well-Being of Adults-Focusing on Mediation Effect of Social Capital. Ind J Sci Technol; 2016. 9(26).
5. 4. Ryff CD, Keyes CLM. The structure of psychological well-being revisited. J Person Soc Psychol; 1995. 69(4): 719.
6. 5. Daraei M. Social correlates of psychological well-being among undergraduate students in Mysore City. Soc Indicat Res; 2013. 114(2): 567-590.
7. 6. Vázquez C, Hervás G, Rahona JJ, Gómez D. Psychological well-being and health. Contributions of positive psychology. Ann Clin Health Psychol; 2009. 5:15-27.
8. 7. Homan KJ. Self-compassion and psychological well-being in older adults. Jo Adult Develop; 2016. 23(2):111-119.
9. 8. Momeni KH, Hossini H, Akbari M, Karami S. ]The role of personality traits and resiliency in prediction of nurses' psychological well-being[. J Behav Sci; 2014. 7(4):307-313. (Persian)
10. 9. Salami SO. Personality and psychological well-being of adolescents: the moderating role of
11. emotional intelligence. Soc Behav Person; 2011.39(6):785-794.
12. 10. Grant S, Langan-Fox J, Anglim J. The big five traits as predictors of subjective and psychological well-being. Psychol Rep; 2009. 105(1): 205-231.
13. 11. Temane QM, Wissing MP. The role of personality factors in the dynamics of context and psychological well-being. J Psychol Africa; 2008. 18(1) 105-114.
14. 12. Le Corff Y, Toupin J. Comparing persistent juvenile delinquents and normative peers with the Five-Factor Model of Personality. J Res Person; 2009. 43(6) 1105-1108.
15. 13. Sobol-Kwapinska M. Calm down—It's only neuroticism. Time perspectives as moderators and mediators of the relationship between neuroticism and well-being. Person Individ Differ; 2016. 94: 64-71.
16. 14. Augusto Landa JM, Martos MP, Lopez-Zafra E. Emotional intelligence and personality traits as predictors of psychological well-being in Spanish undergraduates. Soc Behav Person; 2010. 38(6): 783-793.
17. 15. Dastjerdi R, Farzad V, Kadivar P. ]The role of five big personality factors in predicting psychological well-being[. J Birjand Univ Med Sci 2011. 18 (2);126-133. (Persian)
18. 16. Heydarian Z, khazai S, Meerbek Z , Hashemi Nosrat Abadi T. ]Mental awareness and psychological well-being in students[. Contempor Psychol; 2015. 10 (Special Letter): 518-520. (persian)
19. 17. Ahmadvand Z, Heidarinasab L, Shoeiri M.[ Explaining psychological well-being based on the components of mind-consciousness[. Quart J Psychol Health Psychol; 2013. 1(2); 60-69. (Persian)
20. 18. Walsh JJ, Balint MG, Smolira SJ DR, Fredericksen LK, Madsen S. Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Person Individ Differ; 2009. 46(2): 94-99.
21. 19. Kabat‐Zinn J. Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clin Psychol: Sci Pract; 2003. 10(2): 144-156.
22. 20. Hollis-Walker L, Colosimo K. Mindfulness, self-compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personal Individ Differ; 2011. 50(2): 222-227.
23. 21. Wenzel M, von Versen C, Hirschmüller S, Kubiak T. Curb your neuroticism–Mindfulness mediates the link between neuroticism and subjective well-being. Person Individ Differ; 2015. 80: 68-75.
24. 22. De Vibe M, Solhaug I, Rosenvinge JH, Tyssen R, Hanley A, Garland E. Six-year positive effects of a mindfulness-based intervention on mindfulness, coping and well-being in medical and psychology students; Results from a randomized controlled trial. Plos One; 2018. 13(4): e0196053.
25. 23. Carmody J, Baer RA. Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. J Behav Med; 2008. 31(1): 23-33.
26. 24. Alipoor S, Zeqeibi Ghannad S. ]Investigation of the Relationship of Mindfulness with Psychological Well-being: The Role of Strategic Engagement Regulation and Self-Esteem[. Positive Psychol; 2017. 3(2); 1-18. (Persian)
27. 25. Nell W. Mindfulness and psychological well-being among black South African university students and their relatives. J Psychol Africa; 2016. 26(6): 485-490.
28. 26. Jayatilake P. Mindfulness: a path towards psychological well-being. J Clin Psychiat Cog Psychol; 2017. 1(1): 3-4.
29. 27. Iani L, Lauriola M, Cafaro V, Didonna F. Dimensions of mindfulness and their relations with psychological well-being and neuroticism. Mindfulness; 2017. 8(3): 664-676.
30. 28. Lee KH, Bowen S. Relation Between Personality Traits and Mindfulness Following Mindfulness-Based Training: A Study of Incarcerated Individuals with Drug Abuse Disorders in Taiwan. Int J Ment Health Addict; 2015. 13(3): 413-421.
31. 29. Latzman RD, Masuda A. Examining mindfulness and psychological inflexibility within the framework of Big Five personality. Person Individ Differ; 2013. 55(2): 129-134.
32. 30. Giluk LT. Mindfulness, Big Five personality, and affect: A meta-analysis. Person Individ Differ; 2009. 47(4): 805–811.
33. 31. Mazaheri M, Zabihzadeh A, malekzadeh L. ]The Role of the Big Five Personality Factors in Mindfulness[. Res Cog Behav Sci; 2014. 4(1); 103-114. (Persian)
34. 32. Sajjadi MS, Mousavi-Nasab M. ]The Role of Big Five Personality Factors in Predicting Mindfulness and Subjective Well-being: Direct and Indirect Effects[. RPH; 2014. 8 (3): 1-10. (Persian)
35. 33. McCrae RR, Costa PT. Updating Norman's" adequacy taxonomy": Intelligence and personality dimensions in natural language and in questionnaires. J Person Soc Psychol; 1985 49(3): 710.
36. 34. Grossifarshi M, Mahriyar A, ghazi Tabatabai M. ]Application of New Neo Personality Test (NEO) and Analysis of Characteristics and Its Structural Factors among Students of Iranian Universities.[ J humanitles Alzahra Uni; 2001. 11(39): 173-198. (Persian)
37. 35. Saravani Sh, Mirzahosseini H, Zargham Hajebi M. ]Explaining the structural model of interactive relationships of Keller motivational dimensions with personality characteristics of medical students of Iran University of Medical Sciences[. Razi J Med Sci; 2018. 25(8):1-11. (Persian)
38. 36. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. J Person Soc Psychol; 2003. 84(4): 822.
39. 37. Ryan RM, Brown KW. Why we don't need self-esteem: On fundamental needs, contingent love, and mindfulness. Psychol Inquir; 2003. 14(1): 71-76.
40. 38. Ghorbani N, Watson P, Weathington BL. Mindfulness in Iran and the United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. Curr Psychol; 2009. 28(4): 211.
41. 39. Ryff CD, Singer B. Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. Psychother Psychosomat; 1996. 65(1): 14-23.
42. 40. Saghebi Saeeidi K, Abolghasemi A, Akbari B. ]The role of sense of coherence, alexithymia and self-compassion in predicting psychological well-being in girl with primary dysmenorrhea[. Razi J Med Sci; 2018. 25(8): 33-42. (Persian)
43. 41. Myers DG, Diener E. Who is happy? Psychol Sci; 1995. 6(1): 10-19.
44. 42. Haren EG, Mitchell CW. Relationships between the Five-Factor Personality Model and coping styles. Psychol Edu: Interdisciplin J; 2003. 40 (1): 38-49.
45. 43. Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA, Freedman, B. Mechanisms of mindfulness. J Clin Psychol; 2006. 62(3): 373-386.
46. 44. Garcia D. Two models of personality and well-being among adolescents. Person Individ Differ; 2011. 50(8): 1208-1212.
47. 45. Ryan RM, Deci EL. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Ann Rev Psychol; 2001. 52(1): 141-166.
48. 46. Thompson BL, Waltz J. Everyday mindfulness and mindfulness meditation: Overlapping constructs or not? Person Individ Differ; 2007. 43: 1875–1885.
49. 47. Costa Jr PT, McCrae RR. Four ways five factors are basic. Person Individ Differ; 1992. 13(6): 653-665.
50. 48. Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA, Freedman, B. Mechanisms of mindfulness. J Clin Psychol; 2006. 62(3): 373-386.
51. 48. Mantzios M, Egan H. Mindfulness Training May Enhance the Psychological Well-Being of People with Cystic Fibrosis. Mindfulness; 2016. 7(3): 781-784.
52. 49. Barrick MR, Mount MK, Judge TA. Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? Int J Select Assess; 2001. 9(5): 9–30.
53. 50. Stroud CB, Durbin CE, Saigal SD, Knobloch-Fedders LM. Normal and abnormal personality traits are associated with marital satisfaction for both men and women: An actor–partner interdependence model analysis. J Res Person; 2010. 44(4): 466-477.
54. 51. Letzring TD, Noftle EE. Predicting relationship quality from self-verification of broad personality traits among romantic couples. J Res Person; 2010. 44(3): 353-362.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb