iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای جواد موسوی

سیده منا پورامجد، دکتر شهریار اقتصادی، دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر عیسی نورمحمدی، دکتر رستم یزدانی،
جلد 15، شماره 0 - ( پاییز و زمستان 1387 )
چکیده

    زمینه و هدف: آسم، به‌عنوان شایع‌ترین بیماری تنفسی با افزایش فعالیت‌های التهابی، اکسیداتیوی و آپوپتوتیکی همراه است و در این بیماران کاهش غلظت روی سرم و مو گزارش شده است. روی به‌عنوان فاکتور ضد التهاب، آنتی‌اکسیدان و عامل ضد آپوپتوز شناخته شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر مکمل روی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتلا به آسم مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران انجام شد.

    روش بررسی: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی قبل و بعد بر روی 29 فرد مبتلا به آسم که در شرایط تثبیت شده به سر می‌بردند، صورت گرفت. این بیماران به مدت 8 هفته کپسول 50 میلی‌گرمی روی (یک روز در میان) مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا مطالعه از بیماران گرفته شد و غلظت روی سرم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه‌گیری و با نمونه روی سرم 29 فرد غیرمبتلا مقایسه شد. قبل و بعد از مکمل یاری، فاکتورهای تنفسی از قبیل ظرفیت حیاتی اجباری (Forced Vital Capacity-FVC) حجم بازدمی ثانیه اول (Forced Expiratory Volume in one1 second FEV1)، ظرفیت حیاتی (Vital Capacity-VC) و نسبت حجم بازدمی ثانیه اول به ظرفیت حیاتی اجباری (FEV1/FVC) توسط دستگاه اسپیرومتری اندازه‌گیری شد. دریافت غذایی این بیماران نیز با استفاده از پرسشنامه یادآمد 24 ساعت غذا، اندازه‌گیری گردید. سرانجام، یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (Version 10) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از تست‌های آماری Paired t-test و t مستقل استفاده شد.

یافته‌ها: غلظت روی سرم در افراد مبتلا به آسم 16/0±68/0 میلی‌گرم در لیتر (mg/1) گزارش شد که در مقایسه با روی سرم افراد غیرمبتلا، تفاوت معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). تغییرات فاکتورهای تنفسی قبل و بعد از مکمل یاری از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P>) و متوسط دریافت روزانه روی از رژیم غذایی 60% میزان توصیه شده روزانه گزارش شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه که نشان داد غلظت روی سرم در بیماران مبتلا به آسم پایین‌تر از افراد غیرمبتلاست، مکمل یاری با 50 میلی‌گرم روی (یک روز در میان) بعد از 8 هفته، نتوانست بهبودی در فاکتورهای تنفسی ایجاد کند. مطالعات مداخله‌ای بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.


دکتر رستم یزدانی، دکتر سید علی جواد موسوی، دکتر سید محمد فرشته‌نژاد، دکتر مهدی رضایی،
جلد 16، شماره 0 - ( آذر 1388 )
چکیده

    زمینه و هدف: بعد از پلورال افیوژن پاراپنومونیک، شایع‌ترین علت پلورال افیوژن اگزودایی سرطان‌ها می‌باشند. علی رغم به کارگیری ترکیبی از بررسی های سیتولوژیک مایع پلور و بیوپسی پلور، دستیابی به تشخیص در موارد زیادی از بیماران امکان پذیر نمی‌باشد.محققین به منظور ارزیابی ارزش آنالیز مایع پلور در تشخیص افتراقی افیوژن‌های مایع پلور بر روی تومور مارکرهای مختلف پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند. در این مطالعه،هدف تعیین ارزش تشخیصی تومورمارکرهای مورد در مایع پلور در اثبات وجود بدخیمی در مقایسه با سیتولوژی مایع پلور و بیوپسی پلور بوده است.

روش بررسی: مطالعه حاضر به روش مقطعی ـ تحلیلی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفته است. 40 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن با ارجحیت سلولی لنفوسیتی که اسمیرو کشت مایع پلور از نظر وجود مایکو باکتریوم توبرکلوزیس منفی بود، وارد مطالعه گردیدند و آزمون های سیتولوژی و در صورت لزوم بیوپسی و توراسکوپی صورت گرفت. سطح شش تومور مارکر AFP، CEA، CA125، CA19-9، CA15-3 و β-hCG در مایع پلور اندازه‌گیری گردید. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی شش تومورمارکر فوق با توجه به نتایج سیتولوژی، بیوپسی و یا توراکوسکوپی تعیین گردید. همچنین از آزمون‌های مجذور کای (Chi2) و t-test استفاده شد.

یافته‌ها: حساسیت تومورمارکرهای اندازه‌گیری شده در مایع پلور به ترتیب:4% AFP، 52%β-hCG، 35% CA19-9،65%CEA، 95%CA125 و 65%CA15-3 به دست آمد. ویژگی همه تومورمارکرها به جز CA125 که 25% بود، 100% محاسبه گردید. پانل تومورمارکرهای CA15-3، CA 19-9، CEA و β-hCG دارای حساسیت و ویژگی به ترتیب 6/95% و 100% و نیز ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب 100% و 80% می‌باشد.

نتیجه‌گیری: استفاده از تومورمارکرها می‌تواند جایگزین روش‌های تهاجمی و پرهزینه­ای مثل توراکوسکوپی و توراکوتومی گردد. به کارگیری یک پانل از تومورهای مارکرهای مختلف می‌تواند با افزایش حساسیت در زمینه رد علل بدخیم بسیار مفید باشد.


دکتر میترا براتی، دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر ثمیله نوربخش، دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر آرش احتشامی افشار، آذردخت طباطبایی،
جلد 17، شماره 71 - ( 2-1389 )
چکیده

    زمینه و هدف: استرپتوکوک پنومونیه شایعترین علت پنومونی اکتسابی از جامعه می‌باشد. جداسازی پنوموکوک از خلط فقط عفونت احتمالی را مطرح می‌سازد زیرا احتمال ناقلی آن وجود دارد. تشخیص قطعی با جدا سازی پنوموکوک از مایعات استریل و خون است. درصد واقعی کشت خون مثبت در پنومونی پنوموکوکی حدود 30-15% موارد است. اضافه کردن تست  آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار به روش‌های معمول آزمایشگاهی، تشخیص پنوموکوک را 9/38% افزایش می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش تعیین فراوانی پنومونی پنوموکوکی در پنومونی‌های باکتریال با استفاده از روش جدا کردن  آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار بود.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، بیمارانی که با پنومونی باکتریال حاد در سال 1386 در بیمارستان رسول اکرم بستری شده و سن بالای 18 سال داشتند، وارد مطالعه شدند. از نمونه ادراری بیماران تست تعیین  آنتی‌ژن ادراری با روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از کیت Binax NOW Streptococcus pneumoniae test  انجام شد. خون تمام بیماران کشت شد. بیماران با جراحی الکتیو که هیچگونه عفونتی نداشتند به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند.برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی از درصد استفاده شد.

یافته ها: از 43 بیمار مبتلا به پنومونی 26(5/60%) نفر مرد و 17(5/39%) نفر زن بودند. میانگین سنی آنها 47/55 (46/22± انحراف معیار) سال بود. پنوموکوک از 2 بیمار(65/4%) از طریق کشت (یک کشت خون و یک کشت مایع پلور) و در 5 بیمار (6/11%) از طریق تست  آنتی‌ژن ادراری جدا شد. فقط در فصل زمستان و بهار پنوموکوک دیده شد. تعداد لکوسیت نرمال در 2 نفر و لکوسیتوز در 3 نفر دیده شد. در 4 مورد انفیلتراسیون لوبار و در یک مورد پلورزی دیده شد. در 2 موردی که کشت مثبت پنوموکوک (خون و پلور) وجود داشت، تست  آنتی‌ژن ادراری مثبت بود. در هیچ موردی از 43 مورد کنترل،  آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار جدا نشد.

نتیجه گیری: جداسازی  آنتی‌ژن پنوموکوک از ادرار در 5 (6/11%) مورد گزارش شد. در گروه کنترل هیچ موردی از تست مثبت  آنتی‌ژن ادراری دیده نشد که نشان دهنده شیوع کم ناقلی پنوموکوک دربالغین در این مطالعه است. این مطالعه نشان داد که بررسی  آنتی‌ژن ادراری از نظر پنوموکوک راه مناسبی جهت تشخیص پنوموکوک در بالغین بوده و امکان تشخیص را افزایش می‌دهد.


لیلا یزدان پناه، دکتر فرزاد شیدفر، دکتر سید علی جواد موسوی، دکتر حسن حیدرنژاد، دکتر حمید حقانی،
جلد 18، شماره 85 - ( 4-1390 )
چکیده

  زمینه و هدف: کاهش وزن و تحلیل ماهیچه مشکلات شایع تغذیه ای در بیماران COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) هستند که با افزایش ناتوانی، کاهش قدرت و حجم ماهیچه های اسکلتی و تنفسی همراه شده و بر عملکرد ریه و کیفیت زندگی این بیماران اثرات زیانباری به جا می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شاخص های آنتروپومتریک، نمایه توده بدون چربی و ارتباط آن با عملکرد ریوی در بیماران COPD مراجعه کننده به مجتمع آموزشی-درمانی حضرت رسول اکرم(ص) تهران بود.

  روش کار: این مطالعه مقطعی شامل 63 بیمار COPD با میانگین سنی ( SD ) 4/9 ± 6/67 بود که در مراحل 2 تا 4 بیماری قرار داشتند.

  اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک شامل BMI ( Body Mass Index )، TSF ( Triceps Skin-fold Thickness )، MAMC ( Mid Arm Muscle Circumference ) بود که مبنای طبقه بندی آن ها بر اساس پرسنتایل بود. شاخص دیگر اندازه گیری شده FFMI ( Fat-Free Mass Index ) بود که توسط بیوالکتریک ایمپدانس اندازه گیری شد. برای اندازه گیری فاکتورهای تنفسی FEV1 ( Forced Expiratory Volume in 1 Second )، FVC ( Forced Vital Capacity )، VC ( Vital Capacity )، FEV1/ FVC از اسپیرومتری استفاده شد. برای بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک و FFMI با مراحل بیماری از آزمون آماری Fisher`s Exact Test استفاده شد. با استفاده از آزمون Correlation Coefficient Pearson`s همبستگی شاخص های اندازه گیری شده با هریک از فاکتورهای تنفسی بررسی شد. نرم افزار 12 SPSS قابل اجرا در ویندوز XP 2003 جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد.

  یافته‌ها : کاهش وزن، تحلیل توده ماهیچه و توده چربی در تمام مراحل بیماری مشاهده شد. کاهش نمایه توده بدن و تحلیل توده ماهیچه افزایش معنی داری را با بدتر شدن وضعیت بیماری نشان داد MAMC (02/0 P = )، BMI (04/0 P = ). در ارزیابی همبستگی شاخص های آنتروپومتریک و FFMI با فاکتورهای تنفسی، نتایج همبستگی معنی داری بین BMI (2/0 r = ، 02/0 P= )، MAMC (2/0 r = ، 03/0 P= ) با FEV1 نشان دادند.

  نتیجه گیری: کاهش وزن، تحلیل توده ماهیچه و چربی در بسیاری از بیماران همراه با افزایش شدت بیماری مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، اندازه گیری شاخص های مختلف آنتروپومتریک (ماهیچه دور میانه بازو MAMC ، چین پوستی عضله سه سر TSF ) علاوه بر نمایه توده بدن ( BMI )در ارزیابی روتین بیماران COPD ، اطلاعات بیشتری برای نشان دادن تخلیه تغذیه ای و تغییرات ترکیب بدن که معمولاً در این بیماران رخ

  می دهد، فراهم می کند .


مهشید طالبی طاهر، سیدعلی جواد موسوی، مهدی پورقاسمیان،
جلد 18، شماره 88 - ( 7-1390 )
چکیده

  زمینه و هدف : تظاهرات بالینی و تصاویر رادیولوژیک غیر معمول سل ریوی در افراد سالمند شایع می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تفاوت های بالینی، رادیوگرافی و ازمایشگاهی سل ریوی در سالمندان در مقایسه با افراد جوان بوده است.

  روش کار : در این مطالعه گذشته نگر پرونده پزشکی بیماران مبتلا به سل ریوی ثابت شده در بیمارستان رسول اکرم (ص) در طی پنج سال 1383 الی 1388مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات شامل سن، جنس، بیماری های همراه، علایم و نشانه ها، نتایج ازمایشگاهی، رادیوگرافی، تست پوستی توبرکولین، و اسمیر خلط و شستشوی برونش برای باسیل اسید فاست استخراج گردید. از ازمون های کای دو ( chi 2 ) و تی مستقل ( student t ) برای مقایسه یافته ها ما بین دو گروه استفاده شد.

  یافته ها : از 285 بیمار مبتلا به سل ریوی ثابت شده، 126 نفر 65 سال و بالاتر و 159 نفر سن کم تر از 65 سال داشته اند. شیوع کم تر تب، تعریق شبانه، هموپتیزی، بی اشتهایی، درد قفسه سینه، ضایعه حفره ای در لوب های فوقانی و مثبت شدن تست پوستی توبرکولین و اسمیر خلط برای باسیل اسید فاست در سالمندان در مقایسه با جوانان مشاهده شد( 05/0 p< ). به علاوه، سالمندان با شیوع بالاتری مبتلا به تنگی نفس بودند ( 001/0 p< ) و هم چنین مبتلا به بیماری های زمینه ای مشابه دیابت شیرین، نارسایی کلیه و COPD ( 05/0 p< ).

نتیجه گیری : این مطالعه تفاوت های اساسی سل ریوی در سالمندان و جوانان را نشان داده است که باید در طی ارزیابی های تشخیصی مد نظر باشد.
الیاس مصطفی پور، دکتر محمد پورفخاران، احسان حسینی، ابوالفضل مصطفی پور، سید آرش جواد موسوی، دکتر محمد حسن پورفخاران،
جلد 19، شماره 105 - ( 12-1391 )
چکیده

 

زمینه و هدف: فشارخون بالا یکی ازبیماری‌های شایع می‌باشد که برای درمان و جلوگیری از عوارض آن نیاز به کنترل دقیق فشارخون بیماران می‌باشد. یکی از نکات مهم کنترل فشار خون احتمال عدم صحت فشار خون اندازه گیری شده در کلینیک می‌باشد. اندازه‌گیری فشار خون در منزل نیز مشکلاتی دارد که از جمله‌ی آن‌ها عدم دسترسی زود هنگام به پزشک می‌باشد. لذا، تصمیمم گرفته شد تا با اختراع دستگاهی فشار خون اندازه‌گیری شده در منزل به صورت همزمان به پزشک اطلاع داده شود.

 

معرفی بیمار: بیمار خانم 56 ساله مورد فشار خون از 6 سال قبل که تحت درمان دارویی بود، پس از اخذ رضایت آگاهانه، وارد مطالعه گردید. پس از آموزش نحوه‌ی استفاده، دستگاه به مدت 10 روز در اختیار بیمار قرار گرفت. اطلاعات فشار خون بیمار در تمام موارد استفاده‌ی بیمار توسط اعضای تیم با سرویس پیام کوتاه دریافت گردید و با اندازه‌های ثبتی بیمار همخوانی داشت. این دستگاه شامل برد موبایل و یک میکروکنترولر که بر روی یک مدار الکترونیکی سوار شده و به یک دستگاه فشار خون دیجیتال متصل می شود. پس از اندازه‌گیری فشارخون توسط دستگاه فشار خون، عدد آن به صورت پیام متنی توسط سیستمGSM (Global System for Mobile communication)  برای پزشک و یا هر کس دیگری ارسال می‌شود.  

 

نتیجه گیری: با استفاده از این دستگاه می‌توان با هزینه‌ی بسیار پایین بیماران با فشارخون بالا را تحت مراقبت داشته و از عوارض خطرناک عدم کنترل دقیق فشارخون بیماران جلوگیری کرد.

 
دکتر محمد مهدی زحمتکش، دکتر زهرا نصیحتی گیلوایی، دکتر سید علی جواد موسوی، دکتر شهرام مقدم، دکتر محمد رضا کوچری، دکتر محسن عربی،
جلد 20، شماره 107 - ( 2-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : هدف از این مطالعه، بررسی درصد فراوانی انسداد راه های هوایی کوچک در افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، طی سال های 91-1390 می باشد.

  روش کار : این مطالعه، یک مطالعه مقطعی می باشد که برروی 100 فرد چاق انجام شده است که سابقه بیماری های تنفسی و قلبی نداشته وعلائم تنفسی را در هفته های اخیر ذکر نمی کردند. پس از انجام اسپیرومتری بر روی آن ها، فراوانی افرادی که صرفاً درصد %75-25 FEF آن ها کمتر از 60 و سایر پارمتر های اسپیرومتری نرمال بود، محاسبه شد.

  یافته ها: میانگین سنی بیماران 6/8±3/40 سال بود. 86% بیماران را زنان و 14% را مردان تشکیل می دادند. در این مطالعه، نشان داده شدکه شیوع بیماری راه های هوایی کوچک 28% می باشد.

  نتیجه گیری : در این مطالعه مشخص شد که درصد فراوانی بیماری راه های هوایی کوچک در افراد چاق از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار است. لذا، بیماریابی افراد چاق بدون علامت تنفسی، از لحاظ اختلالات ریوی توصیه می شود تا با تشخیص و درمان به موقع آن ها از مورتالیتی و موربیدیتی آن ها بکاهیم .


دکتر محمد پورفخاران، دکتر الیاس مصطفی پور، احسان حسینی، ابوالفضل مصطفی پور، سید آرش جواد موسوی، دکتر محمد حسن پورفخاران،
جلد 20، شماره 107 - ( 2-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : دیابت یک بیماری شایع متابولیک می باشد که برای کنترل عوارض آن باید قند این بیماران کنترل شود. لذا، بیماران اقدام به اندازه گیری قند خون در منزل کرده و اطلاعات را در مراجعه بعدی به اطلاع پزشک می رسانند تا نسبت به ادامه ی درمان تصمیم گیری نماید. مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم دسترسی بیمار به پزشک می باشد که می تواند بسیار خطرناک باشد. لذا بر آن شدیم تا با اختراع یک دستگاه که بتواند به طور خودکار قند بیمار را به پزشک وی اطلاع دهد، اقدام به رفع این مشکل بنماییم.

  روش کار : آقای58ساله مورد دیابت از 14سال قبل که تحت درمان با انسولین بوده ولی قند خون وی چندین نوبت افزایش داشته و منجر به بستری بیمار نیز شده بود. پس از توضیحات لازم دستگاه طراحی شده به مدت یک هفته تحویل بیمار گردید و طی هفته بیمار 30 بار از دستگاه استفاده نمود که همه ی موارد توسط سرویس پیام کوتاه برای 5 نفر از اعضای تیم پژوهش ارسال گردید. دستگاه شامل یک مدار چاپی ( Printed circuit board ) است که قطعات مختلف از جمله برد موبایل، دستگاه تست قند و میکروکنترولر بر روی آن سوار می شود. قند خون به محض اندازه گیری بر روی صفحه ی LCD بر نمایش توسط سیستم GSM (Global System for Mobile communication) برای شماره های مورد نظر ارسال می شود.

  یافته‌ها : با استفاده از این دستگاه می توان از عوارض خطرناک و ناخواسته افزایش قند خون بیماران دیابتی و همچنین بستری های متعدد بیمار جهت کنترل قند جلوگیری کرد.


دکتر سید علی جواد موسوی، دکتر سید محمد صمدانی فرد، دکتر اسماعیل قاسمی پاشاکلایی، دکتر میلاد رشیدبیگی،
جلد 20، شماره 108 - ( 3-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : سندروم متابولیک ( Metaboloc Syndrome=MetS ) نوعی اختلال فیزیولوژیک و بیوشیمیایی است که با دیابت یا افزایش قند خون ناشتا، چاقی مرکزی، اختلالات سطح پلاسمایی تری گلیسرید و کلسترول و نیز افزایش فشار خون همراه می باشد. برخی نظریه های جدید نشان داده اند که بروز این سندروم در مبتلایان به بیماری های ریوی نظیر برونشیت مزمن و بیماری مزمن انسدادی ریه ( COPD= Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) بیشتر از جمعیت عادی است. در این مطالعه قصد داریم تا به بررسی شیوع سندروم متابولیک در مبتلایان به COPD و برونشیت مزمن در یک نمونه ایرانی بپردازیم.

  روش کار : در این مطالعه مقطعی، 204 بیمار مبتلا به COPD و برونشیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران از نظر ابتلا به سندروم متابولیک بررسی شدند.سطح خونی چربی های خون ( TG و HDL )، سطح CRP ، مصرف سیگار و سطح FBS ارزیابی و ارتباط آن با ابتلا به سندروم متابولیک سنجیده شد.

  یافته ها: شیوع سندروم متابولیک در جمعیت مبتلایان به عوارض ریوی 48% بود. سن بیماران (0.003 = P )، چاقی شکمی (0.001 > P )، FBS بالا (0.04 = P )، TG بالا (0.001 > P ) و CRP مثبت (0.004 = P ) به عنوان متغیرهای مرتبط با MetS ) شناخته شدند.

  نتیجه گیری : فراوانی سندروم متابولیک در جمعیت مبتلا به COPD و برونشیت مزمن بیش تر از سایرین است. به نظر می رسد، سن و فرآیندهای التهابی، مهم ترین مکانیسم های دخیل در بروز این سندروم باشند.


دکتر فاطمه ناظمیان، دکتر غزال جواد موسوی، دکتر مسیح نقیبی، دکتر اسحاق هاشمی، سعیده مهربان،
جلد 20، شماره 117 - ( 12-1392 )
چکیده

 

  زمینه و هدف: آدیپونکتین سرمی به عنوان یک نشانگر احتمالی بیماری عروق کرونر و حوادث قلبی عروقی در جمعیت عمومی مطرح است. سطح این پروتئین در نارسایی کلیه به طور قابل توجهی افزایش می یابد اما نقش کلیه‌ها در حذف آدیپونکتین ناشناخته است.هدف این مطالعه مقایسه سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیه و ارتباط آن با وضعیت عملکرد کلیه بعد از پیوند کلیه می باشد.

  روش کار: در این مطالعه مقطعی تعداد 40 نفربیمار نارسایی مزمن کلیه ( End stage renal disease ) که کاندید پیوند بودند و 40 نفر سالم در گروه شاهد که از لحاظ سن و جنس با افراد بیمار همسان بودند. وغلظت سرمی آدیپونکتین به روش الایزا یک روز قبل از پیوند کلیه (روز پس از دیالیز) و 14 روز بعد از پیوند کلیه با عملکرد پایدار کلیه اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای کای دو، t مستقل و وابسته و ضریب همبستگی پیرسون یا معادل آنها و نرم افزار SPSS ورژن 16 انجام شد.

  یافته‌ها: بین تغییرات GFR و تغییرات HDL با تغییرات آدیبونکتین رابطه معناداری وجود داشت. سطح کراتینین ( p=0.001 ) و LDL سرم ( p=0.005 ) قبل از پیوند در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. سطح کراتینین ( p=0.001 ) و HDL سرم ( p=0.018 ) بعد از پیوند در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. بین سرعت فیلتراسیون گلومرولی ( Glomerular filtration rate )، کراتینین و HDL قبل و بعد از پیوند تفاوت معنی داری با یکدیگر داشت. سطح آدیپونکتین در بیماران ESRD قبل از پیوند در مقایسه با گروه کنترل بالاتر می بود. همچنین سطح آدیپونکتین در همین گروه بعد از پیوند در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود. در مقایسه قبل و بعد از پیوند موفقیت آمیز کلیه، سطح آدیپونکتین بعد از پیوند، پایین تر بود اما همچنان نسبت به گروه شاهد بالاتر بود.

  نتیجه‌گیری : عملکرد کلیه به عنوان یک فاکتور موثر در کلیرانس آدیپونکتین مطرح می باشد.

 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb