iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


2059 نتیجه برای نوع مطالعه: پژوهشي

محمدمهدی اصفهانی،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

علوم پزشکی که به یک نیاز اساسی انسان یعنی تامین، حفظ و بازگرداندن تندرستی پاسخ می دهد به تناسب شان بنیادی خود، در مکتب حیات بخش اسلام از منزلتی والا برخوردار است زیرا عهده دار اقامه یکی از واجبات موکد یعنی حفظ نفوس محترمه است. لذا مبادرت به خدمات پزشکی، مشروط به داشتن آگاهی کافی و بکارگیری نهایت سعی و جدیت با برخورداری از انگیزه های الهی، مصداق روشنی از یک عبادت بزرگ است. لیکن بدون داشتن آگاهی های ضرورت دخالت در امور پزشکی ولو توسط پزشکان برجسته یا سهل انگاری در ارائه بهترین کیفیت خدمات پزشکی موجب ضمانت پزشک در قبال عواقب مترتب بر اقدامات او می گردد به این جهت با نظری اجمالی به مسئولیت های شرعی صاحبان مشاغل پزشکی به آسانی می توان دریافت که برائت آن از ضمانت مورد اشاره در برابر عواقب ناگوار مبادرت به درمان، در گروه بازآموزی مداوم، بکارگیری دقت و تلاش، اقدام در محدوده تخصصی و اخذ رضایت از بیمار یا اولیاء شرعی او است. در این مقاله ضمن پرداختن به شرایط لازم و کافی برای برائت از ضمانت، جوانب مختلف مساله با تاکید بر افزایش آگاهی ها به تناسب پیشرفت های علمی مورد بحث قرار گرفته و از رهنمودهای اسلامی در این مقوله بهره گرفته شده است.
دکتر مهدی شکرآبی، دکتر بهروز نیک بین، دکتر فریدون دواچی، فریده خسروی،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

  افزایش آگاهی از فیزیوپاتولوژی بیماری آرتریت روماتوئید ناشی از مشاهده ارتباط شدید برخی از

  در DR4 با بروز بیماری است. در اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه شیوع آنتی ژن HLA آنتی ژنهای

  بیماری آتریت روماتوئید بین %75-50 گزارش شده است.

  که در مراحل (Definite and classic) در این مطالعه 34 بیمار ایرانی مبتلا به آتریت روماتوئید

  آنها مورد سنجش HLA مختلف بیماری و تحت رژیمهای متفاوت داروئی بودند انتخاب، و آنتی ژنهای

  قرار گرفت.

  گروه شاهد 100 نفر فرد به ظاهر سالم شاغل در آزمایشگاه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان

  مشاهده (RR=3.25 p<0.01)3/25 در بیماران ایرانی مورد مطالعه با ریسک نسبی DR4 می دهد 

  می شود.


دکتر علی صادقی لویه،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

  شناسایی کانالهای یونی سلولهای پاریتال معده در پنج سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مکانیسم های

  بخوبی روشن گردیده است. (Patch – clamp) ترشح اسید کلریدریک این سلولها به روش پاچ-کلامپ 

  بصورت وزیکولهائی با غشای حاوی پمپ (Oxyntic) سیتوپلاسم ناحیه رأسی سلولهای اکسینتیک 

  است. تحریک سلولها موجب پیوستن وزیکولهای توبولی به غشای رأسی سلولها می شود و H,K-ATPase

  این روند سطح غشاء رأسی را ده برابر می کند. همراه با این پیوستگی مسیر نفوذ کلر و پتاسیم هم در غشاء

  رأسی فعال می گردد. پس از تحریک سلول، انتقال قابل ملاحظه کلر در وزیکولهای تحریک شده

  کانالیکولها بوجود می آید. تحریک ترشح اسید با هیپرپولاریزاسیون غشاء رأسی همراه است. این عمل

  انتقال کلر را زیاد و احتمال باز شدن کانالیکولها را چند برابر می کند. در حال حاضر مدل مورد قبول فرایند

  انتقال در غشاء راسی سلولهای پاریتال بر اساس انتقال کلر و پتاسیم به موازات هم است و در طول

  تحریک، پیوستگی وزیکولهای غشاء رأسی منجر به گسترش غشاء رأسی می شود و پمپ هیدروژن-

  پتاسیم را در معرض لومن غدّه قرار می دهد.

  مکانیسم های ترشح اسید کلریدریک از جدار معده تا (patch-clamp) با بکار گیری روشهای

  حدودی مشخص شده است. گرچه روند ترشح اسید معده مورد توجه بعضی از الکتروفیزیولوژیست ها بوده

  است، شناسایی مستقیم انواع کانالهای مسئول انتقال یونی از خلال سلولهای اپی تلیال، اندازه گیری خواص

  الکتریکی در سلولهای ترشح کننده اسید و شناسایی کانالهای یونی این سلولها در پنج سال اخیر مورد توجه

  بیشتری قرار گرفته است.


دکتر احد قدس،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

  در 98 بیمار مبتلا به گلومرولونفریت اولیه تاثیر بیماری کلیوی در نتیجه حاملگی و اثر حاملگی در سیر

  Risk Factor نفروپاتی مادر مورد مطالعه قرار گرفت. بیماران از نظر داشتن، و یا همراه بودن سه 

  مهم فشار خون، نارسایی کلیوی و سندرم نفروتیک به 8 گروه تقسیم شدند. تاثیر گلومرولونفریت مزمن و

  در نتیجه حاملگی بر مبنای افزایش مرگ و میر جنین، زایمان زودرس و توکسمی Risk Factor هر سه 

  حاملگی بررسی گردید و اثر حاملگی در تشدید نفروپاتی مادر بر مبنای افزایش غیر قابل انتظار سرم

  کراتی نین در دوران حاملگی و یا شش ماه بعد از ختم حاملگی ارزیابی شد. در این مطالعه مرگ و میر جنین

  در 36%، زایمان زودرس در 30%، مسمومست حاملگی در 21% و تشدید نفروپاتی مادر در 28%

  و زایمان زودرس (P < 0.001) بیماران مشاهده گردید. مسمومست حاملگی در بیماران با فشار خون بالا

  ارتباط داشت ولی رابطه ای با سندرم (P<0.05) و مسمومیت حاملگی (P<0.025) فشار خون بالا 

  نفروتیک بیمار و مرگ و میر جنین نشان نداد.


دکتر محمدعلی قرائیان، دکتر سیاوش جاویدان،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

  بر روی 420 بیمار که در مدت 10 سال در مرکز آموزشی (Retrospective) این مطالعه گذشته نگر

  درمانی شهید دکتر رهنمون تحت عمل تیروئیدکتومی قرار گرفته اند انجام شده است که نتایج بدست آمده

  عبارتست از : بیماریهای جراحی تیروئید و بدخیمی های آن در زنان سه برابر شایعتر از مردان بوده و

  میانگین سن بیماران بطور کلی 8/35 سال، در مردان 2/38 و در زنان 1/35 سال بوده است، شایعترین

  گروه سنی بیماران در هر دو جنس دهه چهارم است. 22 درصد بیماران سابقه بیماری تیروئید را در

  خانواده ذکر میکنند، وجود سابقه بیماریهای تیروئید احتمال وجود بدخیمی تیروئید را افزایش نمیدهد. از

  کل بیماران مبتلا به بدخیمی تیروئید 77 درصد را زنان و 23 درصد را مردان تشکیل می دهند و شایعترین

  گروه سنی مبتلایان به بدخیمی در هر دو جنس دهه چهارم عمر می باشد. تمامی بیماران مبتلا به تومورهای

  بدخیم تیروئید و اکثر بیماران مبتلا به تومورهای خوش خیم تیروئید دارای فعالیت تیروئید طبیعی

  بودند لذا غیر طبیعی بودن فعالیت تیروئید به نفع خوش خیم بودن ضایعه است. وجود ندول در Euthyroid

  لوب راست شایعتر از لوب چپ بوده است، اکثر ندولهای تیروئید از نوع منفرد بوده، شیوع بدخیمی در

  13 درصد بوده است. در اسکن (Multinodular) ندولهای منفرد 20 درصد و در نوع مولتی ندولر 

  Cold) رادیو ایزوتوپ، تمام ندولهای بدخیم و اکثر نولها در گواتر مولتی ندولر ومنفرد از نوع ندول سرد

  بوده است. 82 درصد ندولهای جراحی شده خوش خیم و 18 درصد بدخیم بوده که شایع ترین (nodule

  ضایعات خوش خیم بترتیب گواتر مولتی ندولر و آدنوم بوده است، شایعترین ضایعات بدخیم بترتیب

  کارسینوم پاپیلری (66درصد )، کارسینوم فولیکولر (26درصد)، کارسینوم مدولاری (5/4درصد)،

  سارکوم (5/1درصد) و کارسینوم هورتل سل (5/1 درصد) بوده است. در اغلب موارد نتایج حاصل از

  این مطالعه منطبق بر نتایج حاصل از مطالعات مشابه و اطلاعات موجود در کتابهای مرجع است.


دکتر محمدعلی نیلفروشان،
جلد 1، شماره 0 - ( 3-1373 )
چکیده

  واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر بهترین و موثرترین وسیله ای است که می تواند کودکان را از ابتلای

  به این بیماریهای خطرناک، کشنده و معلول کننده ایمن سازد. با شروع برنامه ایمن سازی همگانی در ایران

  از سال 1363 پوشش واکسیناسیون علیه شش بیماری قابل پیشگیری با واکسن ((فلج اطفال، دیفتری، کزاز،

  سیاه سرفه، سرخک، سل))بسرعت افزایش یافت و از حدود بیست درصد ( به جز ب ث ژ ) به حدود 88

  درصد برای پنج واکسن و بیش از 90 درصد برای سل در سال 1370 رسید سازمان جهانی بهداشت

  توصیه کرده، در کشورهایی که میزان ناقلین ویروس هپاتیت ((ب)) 8 درصد یا بیشتر است، تا پایان سال

  1995 و در همه کشورها تا سال 1997 واکسن این بیماری به برنامه ایمن سازی همگانی اضافه شود.

  طبق مطالعات که در سازمان انتقال خون ایران بر روی داوطلبین اهدا کننده خون صورت گرفته است

  مثبت در ایران در استانهای مختلف متفاوت و حداقل 3-2 درصد و در بین اهداء کنندگان HBs Ag میزان 

  که نشان دهنده تماس با این HBs Ab و HBc Ab سالم خون که ناقل این آنتی ژن بوده اند میزان شیوع 

  ویروس است به ترتیب 2/11 درصد و 4/10 درصد در افراد کمتر از 20 سال در برابر 54 درصد و 47

  درصد در افراد بالای 50 سال بوده است.

  با توجه به موارد فوق، پیشگیری از ابتلای به این بیماری خطرناک که باعث معلولیت و مرگ در اثر

  سرطان کبد و انتقال به سایر افراد جامعه می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به این لحاظ کمیته

  کشوری ایمن سازی افزودن این واکسن را در برنامه ایمن سازی همگانی تصویب و اجرای آنرا از اول

  فروردین سال 1372 حداقل برای شیرخوارانی که در این سال متولد می شوند پیشنهاد کرد که خوشبختانه

  در حال اجرا است.

  اولین دوز واکسن هرچه زودتر بعد از تولد و نوبت دوم بفاصله شش هفته و همزمان با اولین واکسن

  ثلاث و فلج اطفال و نوبت سوم در نه ماهگی و همزمان با نوبت اول واکسن سرخک تزریق می شود.


دکتر امیرحسن حاجی ترخانی،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  آگاهی داشتن از آخرین و تازه ترین اطلاعات در زمینه پزشکی یک ضرورت و مسئولیت حرفه ای   است. این کار با استفاده از منابع اطلاعات پزشکیامکان پذیر می باشد- منابع اطلاعات پزشکی متنوع   است و عوامل مختلفی مثل تخصص، نوع کار و... در انتخاب منابع تاثیر دارد. آشنایی با انواع منابع طلاعات پزشکی و چگونگی استفاده از آنها لازم و مفید است.   بر اساس بعضی اطلاعات بدست آمده به نظر می رسد عمده ترین منابع مورد استفاده جامعه پزشکی  کشور ما برای کسب اطلاعات پزشکی، کجلات، کتب و گرد همایی های علمی باشد.   آگاهی از اینکه جامعه پزشکی چه اطلاعاتی را نیاز دارند و چگونه ، در چه زمان و از کجا آن رابدست   می آورند می تواند در سازماندهی کار برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم و بهره برداری هر چه بهتر از این منابع مورد استفاده قرار گیرد


دکتر علی صادقی لویه،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  موجودات زنده ریتم های بیولوژیک متعددی دارند. برخی از این ریتم ها آندوژن و بعضی نیز در طول   شبانه روز تحت تاثیر نور یا تاریکی قرار دارند. تغییرات دوره ای ترشح هورمون مناتونین از غده پینه آل و   این غده در میزان سنتز (N-Acetyl transferase) همچنین اثرات تغییر فعالیت آنزیم آن- استیل ترانسفراز  هورمونملاتونین امروزه به عنوان یک ریتم پایه ای شناخته شده است. در این مطالعه میزان فعالیت   ان- استیل ترانسفراز در طول شب، یعنی زمانی که میزان سنتز هورمون ملاتونین به حد اکثر می رسد مورد   بررسی قرا گرفته است. با توجه به تکنیکهای بکار رفته بوضوح مشخص است که تغییرات فعالیت   ان-استیل ترانسفراز در غده پینه آل موش صحرایی به میزان تابش نور محیط وابسته است و شرایط نوری   محیط از طریق رشته های سمپاتیک با آزاد ساختن نور آدرنالین در غده پینه آل فعالیت ان-استیل ترانسفراز را بطور چشمگیری تغییر می دهد


دکتر علی صارمی، دکتر ابراهیم حیدری،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  در این بررسی  (observational case control survey) نود مورد سرطان معده با تشخیض نهایی  پاتولوژی از بیمارستانهای شهید دکتر رهنمون و شهدای هفتم تیر، مورد مطالعه قرار گرفتند. پنجاه درصد از بیماران کشاورز بودند که در نقاط محروم و دور افتاده زندگی کرده و علاوه بر تماس با کودهای شیمیایی نیترات و خاک آلوده به نیترات، بعلت عدم دسترسی به روش درست و بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی از غذاهای مانده و نیمه فاسد، پرباکتری و قارچ(توکسین های قارچی)، خشک شده و نمک آلود، دودی و نشاسته ای به مقدار زیاد مصرف می کنند. ارتباط احتمالی مواد و غذاهای مذکور با سرطان معده که مورد نظر پژوهشگران می باشد در این بررسی نیز تایید گردیده است. در این مطالعه نسبت شیوع سرطان معده در مردان به زنان 5/4 به1 و مغایر با نسبت تقریبی 2 به 1 کشورهای غربی ولی در داستای این نسبت در پژوهش اخیر کشمیر (11)بوده است. این بررسی تاییدی دوباره بر شیوع بیشتر سرطان معده در گروه های اجتماعی- اقتصادی پایین بویژه کشاورزان می باشد. سی و شش درصد از بیماران پیشینه طولانی استعمال دخانیات داشتند. چون این رقم با نسبت تخمینی معتادین به سیگار بویژه در زنان مطابقت ندارد می تواند توجیهی بر شیوع بسیار کنتر سرطان معده در زنان در این بررسی باشد.   22 درصد از بیماران پیشینه اعتیاد به تریاک داشتند که این نسبت نیز با درصد تخمینی معتادین به تریاک در کشور ما وفق نمی کند. بنا بر این نتیجه این بررسی می تواند کنجکاوی ما را درباره نقش اتیولوژی احتمالی دخانیات و تریاک در سرطان معده برانگیزد. در پاتولوژی فقط 8/10 درصد موارد از نوع انفیلتراتیو (با بدخیمی خیلی بیشتر) و بقیه موارد از نوع اولسراتیو و پولیپوئید(با بدخیمی کنتر ) بودند بنا بر این گر چه سرطان معده در کشور ما بسیار شایع است ولی معمولا از گونه خوش خیم تر آن یعنی از نوع روده ای    Intestinal type می باشد.


دکتر جعفر فرقانی زاده،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  مشاهدات و مطالعات زیادی درباره پاتوژنز اسپوندیلوآرتروپاتی ها در چند سال گذشته انجام شده و   یک مدل حیوانی که ارتباط این یافته ها را تایید می کند اکنون در دسترس است. باکتریهایی که قویا در   ایجاد آرتریت واکنشی نقش دارند همگی قادرند در داخل سلول بمدت طولانی باقی بمانند. ملکولهای   B27 قادرند که پپتید های داخل سلولی را به سیستم ایمنی ارائه دهند. ملکول MHC کلاس / آنتی ژنهای  به یک یاپپتید پاتوژن B27 می توان به یک دسته از پپتید های مشخص اتصال یابد. یک مدل اتصال  که قادرند به پپتیدها متصل MHC (یا پپتید آرتریتوژنیک)شرخ داده شده است . ملکولهای کلاس / ناحیه  T شوند، می توانند به عنوان یک عامل تحریک کننده سیستم ایمنی عمل کنند و یا محل گیرنده های سلولهای  را در موقع ایجاد آنها در تیموس تعیین کنند.  و شیوع آنها در جمعیت های مختلف، ارتباط این B27 با توجه به ساب تایپ های مختلف ملکول   آنتی ژن با ایجاد اسپوندیلو آرتروپاتی ها بهتر شناخته شده است.   در HLA-B27 در این مقاله ارتباط روده با اسپوندیلو آرتروپاتی ها و تئوریهای مختلف درباره نقشایجاد اسپوندیلو آرتروپاتی ها شرح داده می شود


دکتر خدیجه محلوجی،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  در بررسی بیماران مبتلا به عفونت حاد دستگاه گوارش، معاینه فیزیکی و پاتوفیزیولوژی پاتوژن های مختلف روده ای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیشتر موارد اسحال عمومی بر حسب عامل ایحاد کننده،  پاتوفیزیولوژی عامل ایجاد کننده و جواب میزبان در گروه های مختلفی قرار می گیرد. این اطلاعات ما را در   به کار گیری اقدامات آزمایشگاهی مناسب و درمان صحیح یاری می کندو تمام بیماران مبتلا به اسهال احتیاج   به درجاتی از درمان با آب و الکترولیت دارند تعداد کمی احتیاج به اقدامات غیر اختصاصی پیدا می کنند و   در بعضی موارد آنتی بیوتیک اختصاصی برای کوتاه کردن دوره بیماری و حذف دفع باکتری از طریق  مدفوع جهت درمان لازم می شود.   این مطالعه گذشته نگر شامل بررسی پرونده های520 بیمار مبتلا به گاسترو آنتریت حاد است، که طی   سال های 1368 تا 1372 در بخش عفونی بیمارستان حشرت علی اصغر(ع) بستری بوده اند. متغیرهای   بررسی شده شامل سن، جنش، تغذیه با شیر مادر،نوع عامل بیماریزا و دزهیدراتاسیون از نظر نوع و شدت   می باشد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که حد اکثر شیوع بیماری در شیرخوارگان بوده است( 5/66 درصد)   و 7/61 درصد کل بیماران را پسران تشکیل می دادند. میزان ابتلا در شیرخوارگان تغذیه شده از شیر خشک   بیشتر بوده است. از نظر عامل بیماریزا نیز در 5/82 درصد موارد بعد از انجام اسمیرو کشت مدفوع، عامل   مشخصی پیدا نشده است و علیرغم عدم امکان بررسی های ویروس شناسی احتمالا عامل اغلب عفونتهای  این گروه از بیماران عوامل غیر باکتریال و در راس آنها ویروسها بوده است که جهت درمان نیاز به مصرف  آنتی بیوتیک نداشته و تنها با اصلاح آب و الکترولیت درمان می شوند. سایر علل ایجاد کننده بیماری   عبارت بودند از: اشریشیا کلی(8/5درصد)، سالمونلا(6/4درصد)،آنتامباهیستولیتیکا(1/3درصد) و   ژیاردیا(3/2درصد) و شایع ترین نوع، دزهید راتاسیون ایزوناترمیک(5/87درصد) بوده است. میزان مرگ و میر بیماران در این مطالعه ½ درصد بوده است


دکتر عبدالمجید معاضدی،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

 

  سیروز کبدی عارضه شناخته شده و دیررس هپاتیت های ویروسی بخصوص هپاتیت ب می باشد. برای

  بررسی میزان آلودگی با این ویروس در بیماران سیروتیک تعداد 170 بیمار بستری در بیمارستان حضرت

  رسول اکرم(ص) طی سالهای 1371 – 1360 که دارای شواهد کیلینیکی، آزمایشگاهی و غالبا

  پاتولوژیک سیروز کبدی بودند انتخاب و بر اساس متغیرهایی چون سن، جنس، علت اصلی مراجعه، سابقه

  هپاتیت عفونی یا داروویی، تست های آنتی ژن و آنتی بادی ویروس هپاتیت ب، سابقه مصرف الکل، سابقه

  بررسی گردیدند، از نظر (Retrospective) ترانسفیوژن و تستهای مربوط به کار کبد بصورت گذشته نگر

  انیولوژی، در 1/67 درصد موارد علت ناشناخته، در 9/32 درصد موارد با اتیولوژی مشخص، که از بین

  وجود داشت NANB آنها در 4/22 درصد شواهد آلودگی با ویروس هپاتیت ب و در 3 درصد با ویروس

  که شایع ترین علت شناخته شده و قابل پیشگیری سیروز در این مطالعه بوده است، بیشترین تعداد بیماران

  در دهه های سنی پنجم و ششم و نسبت ابتلای مردان 2 برابر زنان بوده است. علائم هیپرتانسیون پورت

  مانند آسیت و درد شکم شایع ترین علل اصلی مراجعه بیماران را تشکیل می داده است. از 5 بیماری که

  مثبت بوده HBsAg پیشرفت کرده یک بیمار Hepatocellular carcinoma پروسه سیروز آنها به سمت

  است. علیرغم نقش عمده این ویروسها در بروز بیماری ناتوان کننده سیروز خوشبختانه با انجام

  واکسیناسیون به موقع و موثر و همچنین درمان سریع موارد حاد بیماری می توان از زمان بیماری و سیر به

  طرف نکروز و نهایتا سیروز پیشگیری کرد


دکتر محمدعلی نیلفروشان،
جلد 1، شماره 0 - ( 6-1373 )
چکیده

  پزشک همواره بهترین مشاور خانواده و مشاوره ژنتیک یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های   علم پزشکی است. نابسامانی های ارثی پس از بیماریهای عفونی و تغذیه ای شایع ترین مشکلات بشر   هستند، 10 درصد مرگ میر دروان نوزادی و 25 درصد تلفات دوران کودکی ناشی از بیماریهای ارثی   است. این بیماریها را می توان در چهار گروه کلی مورد بررسی قرار داده که عبارتند از:   بیماریهای سیتوپلاسمی: شامل میتوکندریایی و پراکسی زومال که منحصرا از طریق مادر به فرزندان   منتقل می شود.  بیماریهای تک ژنی که از قوانین مندل پیروی می کنند: شامل اتوزومی و وابسته به جنس، که انتقال  آنها از هر یک از والدین و بسته به خصوصیات ژن مربوطه در 50-25 درصد فرزندان تحقق خواهد  یافت.  بیماریهای پلی ژنیک و مولتی فاکتوریال که عوامل ارثی و محیطی مشترکا در بروز آنها دخالت دارد  و بطور معمول احتمال انتقال .انها برای بار اول 5-3 درصد و در صورت تکرار حدودا سه برابر خواهد بود.  بیماریهای ناشی از اختلالات کروموزومی شامل: ناهنجاریهای ساختمانی، عددی و یا جابجایی ها که  اکثرا بصورت تصادفی ایجاد و احتمال تکرار آنها بجز مواقعی که سن مادر بیش از 34 سال و یا جابجایی  کروموزومی در هر یک از والدین وجود داشته باشد، زیاد نیست.در پایان این مقاله موارد ضرورت انجام بررسی های کروموزومی ذکر می گردد


دکتر علی امینی،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  در بین مراجعه کنندگان به مراکز مختلف زنان و زایمان وجود توده های لنگی یک یافته شایع می باشد،  این توده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک از سیستم های مختلف ژنیکولوژیک، ادراری، گوارشی و سایربافتها نشات گرفته و علائم بسیار متفاوتی را ایجاد می کنند.  در این مطالعه خصوصیات فردی و کلینیکی بیمارن دچار توده لگنی که طی دو سال به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مراجعه کرده اند، به صورت گذشته نگر بررسی و نتایج زیر به دست آمده است:اغلب بیماران با شکایت دردهای مزمن شکمی و خونریزیهای غیر طبیعی رحمی مراجعه و بیش از 50 درصد آنها درسنین باروری بوده اند، در معاینه فیزیکی اغلب توده های طرفی و مربوط به تخمدانها، قابل  لمس بوده، در حالی که توده های رحمی کمتر قابل لمس بوده اند. در بیماران در سنین پایین تر توده ها اغلب  مربوط به عوارض حاملگی از جمله حاملگی خارج رحمی بوده است. از نظر پاتولوژیک، لیومیوم و  آدنومیوزیس شایع ترین تشخیص های مطرخ شده بوده که عمدتا در سنین میانسالی وجود داشته است.  یافته های سونوگرافیک در بیشتر موارد با یافته های حین عمل تطابق داشته و به نظر می رسد سونوگرافی یک وسیله پاراکلینیک مناسب برای بررسی وضعیت توده های لگنی باشد. شناخت هر چه بهتر خصوصیات توده های لگنی، در تصمیم گیریهای مناسب و بموقع تشخیصی درمانی کمک کننده خواهد بود.


دکتر سیدعلی جلالی،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  در روزهای اول بعد از جراحی های دستگاه گوارش، ترشح و تجمع شیره گوارشی به علت ایجاد فشار در اطراف آناستوموز و ایجاد ایلئوس وطلوب نبوده و بطور معمول در این بیماران از لوله معده برای تخلیه  ترشحات و استراحت دستگاه گوارش استفاده می شود. از طرفی با استفاده از آنالوگ طولانی اثز  که مهار کننده شیره گوارشی است می توان ضمن (Octreotide) سوماتوستاتین یعنی اکترئوتاید  جلوگیری از به هدر رفتن الکترولیتهای بدن، توقف ترشح شیره گوارشی را جانشین تخلیه متداول  مکانیکی ترشحات نمود.  در این راستا طی مطالعه مقدماتی حاضر در ده بیمار که تحت اعمال مختلف جراحی شکم قرار گرفته  بودند، به جای استفاده مداوم از لوله معده، در روز اول پس از عمل نیم ساعت پس از تزریق 100میکروگرم  اکترئوتاید، لوله معده در آورده شد و این تزریق هر8ساعت بطور زیر جلدی تا ده تزریق ادامه یافت.  مقایسه بیماران درمان شده با اکترئوتاید با گروه شاهد نشان داد که در این گروه ضمن عدم نیاز به لوله  معده، حرکات دستگاه گوارشی زودتر آغاز شده و شروع غذا خوردن از راه دهان نیز سریعتر بوده است،  از طرفی بعلت خاصیت ضد درد داروی مصرف شده، این گروه به مقدار بسیار کمتری نارکوتیک برای رفع درد ناشی از عمل نیز داشته اند


دکتر مریم رزاقی آذر،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  پرفشاری خون در 3-1 درصد کودکان دیده می شود، فرمهای خفیف این بیماری در اغلب موارد بعلل  ناشناخته ایجاد شده و در گروه پرفشاری خون های اولیه قرار می گیرند، اما فرمهای شدید بیماری عمدتا  بدنبال بیماریهای مشخص و شناخته شده ای ایجاد می شوند، که بیماریهای کلیه شایعترین علت این گروه از  پرفشاری خون های ثانویه را تشکیل می دهند. در مواردی نیز اختلالات هورمونی عامل بوجود آورنده  اینگونه فشار خونهای ثانویه می باشند، عمده ترین مکانیزم ایجاد کننده این عارضه دفع ناکافی سدیم و  منعاقبا احتباس آب می باشد، محور اصلی اینگونه بیماریها، هورمونهای غدد فوق کلیوی است، بطوریکه  بیماریهایی مانند هیپرپلازی مادرزادی آدرنال بدنبال نقایص آنزیمی، هیپر آلدسترونیسم اولیه، سندرم  کوشینگ و افزایش ظاهری میترالوکورتیکودیدها با افزایش هورمونها قشر آدرنال و بیماریهایی مانند  فئوکروموسیتوم، نوروپلاستوم و گانگلیونوروما با افزایش کاتکولامین ها سبب افزایش فشار خون می شوند.  توجه به تشخیص و درمان سریع و به موقع ابنگونه بیماریها ضمن پیشگیری از بسیاری از عوارض  فشارخون های بالا از تعدادی از مگ و میرها نیز جلوگیری خواهد کرد


دکتر علیرضا سالک مقدم،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  استفاده از روشهای مختلف ایمونوتراپی، شیوه ای نسبتا جدید در درمان سرطان است. روشهای  متداول مورد استفاده در درمان کانسرها، همچون جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی، به تنهایی یا همراه  با هم تنها حدود نیمی از بیماران مبتلا را شفا می دهد، لذا ایمونوتراپی پنجره ای امید بخش در درمان این  بیماران گشوده است.  ایمونوتراپی مانند کموتراپی بطور سیستمیک انجام شده و برای جلوگیری از گسترش بدخیمی ها بکار  می رود، اما برخلاف آن، تنها سلولهای بدخیم را مورد حمله قرار داده و بر سلولهای خودی تاثیر چندانی  نداشته، و اختصاصی تر از کموتراپی و رادیوتراپی عمل می کند. استفاده از آنتن بادی های منوکلونال  و همچنین (Adoptive Immunotherapy) اختصاصی، انواع کین ها، انتقال سلولهای ایمنی کار آمد  Isoprinosin , Tuftsin , تحریک سیستم ایمنی به شکل واکسیناسیون غیر اختصاصی با مواردی چون  و واکسیناسیون اختصاصی با موادی مثل آنتی ژنهای ویروسی خاص وسلولهای تومورال، MDP , BCG   عمده ترین روشهای مورد استفاده در ایمونوتراپی بیماران مبتلا به کانسر است.  ایمونوتراپی علیرغم مزایای فراوان آن، روشی گران و پیچیده بوده و کاربرد آن بعلت اشکالاتی نظیر  تعیین دقیق میزان دوز مصرفی در بیماران مختلف، نیاز به دقت و نیروی متخصص فراوان دارد


دکتر محمدرضا شکیبی، دکتر معصومه کرفی، دکتر رویا ابهری، دکتر عبدالرسول اکبریان، دکتر جعفر فرقانی زاده،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  یک بیماری بافت همبند است که اغلب زنان در سنین باروری (SLE) لوپوس اریتماتوی سیستمیک  را مبتلا می کند. لوپوس و حاملگی متقابلا یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند و در این زمینه  گزارشات متفاوتی وجود دارد.  هدف از این مقاله گزارش نتایج 111 مورد حاملگی در 48 بیمار لوپوسی و مقایسه فرجام حاملگی  قبل و بعد از تشخیص بیماری در این افراد است.  پرونده یکصد بیمار مبتلا به لوپوس به روش گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت که در بین این  بیماران 56 بیمار مونث متاهل وجود داشت. پرونده 48 بیمار حاوی اطلاعات کافی بود که به شرح زیر  گزارش می شود :  در 28 بیمار 74 حاملگی قبل از تشخیص بیماری به وقوع پیوسته که منجر به 67 زایمان طبیعی (90 درصد )شده است، 3 سقط عمدی و 4 سقط خودبخودی در این گروه وجود داشته است. در 21 بیمار، 37  حاملگی بعد از تشخیص بیماری به وقوع پیوسته که تنها در 11 مورد ( 30 درصد ) به زایمان طبیعی  و 4 مورد سقط عمدی ( P ) و در 13 مورد سقط خودبخودی ( 0.0005 > P انجامیده است (0.0001رخ داده و در 5 مورد زایمان قبل از ترم انجام شده است. P ، 4 مورد مرده زایی (0.001 > (P > 0.05)   ) نتیجه آنکه لوپوس بر نتیجه حاملگی در این سری بیماران اثر منفی گذاشته و تعداد سقط P (0.0005 >  خودبخودی، مرده زایی و زایمان قبل و بعد از تشخیص بیماری از نظر آماری تفاوتی نداشته است


دکتر علی صادقی لویه،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  پس از صرف غذا و پیش از آنکه مواد غذایی هضم و جذب شوند، دریافت غذا بسرعت وقفه می یابد و انسان احساس سیری می کند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات مربوط به اعصاب حسی یا مواد  هورمونی مترشحه از بخش های فوقانی لوله گوارش موجب سیری پیش از جذب می شود. بعضی  نوروترانسمیترها و مواد هورمونی به عنوان عوامل فرضی سیری شناخته شده اند که یکی از آنها بمبزین  است. بمبزین اعمال یک نوروترانسمیتر را در تشکیلات عصبی لوله گوارش پستانداران Bombesin  تقلید می کند.  بمبزین به کار رفته در بطن های جانبی مغز با فعال کردن سوبستراهای عصبی پاراونتریکولار موجب

  وقفه دریافت غذا و هیپوانسولینمی می گردد. با تزریق داخل صفاتی بمبزین نه تنها میزان دریافت غذا کاهش  (Gastrin Releasing) GBP می یابد بلکه فاصله بین غذا نیز افزایش می یابد. بعلاوه بمبزین و  سبب آزاد شدن هورمونهایی در روده می شوند که این مواد خود بعنوان عوامل بروز سیری Peptide  عمل       می کنند


دکتر عباس هنربخش، دکتر میرمجتبی سیدملکی،
جلد 1، شماره 0 - ( 9-1373 )
چکیده

  استفاده از سونوگرافی بعنوان روشی ساده، ارزان و دارای قدرت تشخیصی بالا در تشخیص  بالایی برخوردار است. Specifity هیپرتانسیون پورت و بعضی از علل بوجود آورنده آن از حساسیت و  برای نشان دادن خصوصیات، یافته های سونوگرافیک و میزان توانایی این روش در تشخیص هیپرتانسیون  پورت، این بررسی در 15 بیمار مشکوک به عارضه انجام گرفت که در تمام بیماران یافته هایی به نفع  وجود هیپرتانسیون پورت از جمله، افزایش قطر وریدهای پورت و طحالی، اسلنومگالی، وجود کلاترال ها  و وجود ترومبوز در ورید پورت مشخص شد. اگر اطلاعات حاصله از انجام سونوگرافی با علائم  و یافته های کلینیکی تلفیق گردد می توان با درجه اطمینان بالایی وجود یا عدم هیپرتانسیون پورت را مطرح  و در صورت نیاز، به سایر ارزیابی های تشخیصی مبادرت ورزد. همچنین از آنجا که در ضمن بررسی  سونوگرافیک سیستم وریدی پورت می توان وجود یا عدم وجود بعضی از علل بوجود آورنده هیپرتانسیون  پورت از جمله ترومبوز وریدی پورت، تومورها، آدنوپاتی ها، کیست ها و ندولهای کبدی را بررسی و در  مواردی با استفاده از پالس داپلر و کالرداپلر علل دیگری چون علل دینامیک و فیستولهای شریانی وریدی  را در این سیستم بررسی کرده است. استفاده از سونوگرافی بعنوان یک وسیله ساده، بی خطر و غیر تهاجمی در  مقایسه با روشهایی چون اسپلنوپورتو گرافی که دارای خطراتی مانند عوارض عروقی، خطرات استفاده از  اشعه ایکس و ماده حاجب می باشد روشی بهتر و کاربردی تر می باشد لذا پیشنهاد می شود در بیماران جهت  ارزیابی هیپرتانسیون پورت ابتدا از سونوگرافی و در صورت عدم موفقیت از اسپلنوپورتو گرافی و  ونوگرافی بعنوان وسایل تکمیلی کمک گرفته شودصفحه 1 از 103    
اولین
قبلی
1
...
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb