iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای آقاجانی

سیامک آقاجانی، دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، دکتر حجت‌ا... نیکبخت، دکتر شاهین گوهرپی،
جلد 13، شماره 50 - ( 1-1385 )
چکیده

    زمینه و هدف: انحرافات ستون مهره‌ای نه تنها از نظر ظاهری برای فرد مشکلاتی ایجاد می‌کنند بلکه عملکرد او را نیز دچار محدودیت می‌سازند که از جمله می‌توان ایجاد اختلال در عملکرد قلبی ـ تنفسی را نام برد. به هر جهت احتمالاً یکی از دلایل کنار گذاشتن ارتز از سوی تعدادی از افراد استفاده کننده، گذشته از بعد ظاهری، مصرف بیشتر انرژی هنگام فعالیت با آن می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر ارتز میلواکی بر شاخص‌های مصرف انرژی در نوجوانان پسر مبتلا به کایفوز متحرک ناحیه توراسیک بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی و به روش سنجش‌های مکرر می‌باشد که طی آن 19 نفر از نوجوانان پسر مبتلا به کایفوز متحرک ناحیه توراسیک در گروه سنی 13 تا 17 سال که حداقل 3 ماه از ارتز خود استفاده کرده بودند و سابقه بیماری قلبی ـ عروقی و تنفسی و محدودیت در فعالیت بدنی از جمله دویدن نداشتند، به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری اطلاعات زمینه‌ای و انجام معاینات بالینی بر روی این افراد، ارزیابی آن‌ها بر روی دستگاه نوارگردان جهت انجام آزمون بروس طی 3 مرحله کاملاً مجزا صورت گرفت. در پایان، تعدادضربان قلب، حجم حداکثر اکسیژن مصرفی، سرعت، شیب و مدت زمان انجام آزمون از روی نمایشگر دستگاه ثبت گردید. یافته‌ها: تحلیل‌های آماری نشان داد که میانگین تعدادضربان قلب، حجم حداکثر اکسیژن، سرعت نوارگردان، شیب نوارگردان و همچنین میانگین مدت زمان فعالیت روی نوارگردان با وضعیت افراد(با بریس و بدون بریس) از لحاظ آماری دارای تفاوت معنادار بودند. به این صورت که همه این متغیرها در شرایطی که افراد در وضعیت بدون بریس فعالیت می‌کردند، افزایش یافت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، افزایش مقادیر شاخص‌های مصرف انرژی افراد در هنگام فعالیت روی نوارگردان در حالت بدون بریس، به علت کمتــر بــودن آن‌هــا بــوده و بدون هیچ باری روی خود توانسته‌انــد مراحل بیشتری از آزمون را پشت ســر بگذارنــد و با شرایط دشوارتری چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ شیب دستگاه مواجه شوند. با مقایسه میانگین‌های تعداد ضربان قلب در هر دقیقه از آزمون در دو حالت با و بدون بریس، این نتیجه به دست آمد که تعداد ضربان قلب در کلیه دقایق ثبت شده در وضعیت با بریس بیشتر از وضعیت بدون بریس بوده است که این نتیجه نقش ارتز را به عنوان یک بار یا عامل محدود کننده هنگام فعالیت مشخص می‌سازد. لذا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که استفاده از بریس میلواکی در هنگام فعالیت مصرف انرژی نوجوانان مبتلا به کایفوز را افزایش داده است.


راضیه محمدی، ضیاء فلاح محمدی، خدیجه آقاجانی،
جلد 21، شماره 128 - ( 11-1393 )
چکیده

 

: گل ژاپنی های 12هفته اختیاری روی چرخ روش کارهای صحرایی به 6 گروه: کنترل (کنترل سالم)، کنترل پارکینسونی، تمرین، تمرین-سم، عصاره-سم، و تمرین-عصاره-سم تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 12 هفته تمرین انجام داد. گروه تمرین-سم 12 هفته تمرین انجام داد، سپس در معرض سم نورونی قرار گرفت. گروه تمرین- عصاره به مدت دوازده هفته تمرین کرد و هر هفته سه بار عصاره را به صورت صفاقی و به میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دریافت کرد. تخریب ساقه مغز با تزریق محلول 6-هیدروکسی دوپامین با استریوتاکسی به داخل بطن مغز صورت گرفت. داده­ها به روش One way ANOVAتعقیبی tukeyو تحلیل یافته ها). همچنین مقدار این پروتئین در گروه­تمرین پارکینسون با گروه کنترل پارکینسون (015/0p=). بین سطوح این فاکتور در گروه ). سطوح این نورتروفین ساقه مغز در گروه عصاره-پارکینسون با گروه کنترل پارکینسون (191/0p=) تفاوت معناداری نداشت.

 

: پیش درمان با استفاده از ورزش به تنهایی و انجام ورزش اختیاری همراه با مصرف عصاره توانست از کاهش مقدار فاکتور نوروتروفیک مشتق از گلیال در برابر سم عصبی 6 هیدروکسی دوپامین جلوگیری کند. در نتیجه این پروتکل دارای اثر حفاظتی می باشد.

 
امین گندمکار، مهدی صفری بک، الهام گندمکار، علی آقاجانی،
جلد 22، شماره 138 - ( 9-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه تیپ‌های متفاوتی جهت پیش‌گیری و درمان پیچ‌خوردگی مچ­پا استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو نوع تیپ (ورزشی و کنزیو) بر حداکثر نیروی برشی قدامی زانو طی فرود پس از پرش در والیبالیست‌هایی با بی­ثباتی مزمن مچ پا بود.

روش کار: در این پژوهش نیمه­تجربی، دوازده والیبالیست نخبه مرد با بی‌ثباتی مزمن مچ پا، با میانگین سنی10/3±04/22 سال، جرم 56/4±74/79 کیلوگرم و قد 85/5±75/188سانتی‌متر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها آزمون پرش- فرود طی شرایط با پای‌برهنه، با تیپ ورزشی و تیپ کنزیو به عمل آمد. از دستگاه صفحه نیروسنج جهت ثبت نیروهای عکس‌العمل زمین استفاده شد. مؤلفه خلفی نیروی عکس‌العمل در صفحه ساجیتال به عنوان نیروی برشی قدامی زانو در نظر گرفته شده و به وزن بدن هنجار گردید. برای  تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با داده‌های تکراری در نرم‌افزار SPSS، نسخه20 در سطح معنا‌داری 95% استفاده شد.

یافته­ها: بین سه شرایط تیپ ورزشی، تیپ کنزیو و پای‌برهنه در حداکثر نیروی برشی قدامی زانو حین فرود پس از پرش تفاوت معنا‌داری وجود نداشت (05/0 P> برای تمامی شرایط).

نتیجه­گیری: استفاده از دو نوع تیپ مورد بررسی نمی‌تواند منجر به کاهش خطر بروز آسیب به لیگامان صلیبی قدامی زانو در حرکت فرود تک‌پایی شود. بنابراین نمی‌توان دو نوع تیپ مذکور را عاملی ایمن و پیشگیرانه در آسیب ACL حین فرود دانست.


جعفر آقاجانی، سید بشیر میرتاجانی، سامان ایوبی، مریم حبیب پور،
جلد 24، شماره 164 - ( بهمن 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: باکتری­های اسید لاکتیک در بهبود طعم فرآورده­های غذایی دخالت کرده و با تولید مواد ضد میکروبی به نام باکتریوسین، نقش عمده­ای را در جلوگیری از رشد ارگانیسم­های فاسدکننده غذا و پاتوژن­ها به عهده دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل­های جدا شده از خاک محل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری­های بیماری­زا بوده است.
روش کار: در این مطالعه از نمونه خاک آلوده به پساب ماست محلی، لاکتوباسیلوس­ها جداسازی و به کمک روش­های بیوشیمیایی شناسایی شدند. خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشت آن­ها برعلیه 5 باکتری بیماری­زا به کمک روش چاهک (Well Diffusion Agar)  و دیسک Diffusion Disk) Agar) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و توانایی ضد میکروبی آن­ها با هم مقایسه گردید.
یافته­ها: مطابق با نتایج، سه گونه لاکتوباسیلوس شناسایی شد. این باکتری­ها شامل لاکتوباسیلوس کازئی، پلانتاروم و دلبروکی بود. همچنین این باکتری­ها توان ضد میکروبی خوبی را در مقابل باکتری­های بیماری­زا از خود نشان دادند. بیشترین اثر ضد باکتریایی از لاکتوباسیلوس کازئی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس در روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشد 66/18 میلی­متر مشاهده شد. 
نتیجه‌گیری: تنوع ارزشمندی از باکتری­های تولید کننده باکتریوسین با فعالیت ضد باکتریایی بر علیه باکتری­های بیماری­زا در لبنیاتی که به صورت سنتی تهیه می­شوند وجود دارد و استفاده از آن­ها در تولید فرآورده­های لبنی صنعتی توصیه می­شود.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb