iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای آقاخانی

دکتر کامران آقاخانی، دکتر عباس آقابیگلویی، دکتر علی چهره‌ای،
جلد 9، شماره 31 - ( 12-1381 )
چکیده

 خشونت علیه زنان یکی از معضلات اجتماعی در تمام کشورهای دنیا به حساب می‌آید. این معضل اجتماعی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و روانی در شخص مضروب، موجب بروز عواقب جبران ناپذیر اجتماعی نیز می‌گردد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا موارد ارجاعی آزار فیزیکی به سازمان پزشکی قانونی بررسی شود تا با استفاده از نتایج این طرح بتوان گامی موثر در جهت رفع این پدیده ضد اجتماعی در جامعه برداشت. این مطالعه به صورت مقطعی به بررسی همسر آزاری، فراوانی انواع و عوامل موثر بر آن در پاییز 1379 پرداخته است. در این بررسی برای جمع‌آوری داده‌ها از تمام زنانی که جهت معاینه به منظور تآیید همسر آزاری در پاییز 1379 به بخش معاینه زنان سازمان پزشکی قانونی تهران مراجعه کرده بودند، استفاده شد و برای هر یک از آنها پرسشنامه‌ای شامل مشخصات دموگرافیک، نوع و دفعات و سابقه همسرآزاری، علل اختلاف در خانواده در اطلاعات دموگرافیک همسر فرد مراجعه کننده تکمیل گردید. 2/87 زنان مورد پژوهش تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر از آن داشتند. میانگین و دامنه تغییرات سنی زنان مورد بررسی 9/28(8/29-28) سال و میانگین و دامنه تغییرات سنی ازدواج آنها 2/20(8/20-6/19) سال بوده است. 7/68 آنها توسط آلتهای ضرب و جرح مورد آزار قرار گرفته بودند و 7/58 آنها سابقه آزار و تنبیه بدنی فرزندان را از سوی همسرانشان ذکر می‌کردند. 1/40 و 41/42 از همسران آزار رسان به ترتیب از مشروبات الکلی و مواد مخدر استفاده می‌نمودند. با نگاه کلی به نتایج این طرح، عواملی مانند جوان بودن زوجها، سطح تحصیلات پایین هر یک از زوجها، خانه‌دار بودن، مصرف الکل و مواد مخدر توسط همسر آزار رسان از مهمترین عوامل مربوط به همسرآزاری می‌باشند لذا آموزشهای همگانی و اختصاصی در این زمینه جهت مقابله با این معضل اجتماعی و نیز گزارش این موارد توسط پزشکان و روان‌پزشکان جهت پیشگیری از عوارض وخیمتر توصیه می‌گردد.
دکتر کامران آقاخانی، دکتر شاهرخ مهرپیشه، دکتر آزاده معماریان، نغمه نیک بین،
جلد 20، شماره 110 - ( 5-1392 )
چکیده

 

زمینه و هدف: سوختگی آغاز یک فاجعه برای شخص،خانواده و جامعه است و درصد بالایی از حوادث را به خود اختصاص داده است. اسیدپاشی که شیوع آن در حال افزایش است، تاثیر زیان‌بار و مادام‌العمر بر ظاهر فرد قربانی دارد. لذا لازم است تا اقدامات متعددی به منظورکاهش خشونت با اسید انجام شود. این مطالعه با هدف بررسی اطلاعات دموگرافیک مواردسوختگی ناشی از اسید پاشی و مقایسه موارد ناشی از حادثه با موارد اسید صورت گرفت.

 

روش کار: در این مطالعه‌ی مقطعی- تحلیلی، پرونده‌ 171 بیمار که به علت سوختگی با اسید طی سالهای ۹۰- ۱۳۸۵ به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران مراجعه کردند، بررسی شد.

 

یافته ها: بیماران مورد مطالعه، 42 نفر (6/24%) زن و 129 نفر (4/75%) مرد، با میانگین سنی 32 (15SD=) سال بودند. 152 مورد (9/88%) از سوختگی‌ها، ناشی از حادثه با اسید و 19 مورد (1/11%) ناشی از اسید پاشی بود. بین روش سوختگی و مکان وقوع حادثه و همچنین روش سوختگی و جنسیت اختلاف آماری معناداری دیده شد. همچنین درصد سوختگی در بیماران فوت شده به طور معناداری از بیماران ترخیص شده بیشتر بود.

 

نتیجهگیری: در مطالعه‌ی حاضر، سوختگی با مواد سوزاننده در مردان شیوع بیشتری نسبت به زنان داشت و مرگ و میر 9/9% بود که نسبت به دو مطالعه مشابه صورت گرفته در ایران بیشتر است. بیشتر سوختگی‌ها ناشی از هر دو نوع سوختگی در منزل اتفاق افتاده است. بیشتر بودن سوختگی ناشی از اسیدپاشی در زنان در مطالعه‌ی حاضر برخلاف نتایج سایر مطالعات است.

 


مدینه جاسمی، دکتر آزاد رحمانی، نادر آقاخانی، سامره اقتدار، حمدالله علی نژاد،
جلد 20، شماره 114 - ( 9-1392 )
چکیده

 

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی شایع ترین علل مرگ و میر بوده و میزان بروز آن درکشورهای درحال توسعه روبه افزایش است. عمل بای پس شریان کرونر CABG (Bypass Graft (Coronary Artery  یکی از روش‌های درمانی بیماران فوق می­باشد که در بسیاری از موارد اضطراب و تغییرات همودینامیکی را به دنبال دارد. این پژوهش با انجام آموزش چهره به چهره سعی در رفع مشکل فوق دارد.

 

روش کار: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی بود که به منظور بررسی تاثیر آموزش براضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید CABG در ارومیه در سال 1390 صورت­گرفت. در این مطالعه 124 بیمار واجد شرایط انتخاب شده به روش در دسترس به شیوه تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم، میزان اضطراب و نیازهای آموزشی ایشان در حین پذیرش و قبل از عمل با استفاده از پرسش نامه آمستردام و وضعیت همودینامیکشان با چک­لیست مورد بررسی قرارگرفت. داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS13 و آزمون هایT  زوج،T  مستقل و ANOVA مورد بررسی قرارگرفت.

 

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی­داری وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی­داری بین میزان اضطراب و نیازهای آموزشی گروه شاهد در دو فاصله زمانی یافت نشد. درگروه آزمون میزان اضطراب و نیازهای آموزشی پس از آموزش نسبت به زمان پذیرش کاهش معنی­داری داشت(001/0(p<. وضعیت همودینامیک هر دو گروه نیز قبل از عمل نسبت به زمان پذیرش به طور معنی­داری تغییریافت. همچنین بین جنس و سطح تحصیلات بیماران با اضطراب ارتباط معنی­داری یافت شد (05/0(p<.

 

نتیجهگیری: با توجه به نتایج سودمند حاصل از آموزش برکاهش اضطراب و تثبیت وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی بای پس، توجه به مقوله آموزش از سوی کادر درمانی امری ضروری بوده و توصیه می­گردد.

 
کامران آقاخانی، سمیرا آرام، شاهرخ مهرپیشه، آزاده معماریان، رزیتا حسینی، مظاهر قربانی،
جلد 21، شماره 127 - ( 10-1393 )
چکیده

 

زمینه و هدف:  سوختگی یکی ازعلل اصلی ناتوانی و مرگ ومیر درجهان است  که عوارض اقتصادی واجتماعی وخیمی به همراه دارد. هدف این مطالعه بررسی تفاوت جنسیت در میزان خطرمواجهه با آسیبهای ناشی از سوختگی و نیز مشخصات و پیش آگهی آن  است .

 

 روش کار: برای انجام این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی  گذشته نگر، اطلاعات لازم از پرونده بیماران از ابتدای سال 1386تا انتهای سال91 استخراج گردید و متغیرهای جنس، سن، تاهل، انگیزه سوختگی، درصد سوختگی، درجه سوختگی، عامل سوزاننده و نحوه ترخیص، در فرم طراحی شده وارد شد، و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویراست 16 و و با استفاده از آزمون T-test و Chi-square ، نقش جنسیت بر اساس متغیر های مورد نظر بررسی شد .

 

   

 

یافته ها:  از مجموع 7021 بیمار دچار سوختگی 1815 نفر،  مونث (25.9%) و  5206نفر مذکر (74.1) بودند .میانگین سنی بیماران بستری شده درزنان 5/28 سال(SD=21.9)  و در مردان 8/28 سال (SD=17.6)بود که اختلاف آماری معنی داری نداشتند   (pv=0.510)در مقایسه جنسیت با مورتالیتی ،درصدسوختگی،درجه سوختگی ،عوامل سوزاننده،وضعیت تاهل و نحوه ایجادسوختگی ومیانگین طول مدت بستری بین دو جنس تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد.بطوریکه شایعترین عامل سوزاننده در زنان آب جوش ودرمردان برق بود(   p<0.001 . ) ) میانگین درصد مورتالیته در زنان حدوداً دوبرابر مردان بود(  p<0.001 )،سوختگی در زنان بیشتر درجه دو ودر مردان بیشتردرجه سه بود ( 038pv=0/)ومیانگین درصد سوختگی در زنان بیشتر از مردان (P<0.001)  بود درصد و تعداد مواارد سوختگی ناشی از خودسوزی در زنان مجرد به طور معنی داری بیشتر بود(P<0.001)ومیانگین طول مدت بستری در مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود  ( pvalue=0.035).

 

نتیجه گیری:

 

شایعترین عامل سوختگی در زنان، آب جوش و غذای داغ است که این امر به علت فعالیت بیشتر زنان در پخت و پز و حضور بیشتردر آشپزخانه می باشد  این عامل سوزاننده (آب جوش و غذای داغ ) بعلت خاصیت سرازیری واز دست دادن گرما درطول مسیر، سبب ایجاد سوختگی با وسعت بیشتر ودرجه کمتردر زنان می شود .وضعیت ایمونولوژیکی زنان در مواجهه با سوختگی یکی از علل افزایش مورتالیته در آنها می باشد. با توجه به افزایش خودسوزی در زنان مجرد ،انجام مشاوره های روانشناسی وشناخت علل وبرنامه ریزی جهت بهبود وضعیت روحی روانی ایشان می تواند سبب کاهش سوختگی با انگیزه خودسوزی در این گروه گردد. ارائه آموزش های پیشگیرانه بویژه در حین آشپزی می تواند کاهنده سوختگی وزمینه سازافزایش بقای آنان پس از سوختگی در بررسی های آینده باشد.

 
کامران آقاخانی، لیلا عبدالکریمی، آزاده معماریان، رزیتا حسینی، شاهرخ مهرپیشه، فاطمه عبدالکریمی، منصوره حیدری،
جلد 21، شماره 128 - ( 11-1393 )
چکیده

 سوختگی از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در سراسر دنیا است که سبب خسارت جسمی، روانی و اقتصادی فراوانی می شود. 45-10 درصد از آمار کل سوختگی ها ناشی از مواجهات شغلی است که باعث تحمیل بار مالی بر جامعه می شود.این مطالعه با هدف تعیین فراوانی سوختگی ناشی از حوادث کار و عوارض آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مطهری شهر تهران طی سال های 1389 تا 1391 انجام شد.

 روش کار: در این مطالعه مقطعی- توصیفی، پرونده کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان مطهری تهران بین سال 1389 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت و مواردی که سوختگی بیمار حین کار ایجاد شده بود، وارد مطالعه شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد و محدوده اطمینان 95% تعریف شد.

 یافته ها: از 522 بیمار دچار سوختگی شغلی، 515 نفر مرد و 6 نفر زن بودند، محدوده سنی از 14 تا 80 سال، با میانگین سنی 4/31 در آقایان و 2/31 در خانم ها بود. بیشترین تعداد سوختگی مربوط به کارگران (409 نفر،4/78%) بود و شایع ترین علت سوختگی، سوختگی با برق (212 نفر،6/40%) بود. 41 نفر از بیماران (9/7%) فوت شدند.بیشترین تعداد بیماران (250نفر،9/47%) دچار سوختگی درجه سه بودند، سپس به ترتیبِ تعداد، 204 (1/39%) نفر سوختگی درجه دو، 46 (8/8%) نفر سوختگی درجه چهار و یک (2/0%) نفر سوختگی درجه یک داشتند.

 نتیجه گیری: در این مطالعه سوختگی الکتریکی شایع ترین عامل خطر سوختگی شغلی بود. توصیه می شود که نکات ایمنی به کارگران فصلی و ساختمانی آموزش داده شود و مراجع ذیربط، کارفرمایان را به رعایت اصول ایمنی در ساختمان ها به ویژه در مورد کار با برق وادارند.

 


کامران آقاخانی، آزاده معماریان، فروزان فارس، رزیتا حسینی، سپهرداد خلعتبری،
جلد 22، شماره 139 - ( 10-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از مشکلات در پاتولوژی قانونی تعیین هویت در باقیمانده‌های اسکلتی است. در تشخیص هویت اولین قدم تعیین جنسیت است. زیرا بدین‌وسیله نیمی از جمعیت حذف می‌شود. لگن یکی از بهترین استخوان‌ها است. این طرح با هدف تشخیص جنسیت با استفاده از کلیشه‌های رادیوگرافی لگن و اندازه‌گیری زاویه ساب پوبیک انجام شده است.

روش کار: زاویه ساب پوبیک در رادیوگرافی دیجیتال قدامی خلفی استخوان لگن 200 فرد بالغ ایرانی شامل 100 مرد و 100 زن اندازه‌گیری شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 آنالیز شد.

یافته‌ها: میانگین زاویه ساب پوبیک در کل جمعیت 4/9118 درجه با انحراف معیار 09/22، در مردان 51/101 درجه با انحراف معیار 40/13 و در زنان 47/135 درجه با انحراف معیار 40/13 بود. در این مطالعه زاویه به‌طور معناداری در زنان بزرگ‌تر و پهن‌تر از مردان بود (001/0p<). در کل جمعیت مورد مطالعه با در نظر گرفتن نقطه تمایز 92/115 درجه با حساسیت 91% و اختصاصیت 92% و دقت 5/91% می‌توان بین جنس زن و مرد افتراق داد.

نتیجه‌گیری: نتیجه میانگین زاویه در نژاد ایرانی با مطالعات دیگر متفاوت بود ولی مانند آن‌ها تفاوت معناداری بین مقدار زاویه در دو جنس زن و مرد بود و این معیار با دقت بالایی داشته و می‌تواند در تمایز جنس در تعیین هویت بقایای اسکلتی نقش داشته باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb