iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای اصغری

دکتر فرشید علاءالدینی، دکتر رزیتا فاطمی، دکتر هومن رنجبران جهرمی، دکتر الهام اصغری، شروین اسکندری، دکتر علی اردلان، دکتر احمدرضا حسین‌پور، دکتر حمیدرضا توکلی، دکتر علی فیض‌زاده،
جلد 11، شماره 40 - ( 6-1383 )
چکیده

    ترغیب پزشکان به خدمت در مناطق محروم یکی از اهداف سیاست‌گزاران سلامت کشور بوده و تلاش‌های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تمایل پزشکان ایرانی به خدمت در مناطق محروم و عوامل موثر بر این تمایل انجام شده است. این مطالعه به صورت پیمایش پستی روی نمونه‌ای تصادفی از پزشکان شامل 5482 نفر که مشخصات آن‌ها در نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده بود، انجام گردید. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای حاوی سؤالاتی در مورد وضعیت اشتغال برای پزشکان فرستاده شد و نتایج حاصل از 2789 پرسش‌نامه پرشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده 1965 نفر از پزشکان (1/74% با دامنه اطمینان 95%: 4/77-8/70%) اعلام کردند که بدون هیچ شرطی یا تحت شرایطی حاضر به قبول کار در مناطق محروم هستند. مهم‌ترین این شرایط شامل درآمد(0/83%) و رابطه استخدامی (3/50%) بوده است. پذیرش کار کردن در مناطق محروم با جنسیت مرد(2/78% مردان در برابر 2/64% در زنان)، سن پایین‌تر(میانگین سنی 9/36 در برابر 9/41 سال)، مجرد بودن(8/79% در برابر 8/72% در افراد متأهل)، تعداد فرزند کم‌تر(4/1 در برابر 7/1 فرزند) و تعلق به دوره‌های ورود به دانشکده پزشکی از سال 1365 به بعد، در ارتباط بود. در بررسی لجستیک چند متغیری، تنها سن، جنس، کوهورت ورودی و تعامل (intraction) بین سن و جنس بر این تمایل موثر بودند. در حدود        از پزشکان ایرانی در صورت فراهم شدن شرایط خاصی که به طور عمده به میــزان درآمد و نوع رابطه استخدامی مربوط می‌شد حاضر به کار در مناطق محروم بودند. مردان جوان‌تر و فارغ‌التحصیلان سال‌های پس از انفجار تعداد دانشجویان پزشکی تمایل بیش‌تری برای این کار داشتند

فیروزه حسینی اصفهانی، گلاله اصغری، دکتر پروین میرمیران، سارا جلالی فراهانی، دکتر فریدون عزیزی،
جلد 17، شماره 71 - ( 2-1389 )
چکیده

    زمینه و هدف: در مطالعات اپیدمیولوژیک پرسشنامه بسامد خوراک (Food Frequency questionnaire = FFQ) معمولاً مناسب‌ترین روش ارزیابی برنامه غذایی در طولانی مدت است که ارزیابی روایی وپایایی آن برای تعیین رابطه صحیح بین رژیم غذایی با بیماری‌ها امری ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی روایی نسبی و پایایی دریافت گروههای غذایی با استفاده از FFQ نیمه کمی در مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد.

روش کار: این مطالعه از نوع ارزیابی روایی و پایایی بودو بدین منظور 132 نفر در محدوده سنی 20 تا 75 سال (61 مرد و 71 زن) FFQ 168-قلمی را دوبار (FFQ1-FFQ2) به فاصله زمانی 14 ماه تکمیل نموده و هم­چنین 12 یادآمد غذایی 24ساعته در 12 ماه متوالی جمع‌آوری شد. اولین یادآمد غذایی یک ماه بعد از تکمیل FFQ1 و یادآمد آخر یک ماه قبل از تکمیل FFQ2 پرسش شد. اقلام غذایی بر پایه مطالعات گذشته به هفده گروه غذایی تقسیم­بندی شدند. با استفاده از روش Residual دریافت گروههای غذایی برای سن و انرژی دریافتی تعدیل گردید. ضرایب همبستگی اسپیرمن و Deattenuated و هم­چنین مقایسه سهکهای دریافت گروههای غذایی از طریق آزمون کای دو بین میانگین 12 یادآمد غذایی 24ساعته و FFQ2 برای تعیین روایی نسبی و ضرایب همبستگی Intraclass بین FFQ1 و FFQ2 برای تعیین پایایی FFQ به کار گرفته شد.

یافته­ها: میانگین سن و نمایه توده بدنی به ترتیب 8/16±5/35 سال و 2/5±5/25 کیلوگرم بر مترمربع بود. ضریب همبستگی اسپیرمن بعد از تعدیل اثر سن و Deattenuated برای روایی نسبی FFQ از 1/0 (چربی جامد) تا 77/0 (قندهای ساده) در مردان با میانگین 44/0 و از 12/0 (اسنک‌ها) تا 79/0 (قندهای تصفیه شده) در زنان با میانگین 42/0 متغیر بود. میانگین ضریب همبستگی Intraclass پس از تعدیل اثر سن و انرژی دریافتی برای پایایی FFQ، در مردان 51/0، (بالاترین مقدار در چای 91/0) و در زنان 59/0، (بالاترین مقدار در قندهای تصفیه شده 74/0) بود. میانگین درصد عدم توافق در مردان 3/7 و در زنان 3/9 بود. بیشترین درصد توافق برای گروه­های غذایی اسنک­ها و دسرها در مردان (6/60%) و چای و قهوه در زنان (9/62%) مشاهده گردید.

نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشان می­دهد که FFQ طراحی شده برای مطالعه قند و لیپید تهران برای اغلب گروههای غذایی، می‌تواند پایایی و روایی قابل قبول داشته باشد


دکتر بینا افتخارسادات، لیلا مقسومی نوروزآباد، دکتر بیت اله علیپور، رضا عابد، دکتر محمد اصغری جعفرآبادی،
جلد 22، شماره 140 - ( 11-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری استئوآرتریت یکی از ده بیماری ناتوان‌کننده در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف چای ریشه‌ی گیاه باباآدم بر پروفایل لیپیدی و فشارخون در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو می‌باشد.

روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهد دار یکسو کور می‌باشد که در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو به مدت 6 هفته انجام گرفت. سی و شش بیمار (10 مرد و 26 زن) در محدوده سنی 50 تا 70 ساله، مبتلا استئوآرتریت دوطرفه زانو که به متخصص طب فیزیکی و توان‌بخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 مراجعه نموده بودند برای مطالعه انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم گردیدند. برای تمامی افراد در طول 42 روز مطالعه پروتکل درمانی (20 جلسه فیزیوتراپی و مصرف روزانه 2 عدد استامینوفن 500 میلی‌گرم و یک عدد گلوکز آمین 500 میلی‌گرم) انجام گرفت. گروه مداخله روزانه 3 فنجان چای ریشه باباآدم حدود نیم ساعت بعد از غذا دریافت کردند. به گروه کنترل هم روزانه همین مقدار آب جوشیده مورد استفاده قرار گرفت. نمونه خون افراد در ابتدا و بعد از 6 هفته مداخله جهت اندازه‌گیری شاخص پروفایل لیپیدی خون و نسبت‌های آن‌ها جمع‌آوری گردید. همچنین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک اندازه‌گیری و بررسی گردید. در ابتدا و انتهای مطالعه وضعیت آنتروپومتری، سطوح فعالیت بدنی، دریافت مواد غذایی نیز برآورد شد. مقایسه بین دو گروه و داخل هر گروه توسط روش‌های آماری آزمون t مستقل، آزمون من ویتنی، آنالیز کوواریانس، آزمون t زوجی، آزمون ویلکاکسون و آزمون علامت و آزمون کای اسکوئر و مک نمار انجام گرفت. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS16 گردیده و مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: کاهش معنی‌دار در سطح کلسترول تام، LDL-C، نسبت‌های TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C، فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی و همچنین افزایش معنی‌دار سطح HDL-C در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید (05/0p<). میانگین و انحراف معیار متغیرهای HDL-C، LDL-C، نسبت‌های TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C، فشارخون دیاستولیک و میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در انتهای مطالعه دارای اختلاف معنی‌داری بین دو گروه بود (05/0p<).

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که مصرف چای ریشه گیاه باباآدم با کاهش در فشارخون، مقادیر LDL-C، نسبت‌های TC/HDL-C، LDL-C/HDL-C و افزایش در مقادیر HDL-C می‌تواند در کنترل و بهبود وضعیت پروفایل لیپیدی و فشارخون در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مؤثر باشد. بااین‌حال مکانیسم اثرات هیپولیپیدمی و کاهنده فشارخون ریشه گیاه باباآدم هنوز به‌طور کامل روشن نیست و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می‌باشد.


فاطمه اصغری، اصغر توفیقی، سید مصطفی سید مردانی،
جلد 23، شماره 151 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: تمرین ورزشی با بهبود سلامتی در بسیاری از جمعیت‌ها در ارتباط است. به نظر می رسد که فعالیت های ورزشی در جمعیت مبتلا به آرتریت روماتوئید ممکن است باعث کاهش نشانه های این بیماری شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات پاسخ ایمنی در جمعیت RA است.
 روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی کنترل شده، 30 بیمار مبتلا به بیماری RA به طور تصادفی به دو گروه مساوی تمرین هوازی و گروه شاهد ، تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی 8 هفته با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه اجرا شد. نمونه خونی آزمودنی‌ها در سه نوبت 24 ساعت قبل، 24 ساعت بعد و دو ماه بعد از آزمون گرفته شد. مقدار پروتئین واکنشگر-C، پروتئین کمپلمان C3 و C4 با روش های استاندارد اندازه‌گیری شدند. تحلیل داده‌ها در سطح خطای آلفای 5 درصد و توسط  نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بعد از 8 هفته تمرین منظم ورزشی کاهش معنی داری در مقادیر سرمی CRP )034/0 (P<و ) C431/0(P< در گروه تجربی نسبت به قبل از تمرین مشاهده شد، اما در گروه شاهد چنین نبود. همچنین در تحقیق حاضر تغییرات C3 معنی دار نبود (002/0P<).
 نتیجه گیری: تمرینات منظم ورزشی می توانند باعث کاهش سطوح شاخص های التهابی شوند و در نتیجه نقش به سزایی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی-عروقی در بیماران RA نیز داشته باشند.
کلید واژه ها: آرتریت روماتوئید، تمرین هوازی در آب ، پروتئین های فاز حاد، زنان


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb