iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


140 نتیجه برای حسینی

دکتر محمد فشارکی، فاطمه حسینی،
جلد 1، شماره 0 - ( زمستان 1373 )
چکیده

  از جمله پرسشهایی که اغلب پژوهشگران به ویژه پزشکان به هنگام طراحی یک طرح تحقیقاتی با آن  روبرو می باشند، تعیین تعداد نمونه هاست، که قضاوت درباره نزدیک تر بودن یافته ها به واقعیت را آسانتر  می سازد. انتخاب نمونه ای بزرگتر از حد نیاز برای وصول به نتایج مورد نظر، سبب اتلاف منابع می شود، در  حالی که انتخاب نمونه های خیلی کوچک اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می دهد که فاقد استفاده عملی  مورد نیاز به عوامل متعددی از جممله نوع، هدف، (Sampel size) است. چگونگی تعیین اندازه نمونه  حوزه عمل و نتیجه قابل انتظار از مطالعه بستگی دارد، که همه این عوامل در مرحله برنامه ریزی باید بدقت  مورد ملاحظه قرار می گیرد. در مقاله حاضر به ذکر مواردی پرداخته می شود که انتخاب یک نمونه بزرگ را  ضروری می کند و نیز مواردی که انتخاب نمونه کوچک را اصلح می نماید. به هر جهت، در مواردی که حجم  نمونه بطور اختیاری انتخاب می شود درصد بروز اشکال در یافته های تحقیق افزایش می یابد. و موجب  تصمیم گیری های نادرت خواهد شد، در ضمن باید توجه داشت که حجم نمونه بزرگ نمی تواند طرح  نمونه برداری غلط را تصححیح کند.  برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز علاوه بر فرمولهایی که در کتاباهای آماری وجود دارد در سالهای اخیر از روشهای ساده تری نیز استفاده شده است یکی از این راهها برخورداری از جداول و جزواتی است که  توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر گردیده است، مثالها و جداول ارائه شده در این جزوات بگونه ای  انتخاب شده است که در بر گیرنده بسیاری از روشهای متداول در مطالعات بهداشتی باشد و نه تنها کاربرد  عملی مستقیم برای محققان دارد، بلکه دریچه ای به متدولوژی آماری در تعیین حجم نمونه نیز می گشاید


دکتر عبداله عرب محمد حسینی،
جلد 2، شماره 0 - ( زمستان 1374 )
چکیده

  در این مطالعه شیوع علائم بالینی ، یافته های آزمایشگاهی و میزان مرگ و میر نوزادان مبتلا به سپسیس در 100 نوزاد با کشت خون مثبت بستری در بخش نوزادان بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بمدت 2 سال (70-1368)بررسی شده است. 56درصد بیماران در زمان بستری بیش از یک هفته (عفونت دیررس) و 44

  درصد سن کمتر از یک هفته داشته اند (عفونت زودرس) . 67 درصد نوزادان پسر و 33 درصد دختر بوده اند. از نظر شیوع علائم بالینی : در 74درصد آنها رفلکسهای نوزادی کاهش یافته بود و سایر علائم بدین شرح  وجود داشته است : شیر نخوردن( 44درصد)، لتارژی( 34 درصد)،زردی (31درصد)، هیپوترمی(18درصد)، تحریک پذیری( 17 درصد) سایر علائم با شیوع کمتری وجود داشت. از نظر علائم آزمایشگاهی : در 22 درصد بیماران طولانی و بالاخره در 26 درصد  طولانی و بالا خره در 26 درصد PT لکوپنی، در 28 درصد باندمی، در 36 درصد ترومبوسیتوپنی، در 20 درصد طولانی وجود داشته است. PPT آنها از نظر پیش آگهی 82 درصد نوزادان با درمان مناسب بهبود یافته و بدون هیچ عارضه ای بیمارستان را ترک نموده اند.

 


دکتر محمد فشارکی، فاطمه حسینی، دکتر علی محمدی نژاد،
جلد 2، شماره 0 - ( بهار 1374 )
چکیده

  و مدیریت نگهداری از جمله رشته های نوپاست که اگر چه از زمان Maintenance نگهداری یا  تشکیل آن مدت زیادی نمی گذرد ولیکن در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار گرفته  است. این برنامه ها در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است به ویژه بعد اقتصادی آن که شایان برنامه ریزی های خاصی است. در کشور ما ایران در صنایع و رشته های مختلف آن تا حدی به نگهداری ون مسائل پیرامون آن  توجه شده است اما از نقطه نظر بهداشت و درمان بالاخص در بیمارستانها هنوز جای خود را باز  نکرده است. از این رو تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردی است به منظور تعیین وضعیت  نگهداری در 5 بیمارستان عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران  در طی یک ساله 73 – 1372 و با روش توصیفی انجام گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق  پرسشنامه و تهیه یک چک لیست جمع آوری شده و پس از تلخیص با کمک جداول و نمودارهای  آماری مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به علت نارسایی های سیستم حسابداری در بیمارستانهای  تحت بررسی، دسترسی به ارقام مالی دقیق از جمله هزینه نگهداری بیمارستان در دوره مورد  مطالعه میسر نبوده است. همچنین ملاحظه می شود که در هیچ یک از پنج بیمارستان مورد پژوهش،  متخصص تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی وجود ندارد. علاوه بر این  به هیچ یک از نکات زیر در بیمارستانها توجه نشده است:  1-آموزش نگهداری 2-کمیته نگهداری 3-دستورالعمل بررسی دستگاه قبل از شروع بکار پرسنل 4-دستورالعمل مدون نگهداری 5- مسئولیت افراد در قبال حفظ و نگهداری تجهیزات

  و لوازم 6-ایجاد و تشکیل پرونده نگهداری جهت ساختمان و تجهیزات مختلف بیمارستان. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اکثر اقدامات و تمهیداتی که به لحاظ نگهداری بایستی در  بیمارستانها و یا بخشها و واحدهای مربوطه مراعات شود چندان مورد توجه قرار نگرفته است که  البته این امر می تواند به دلیل تازه و نو بودن این رشته در علوم و صنایع باشد. 

 


دکتر احمد کاظمی، دکتر پروانه وثوق، دکتر عبدالمجید معاضدی، دکتر پروین شاهنده، دکتر فاضل شکری، دکتر سودابه حسینی، دکتر فرانک احمدیه، دکتر آذرمیدخت فرح بخش،
جلد 5، شماره 1 - ( 9-1377 )
چکیده

  سلولهای خونی 221 بیمار مبتلا به لوسمی از نظر خصوصیات مورفولوژیک، سیتوشیمیایی وایمونولوژیک مورد بررسی

  قرار گرفت. این بیماران شامل 63 کودک و 158 بزرگسال بودند. از گروه بزرگسالان 110 مورد دارای لوسمی های حاد

  HCL ،4 مورد CLL ، 19 مورد CML بودند. در این گروه همچنین 24 مورد ALL و 33 درصد AML شامل 67 درصد

  ، 19 ALL تشخیص داده شد. از 63 مورد لوسمی کودکان 4/79 درصد Plasma cell leukemia و یک مورد

  مشخص شدند که در AML تشخیص داده شد. در گروه بزرگسالان زیر گروه های JCML و 6/1 درصد AML درصد

  مشاهده شد که در این مطالعه در حد M4 مقایسه با نتایج منتشره در کشورهای غربی فقط اختلاف معنی دار در زیرگروه

  ) . P بیشتری بوده است (0.001>

  CML بود. در گروه بزرگسالان وفور L2 و در بزرگسالان از نوع L1 در کودکان بیشتر از نوع ALL زیر گروههای

  12 درصد بود که در مقایسه با ارقام منتشره از کشورهای آمریکا و اروپا کمتر می باشد. این CLL شامل 2/15 درصد و 

  بوده B-CLL در این مطالعه ازنوع CLL ). ضمنا همه موارد p معنی دار می باشد (0.001> CLL اختلاف فقط در وفور 

  که نسبتا نادر است مشاهده نگردید. T-CLL و 

  بزرگسالان مربوط به ALL (68 درصد) و در گروه C-ALL کودکان متعلق به ALL بیشترین ایمونوفنوتیپ در گروه 

  (53 درصد) بود. T-cell ALL

 


دکتر عبداله عرب محمد حسینی،
جلد 5، شماره 1 - ( 12-1377 )
چکیده

  سوراخ شدگی خودبخودی معده در نوزادان نادر است واغلب در طی 5روز اول زندگی بخصوص در نوزادانی که در

  معرض هیپو کسی یا استرس شدید بوده اند.معمولا بین روز دوم تا پنجم زندگی وضعیت عمومی بیمار روبه

  وخامت رفته ویافته های بالینی به صورت امتناع از تغذیه،استفراغ،اتساعشکم ودیسترس تنفسی تظاهر می کند.

  در رادیوگرافی ساده شکم مایع و هوای ازاد در داخل صفاق دیده می شود،انجام مشاوره جراحی فوری ضرورت دارد.

  در این مقاله یک مورد نادر سوراخ شدگی خود بخودی در ناحیه انحنای کوچک معده در یک نوزاد 2روزه معرفی

  می گردد.

 

 


دکتر عبداله عرب محمد حسینی،
جلد 6، شماره 1 - ( 3-1378 )
چکیده

  هپاتوپلاستوما شایعترین ترمورد بدخیم اولیه کبد است.این ترمور عمدتا در بچه های زیر 3سال دیده میشود ودر

  دوران نوزادی نادر گزارش گردیده است.اکثرا با بزرگی پیشرونده شکم تظاهر می نماید.در66 درصد موارد میزان

  الفافتوپروتئین سرم بالا میرود.انمی خفیف،لکوسیتوز متوسط وترومبوسیتوز قابل توجه از علائم دیگر ازمایشگاهی

  ان می باشند. عکس ساده شکم بزرگی کبد همراه با کلیسیفیکا سیون داخل تومور را در 30 درصد موارد نشان می دهد

  سی تی اسکن شکم و قفسه سینه برای تشخیص ارزش زیادی دارند زیرا در 10 تا 20درصد موارد متاستازریوی وجود

  به منظور بررسی بافت ها واحشا مجاور MRI دارد.انجام انژیوگرافی برای مشخص کردن عروق تغزیه کننده تومور و

  قبل از عمل جراحی لازم می باشد.درمان انتخابی برداشتن تومور اولیه بوسیله جراحی وشیمی درمانی قبل وبعد از عمل

  جراحی می باشد.در صورتی که تومور اولیه قابل برداشتن بوسیله عمل جراحی باشد با درمان مناسب شانس زنده ماندن

  تا 3سال را دارند.

 


دکتر طاهره پیروز، دکتر مجید آناهید، دکتر مهدی شکرآبی، فاطمه حسینی،
جلد 7، شماره 19 - ( 3-1379 )
چکیده

  امروزه هلیکوباکترپیلوری بعنوان یکی از شایعترین باکتریهای پاتوژن در سراسر دنیا مطرح می باشد و حدود 60%

  جمعیت دنیا به آن آلوده هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میزان آلودگی به این باکتری در

  جمعیت عادی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که در ایران بررسی میزان آلودگی با این باکتری در جمعیت سالم

  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر آن شدیم تا میزان آلودگی با این باکتری را طی یک مطالعه سرواپیدمیولژیک در

  جمعیتی از افراد 10 تا 25 سال و به ظاهر سالم ساکن تهران تعیین کرده و ارتباط آن را با بعضی از فاکتورهای اجتماعی

  اختصاصی بر ضد هلیکوباکترپیلوری lgG -اقتصادی نشان دهیم. در یک مطالعه مقطعی و سرواپیدمیولوژیک میزان 

  ، در سرم 431 نفر داوطلب بدون علامت که به 5 مرکز پزشکی در تهران مراجعه کرده بودند، اندازه گیری ELISA به روش 

  شد. نتایج سرولوژیک نشان داد 7/42% افراد مورد مطالعه، به این باکتری آلودگی داشتند نتایج آنالیز رگرسیون

  لجستیک که به منظور تعیین مهمترین فاکتورهای خطر زای ایجاد کننده آلودگی با هلیکوباکترپیلوری انجام گرفت نشان

  داد که متغیرهای سن، ناحیه محل سکونت، تعداد افراد خانواده، میزان تحصیلات پدر، نوع آب آشامیدنی و نگهداری

  حیوانات خانگی بیشترین ارتباط و همبستگی را با میزان آلودگی دارند، در حالیکه بین متغیر جنس و آلودگی ارتباط

  معنی داری مشاهده نگردید. یافته این پژوهش نشان می دهد که در ایران میزان آلودگی در این گروه سنی بیشتر از

  کشورهای توسعه یافته می باشد.

 


دکتر مجید حیدری، دکتر محمدعلی علومی یزدی، دکتر محمود محمدی، دکتر مصطفی حسینی، دکتر سیدحسین موسوی، دکتر اکبر امیرافشاری،
جلد 7، شماره 19 - ( 3-1379 )
چکیده

  قطع و پیوند یک مرحله ای کولون جهت درمان پیچ خوردگی حاد سیگموئید روشی بی خطر و مقرون به صرفه

  می باشد. این مطالعه روی 15 بیمار بستری در بیمارستان که تحت عمل جراحی قطع و پیوند اولیه کولون بدون آمادگی

  روده بعلت پیچ خوردگی حاد سیگموئید قرار گرفتند صورت گرفته است. طول مدت بستری بیماران بعد از عمل جراحی

  کاهش یافته و میزان مرگ و میر 3/ 13% و عوارض 7/6، است. انی نتایج نشان دهنده مناسب بودن این روش

  برای درمان نوع غیر ایسکمیک پیچ خوردگی حاد سیگموئید می باشد.

 


دکتر حسین کبیرانارکی، دکتر محسن فیروزرای، دکتر لادن حسینی‌گوهری،
جلد 7، شماره 20 - ( 6-1379 )
چکیده

بیماری دیابت یکی از علل ایجاد تغییرات در متابولیسم لیپیدها است و این تغییرات در بیماران دیابتی به بروز برخی بیماری‌های قلبی منجر می‌گردند. در این مطالعه 143 بیمار دیابتی تیپ II که به درمانگاه دیابت شهر یزد مراجعه نمودند بطور تصافی غیراحتمالی مستمر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری خون از سیاهرگ جلوی بازو پس از حداقل 12 ساعت منع استفاده از هر گونه ماده غذایی جمع‌آوری و آزمایش‌های مورد نظر برای تعیین گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، VLDL-c و HDL-c انجام شد. به منظور مقایسه میزان لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون افراد دیابتی، 76 نفر فرد سالم که هیچگونه علائم بیماری نداشتند نیز به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. در سرم خون افراد دیابتی میزان تری‌گلیسرید، VLDL-c و HDL-c افزایش و میزان LDL-c آنها کاهش نشان می‌دهد. مصرف قرص و تزریق انسولین با افزایش HDL-c و کاهش LDL-c همراه بوده است. طول مدت ابتلا به بیماری در افراد مورد مطالعه بر میزان کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL-c ، VLDL-c و LDL-c تاثیری نداشته است.


دکتر غلامرضا شاه‌حسینی، عزیز رحمانی، دکتر اسماعیل ابراهیمی‌تکامجانی، محمدجعفر شاطرزاده، محمدرضا کیهانی،
جلد 8، شماره 24 - ( 6-1380 )
چکیده

    هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اضافه کردن تمرین دویدن به جلو و عقب در یک برنامه تمرینی تخته تعادل، بر روی برخی آزمونهای عملکردی تعادل استاتیک بود. در این پژوهش 65 مرد سالم جوان بروش غیر احتمالی ساده انتخاب شدند و بروش تصادفی به سه گروه تقسیم‌بندی شدند. گروه اول شامل 25 نفر بودند که ابتدا تمرین دویدن به جلو را بمدت 10 دقیقه و سپس تمرینات روی تخته تعادل را بمدت 15 دقیقه انجام دادند. گروه دوم نیز شامل 25 نفر بودند که ابتدا تمرین دویدن به عقب را بمدت 10 دقیقه و سپس تمرینات روی تخته تعادل را بمدت 15 دقیقه انجام دادند. گروه سوم شامل 15 نفر بودند که تنها تمرینات تخته تعادل را بمدت 15 دقیقه انجام دادند. برای هر یک از گروهها، تمرین بمدت 6 هفته و بصورت 3 جلسه در هر هفته تکرار گردید. آزمونهای عملکردی تعادل استاتیک شامل حداکثر زمان ایستادن بر روی پای غالب بصورت صاف بر روی سطح سفت ( A )، ایستادن بر روی پای غالب بصورت صاف بر روی سطح نرم( B )، ایستادن بر روی پای غالب بصورت نیمه چمباتمه بر روی سطح سفت( C ) و ایستادن بر روی پای غالب بصورت نیمه چمباتمه بر روی سطح نرم( D ) بودند که همگی با چشمان بسته انجام شدند.

این آزمونها در 4 مرحله و در فواصل زمانی 2 هفته‌ای اندازه‌گیری شدند. در کل اختلاف معنی‌داری در میانگین مقادیر آزمونها پس از 6 هفته تمرین بین سه گروه دیده نشد. ولی در پایان هفته دوم اختلاف معنی‌داری در میانگین مقادیر آزمونهای A ، B و D بین سه گروه دیده شد که این اختلاف ناشی از میانگین مقادیر آزمونهای A ، B و D در گروه دویدن به عقب بود. می‌توان نتیجه‌گیری نمود دو هفته تمرین دویدن به عقب باعث تسهیل اثرات تمرین تخته تعادل بر روی تعادل استاتیک می‌گردد.


دکتر حسن اتوکش، دکتر رزیتا حسینی،
جلد 8، شماره 25 - ( 9-1380 )
چکیده

     در مطالعه انجام شده در بیمارستانهای حضرت علی‌اصغر و لبافی‌نژاد تعداد 245 کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مرحله نهایی (End Stage Renal Disease, ESRD) از نظر علل و علایم بالینی تحت بررسی قرار گرفتند. هدف اصلی این مطالعه بررسی جهت یافتن علل مولد نارسایی مزمن کلیه و توجه‌دادن خانواده‌ها در جهت تشخیص زودرس و پیشگیری از عوارض آن می‌باشد. نوع مطالعه گذشته‌نگر و بصورت بررسی پرونده‌های بیماران بود. همه بیماران دارای (Glomerular Filtration rate, GFR) کمتر از m273/1/min/cc10 بودند. علت ایجاد نارسایی کلیه در تمام بیماران بررسی شد و شیوع انواع علل (Chronic Renal Failure, CRF) در گروههای سنی مختلف تعیین شد. براساس این مطالعه در سنین زیر 5 سال، بیماریهای ارثی ـ مادرزادی فراوانترین علل نارسایی مزمن کلیه بودند. با توجه به شیوع بالای ریفلاکس در این مطالعه نسبت به بررسیهای انجام شده در سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که نبود یک برنامه‌ریزی مدون در تشخیص زودرس، بررسی و درمان کودکان مبتلا به (Urinary Tract Infection, UTI) و ریفلاکس، این علل را بعنوان شایعترین علل ایجاد ESRD در گروههای سنی 9-5 سال و 17-10 سال قرار داده است. همچنین تشخیص دیررس بیماریهای ارثی مادرزادی مخصوصاً بیماریهای انسدادی مادرزادی می‌تواند آنها را بعنوان علل احتمالی ESRD در گروههای سنی بالاتر قرار دهد. در این بررسی مشخص شد که سن متوسط ظهور مرحله نهایی نارسایی کلیه (ESRD) در بیماران مورد مطالعه در مورد اکثر علل، کمتر از مطالعات مشابه بود. سطح بهداشت و اطلاعات پایین خانواده‌ها، تراکم خانوار و عدم تشخیص زودرس و پیگیری دقیق بیماران توسط پزشکان می تواند عامل این اختلاف محسوب شود.      


دکتر ثمیله نوربخش، دکتر شهناز ریماز، فاطمه آقاحسینی،
جلد 8، شماره 27 - ( 12-1380 )
چکیده

بعلت شیوع فراوان اریون در کشور ایران (ناشی از عدم تزریق معمول واکسن در کودکان) و عوارض ناشی از آن که عمدتاً بصورت مننگوآنسفالیت تظاهر می‌یابد، بر آن شدیم تا یک مطالعه طولی، جهت بررسی میزان بروز، سیر و عوارض مننگوآنسفالیت اریونی روی تمام کودکان کمتر از 15 سال که با تشخیص مننگوآنسفالیت اریونی در 2 بیمارستان رسول اکرم و فیروزآبادی طی سالهای 1376-1374 بستری شده‌ بودند انجام دهیم. بر حسب مدت زمان بستری و عوارض، بیماران به 2 گروه بدخیم و خوش‌خیم تقسیم شدند. 70 % بیماران در گروه خوش‌خیم بودند که در عرض 5 روز بدون هیچ عارضه‌ای، مرخص گردیدند. 30 % باقیمانده در گروه بدخیم بودند که فوت کرده یا بعد از 5 روز با عارضه (تشنجهای مکرر، هیدروسفالی، سربلیت، فلج عصب 7، کری حسی عصبی و … ) مرخص شدند. بین 2 گروه از نظر سن، جنس، فصل ابتلا و تغییرات مایع نخاع مقایسه انجام گرفت که متوسط سن ابتلا در گروه بدخیم بالاتر از گروه خوش‌خیم بود. هر 2 مورد خوش‌خیم و بدخیم، در فصل بهار بیشتر دیده شدند، فرم خوش‌خیم در بهار و تابستان بیشتر و فرم بدخیم در فصل زمستان و بهار یکسان بود. در پاییز موردی از آن دیده نشد. نسبت ابتلا به مننگوآنسفالیت در پسر/دختر 4 به 1 بود، تفاوتی از نظر جنس بین گروه خوش‌خیم و بدخیم وجود نداشت. یافته‌های مثبت مایع نخاع (مننژیت آسپتیک) بنفع فرم خوش‌خیم بوده است(01/0 P< ). نتیجه اینکه در 30 % موارد مننگوآنسفالیت اریونی، احتمال وقوع فرم بدخیم وجود دارد. باید به این نکته اشاره کرد که عوارض اریون در این مطالعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است.


دکتر حمید کمالی‌پور، دکتر آصف پرویز کاظمی، دکتر فرزاد حسینی،
جلد 8، شماره 27 - ( 12-1380 )
چکیده

لارینگوسکوپ مکینتاش بیش از نیم قرن است که بعنوان یکی از شایعترین انواع لارینگوسکوپ‌ها جهت لوله‌گذاری بیماران استفاده می‌شود. در رابطه با آسیب به دندانها، حتی با وجود متخصصین مجرب بیهوشی نیز نمی توان ازآسیب به دندانهای پیشین فوقانی جلوگیری کرد. بطور کلی 3 فاکتور مهم در این آسیب دخالت دارند که عبارتند از: 1- آناتومی دهان و دندان بیمار 2- مهارت متخصص بیهوشی 3- نوع تیغه لارینگوسکوپ. هر 3 فاکتور بطور همزمان در بروز این آسیبها دخالت دارند. بر اساس این مطلب، در این تحقیق ما لارینگوسکوپ مکینتاش را جهت کاهش آسیب به دندانها تغییر دادیم(قسمت ابتدایی تیغه برداشته شد). در 100 بیمار مورد مطالعه پس از القای بیهوشی برای لارینگوسکوپی 1 بار از لارینگوسکوپ استاندارد و 1 بار از نوع تغییر یافته استفاده کردیم. در بهترین نمای مدخل گلوت، فاصله بین هر دو لارینگوسکوپ تا دندانهای پیشین مرکزی فک بالا بوسیله کولیس اندازه‌گیری شد. نمای مدخل گلوت بر اساس درجه بندی CORMACK-LEHANE تعیین شده بود.کلیه این اعمال توسط یک متخصص بیهوشی انجام گرفت و در صورتیکه در فاصله بین 2 لارینگوسکوپی، درصد اشباع اکسیژن شریانی پایینتر از 90% می‌شد، لارینگوسکوپی قطع و بیمار اکسیژن 100% می‌گرفت. در 23 مورد از 100 مورد، تیغه لارینگوسکوپ استاندارد کاملأ با دندانها تماس داشت یعنی فاصله بین تیغه تا دندان صفر بود. در مقابل تنها در 2 مورد از 100 مورد، تیغه لارینگوسکوپ تغییر یافته، با دندانها برخورد پیدا کرد. نمای لارینگوسکوپی در تیغه استاندارد بدین ترتیب بود. درجه 1 ،84 نفر ـ درجه 2 ،11 نفر ـ درجه 3 ،5 نفر و درجه 4 ، صفر(هیج بیماری نداشتیم). نمای لارینگوسکوپی در تیغه تغییر یافته شامل درجه 1 ، 38 نفر- درجه 2 ، 44 نفر – درجه 3 ، 18 نفر – درجه 4 ، صفر بود. اولین اقدام موفقیت آمیز جهت لوله‌گذاری بیماران زمانی که از لارینگوسکوپ تغییر یافته استفاده شد، 72% بود اما زمانی که از لارینگوسکوپ استاندارد استفاده شد در تمام موارد اولین اقدام موفقیت آمیز بود. با توجه به مسائل فوق باید گفت که تغییر در تیغه لارینگوسکوپ باعث افزایش فاصله دندانها از تیغه لارینگوسکوپ و در نتیجه کاهش فشار و آسیب به دندانها می‌گردد. اما از سوی دیگر، این تغییر باعث افزایش درجه نمای لارینگوسکوپی شده که نشان دهنده کاهش دید آزمایش کننده است.


دکتر نسترن خسروی، دکتر عبدا… عرب محمد حسینی،
جلد 8، شماره 27 - ( 12-1380 )
چکیده

آنتروکولیت نکروزان( NEC ) از جمله شایعترین بیماریهای اکتسابی و خطرناک دستگاه گوارش در نوزادان است. این بیماری بطور عمده در نوزادان نارس (سن کمتر از 37 هفته حاملگی) دیده می‌ شود و پاتوژنز آن نامشخص است. از جمله فاکتورهای مستعدکننده بیماری، ایسکمی دستگاه گوارش، آسفیکسی، هیپوتانسیون، سندرم دیسترس تنفسی( RDS )، کاتتریزاسیون شریان نافی، هیپوترمی،بازماندن مجرای شریانی، شروع زود تغذیه خوراکی و عفونت هستند. علائم بیماری شامل، عدم تحمل تغذیه خوراکی، تأخیر در تخلیه معده، اتساع شکم، تندرنس شکمی، وجود خون مخفی در مدفوع، لتارژی، آپنه و دیسترس تنفسی هستند که در موارد پیشرفته شوک، اسیدوز متابولیک، باکتریمی و اختلال انعقادی منتشر داخل عروقی ( DIC ) نیز دیده می‌‌‌‌‌‌‌شود. عفونت در اتیولوژی بیماری نقش مهمی دارد و مطالعات مختلفی در مورد اثرات مصرف پیشگیرانه آنتی بیوتیکهای خوراکی گروه آمینوگلیکوزیدها صورت گرفته است. با توجه به نتایج متناقض در مطالعات مختلف، ما برآن شدیم که تأثیر جنتامایسین خوراکی را در پیشگیری از NEC در نوزادان نارس مورد مطالعه قرار دهیم. این مطالعه در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) روی 40 نوزاد نارس که سابقه سندرم دیسترس تنفسی، آسفیکسی، کاتتریزاسیون شریان نافی داشتند انجام شد. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود و نوزادان بطریقه sequential انتخاب و بصورت تصادفی به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.به گروه تجربی روزانه mg/kg 5 جنتامایسین خوراکی با غلظت mg/ml 5/2 در محلول دکستروز 5% در 2 دوز منقسم و به مدت 21 روز داده شد. حجم معادل از محلول دکستروز 5% نیز به گروه کنترل با همان روش داده شد. در گروه کنترل از 20 نفر، 5 نفر دچار NEC شدند که این میزان معادل 25% بود و از این میزان 2 نفر فوت کردند (40%). در گروه تجربی از 20 نفر، 3 نفر (15%) دچار NEC شدند. از این تعداد 1 نفر (5%) فوت کرد. نتیجه این مطالعه نشان داد که مصرف جنتامایسین خوراکی اثرات مثبتی در پیشگیری از بروز NEC در نوزادان نارس دارد.


دکتر سید علیرضا حسینی‌نسب، دکتر محمد مهدی زحمتکش،
جلد 9، شماره 29 - ( 9-1381 )
چکیده

ترومبوآمبولی وریدی یکی از مشکلات شایع بیمارانی است که جهت انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری می‌گردند. این مشکل قابل پیشگیری می‌باشد و با شناخت عواملی که بیمار را به آن مستعد می‌نماید و انجام اقدامات پیشگیری کننده، می‌توان از بروز آن جلوگیری نمود. به همین جهت و با هدف ارزیابی میزان توجه همکاران جراح به این موضوع مهم و نیز بررسی میزان استفاده آنان از عوامل پیشگیری کننده ترومبوآمبولی وریدی در بیمارانی که به منظور عمل جراحی بستری می‌شوند، این بررسی آینده‌نگر در بخش جراحی یک بیمارستان خصوصی در تهران بعمل آمد. از کل 265 بیماری که از ابتدای شهریور ماه سال 1378 لغایت ابتدای خرداد ماه سال 1379 در بخش جراحی بستری شدند 245 مورد (4/92%) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. از این تعداد 182 نفر (2/74%) دارای عوامل خطر ساز ( risk factor ) مختلفی برای ترومبوآمبولی وریدی بودند، بطوری که 103 نفر (6/56%) دارای یک عامل خطرساز، 53 نفر (29%) دارای دو عامل خطرساز، 15 نفر (2/8%) دارای سه عامل خطرساز و 11 نفر (6%) دارای بیش از سه عامل خطرساز برای ترومبوآمبولی وریدی بودند. از کل افراد واجد عامل خطرساز فقط در 25 نفر (7/13%) از یک اقدام پیشگیری کننده ترومبوآمبولی استفاده شد و در این افراد نیز یک تأخیر 8/2 ± 4 روز در شروع اقدامات پیشگیری کننده وجود داشته است. از بین بیماران بستری تحت درمان با داروهای ضدانعقادی، 4 نفر با تشخیص ترومبوآمبولی وریدی (2 نفر ترومبوز وریدی عمقی ران و دو نفر آمبولی ریوی) تحت درمان مقادیر بالای هپارین قرار گرفتند. نتیجه آنکه علی‌رغم وجود عامل خطرساز در تعدادی زیادی از بیماران بستری در بخش جراحی، در بیشتر موارد اقدام مؤثری جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بخش جراحی بیمارستان مورد نظر انجام نگرفته است.

دکتر نسترن خسروی، دکتر عبدا… عرب‌محمد‌حسینی،
جلد 9، شماره 29 - ( 9-1381 )
چکیده

    زردی یکی از شایعترین مشکلات دوران نوزادان می‌باشد. از وخیمترین عوارض زردی غیرمستقیم در نوزادان آنسفالوپاتی بیلی‌روبین (کرن‌ایکتروس) می‌باشد که باعث ایجاد اختلالات اکتسراپیرامیدال ـ اختلالات شنوایی و بینایی ـ می‌گردد. به منظور جلوگیری از این عارضه خطرناک از سه روش درمانی می‌توان استفاده نمود که عبارتند از دارو درمانی، فتوتراپی و تعویض خون. تعویض خون از طریق کاتتریزاسیون ورید نافی صورت می‌گیرد. هدف از انجام این بررسی، تعیین فراوانی یکی از مهمترین عوارض تعویض خون ـ باکتریمی ـ بود. این مطالعه آینده‌نگر روی نوزادانی که طی سالهای 1378-1375 به علت زردی در بیمارستان شهیداکبرآبادی بستری و تعویض خون شدند، انجام شد. نمونه خون جهت کشت قبل و پس از تعویض خون گرفته شد و شایعترین ارگانیسم مولد باکتریمی پس از تعویض خون مشخص گردید. در این مطالعه، نوزادان نارس (زیر 37 هفته جنینی) و نوزادانی که دارای علایم سپتی‌سمی یا عفونت بودند و همچنین نوزادانی که بیش از یکبار تعویض خون شدند، حذف گردیدند. در مجموع از تعداد 402 نوزاد واجد شرایط که طی این مدت بعلت زردی بستری شدند، 40 نفر آنها (95/9%) نیاز به تعویض خون پیدا کردند. از این 40 نوزاد (19 نفر دختر و 21 نفر پسر)، 27 نفر (5/67%) دارای کشت خون منفی (قبل و بعد از تعویض خون) بودند و در 13 نفر بقیه کشت خون مثبت بود. در مورد 4 بیمار (10%) کشت خون قبل از تعویض خون مثبت بود و در 9 بیمار دیگر (5/22%) کشت خون پس از تعویض خون مثبت گردید. شایعترین عامل میکروبی (5/66% موارد) که پس از تعویض خون بدست آمد استافیلوکوک کواگولاز مثبت بود. بر اساس این مطالعه، شیوع باکتریمی پس از تعویض خون 5/22% بود و این رقم نسبت به شیوع باکتریمی در کشورهای دیگر ـ که 10-8 درصد تخمین زده می‌شودـ بالاتر است
دکتر محمد مشیر، دکتر سهیلا ارض‌پیما، دکتر محمود شمسی‌آبادی، فاطمه حسینی،
جلد 9، شماره 30 - ( 9-1381 )
چکیده

    منظور از انجام این تحقیق بررسی میزان مقاومت پروپیونی باکتریوم آکنه (PA) و استافیلوکوک اپیدرمیدیس (SE) نسبت به آنتی‌بیوتیکهای مصرف شده در درمان بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس با سابقه مصرف آنتی‌بیوتیکهای مورد نظر و همچنین مقایسه آن با موارد کنترل بدون سابقه درمان بود. این مطالعه روی 60 بیمار مبتلا به آکنه ولگاریس التهابی انجام شد که 30 نفر از آنها در موقع نمونه‌گیری، سابقه مصرف موضعی آنتی‌بیوتیکهای کلیندامایسین و اریترومایسین و تتراسیکلین خوراکی را به مدت حداقل 4 ماه داشتند و 30 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند که فاقد سابقه درمان با آنتی‌بیوتیک، برای درمان آکنه بودند، از ضایعات پوستی این بیماران نمونه‌گیری و کشت به عمل آمد سپس برای کلنی‌های رشد یافته در محیط کشت که استافیلوکوک اپیدرمیدیس یا باسیل غیر هوازی پروپیونی باکتریوم آکنه بودند به روش اندازه‌گیری حداقل غلظت مهارکنندگی MIC(Minimum Inhibitory Concentration) آنتی‌بیوتیکهای فوق‌الذکر، آنتی‌بیوگرام انجام شد. نتایج MIC نشان داد که در 30 بیمار مورد مطالعه که از نمونه‌های تهیه شده از آنها باسیل پروپیونی باکتریوم یا استافیلوکوک اپیدرمیدیس رشد کرده بود، در 3/43% به اریترومایسین، 40% به تتراسیکلین و 3/43% به کلیندامایسین مقاوم بودند که در مقایسه با نتایج حاصل از گروه کنترل این مقاومت به ترتیب 7/16، 10 و 10% بود. Pvalue برای اریترومایسین024/0=P تتراسیکلین 0001/0P< و کلیندامایسین 004/0P< به دست آمد. میزان مقاومت به آنتی‌‌بیوتیک در بیماران مبتلا به آکنه‌ با سابقه درمان، بیش از گروه کنترل بوده است یعنی ارتباط معنی‌داری بین میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک در بیماران مبتلا به آکنه‌ و سابقه درمان وجود دارد در این مطالعه بین میزان مقاومت PA و SE و سابقه درمان قبلی آکنه ارتباط معنی‌داری وجود داشت.

دکتر مژگان عسگری، دکتر امیرعباس حاجی‌حسینی ،
جلد 9، شماره 31 - ( 12-1381 )
چکیده

هدف از این مطالعه بررسی شیوع نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی پروستات با درجه بالا و همراهی آن با کانسر پروستات بوده است. در این مطالعه اسلایدهای 137 مورد نمونه‌ پروستات از سال 1378 لغایت 1379 در بیمارستان شهید هاشمی نژاد که شامل بیوپسی سوزنی، توتال پروستاتکتومی و ترانس یورترال رزکسیون بود، از نظر نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی با درجه بالا (H.G. PIN) و وجود کانسر همراه با آن بررسی شد. 50 نمونه (5/36) از H.G. PIN(HG PIN) مورد مطالعه قرار گرفت که مشخص شد از این میزان، 31 مورد (62%) همراه با کانسر می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه باید گفت که توجه پاتولوژیست‌ها به H.G. PIN ممکن است کمکی برای پیگیری و تشخیص زودرس کانسر پروستات در بیماران با این ضایعه باشد.
دکتر شهرام ناصرنژاد، دکتر ولی‌ا… حسنی، دکتر مجید تقی‌نژاد‌عمران، دکتر محمودرضا محقق دولت‌آبادی، دکتر محمد رازی، دکتر لادن حسینی گوهری،
جلد 9، شماره 31 - ( 12-1381 )
چکیده

اثرات مفید سولفات منیزیوم در کاهش درد در مطالعات کلینیکی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این دارو علاوه بر اثرات ضد آریتمی و ضد تشنجی، دارای اثرات مفید ضد درد می‌باشد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا اثرات ضد درد سولفات منیزیوم را قبل و حین عمل و همچنین تأثیر آن بر سطح نوراپی نفرین سرم را 24 ساعت پس از عمل در 50 بیمار با ASA I&II که تحت عمل جراحی آرتروسکوپی تشخیصی زانو قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار دهیم. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بطور اتفاقی روی 2 گروه موازی انجام شد. در این بررسی بیماران گروه مورد مطالعه سولفات منیزیم را به میزان 50 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی قبل از عمل و 8 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم در ساعت در طی عمل دریافت می‌کردند و بیماران گروه کنترل به حجم مساوی محلول ایزوتونیک نرمال سالین را به صورت وریدی دریافت می‌کردند. سپس اینداکشن با میدازولام 2/0 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم وریدی و فنتانیل 3 میکروگرم به ازای کیلوگرم وریدی و تسهیل لوله‌گذاری با تجویز شل کننده عضلانی آتراکوریوم 5/0 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم وریدی انجام شد. نگهداری بیهوشی بعد از لوله‌گذاری با اکسیژن 100 و میدازولام (1میلی‌گرم به ازای کیلوگرم در دقیقه) بدون تجویز N2O بود. در حین عمل شدت درد با افزایش فشار خون سیستولیک و ضربان قلب به میزان 20 پایه (میزان فشار خون سیستولیک و ضربان قلب 5 دقیقه پس از لوله‌گذاری) تخمین زده می‌شد و در صورت نیاز، فنتانیل با دوز 2-1 میکروگرم به ازای کیلوگرم وریدی تجویز می‌شد. درد پس از عمل با معیار VAS(Visual analog scale) که معیار رایج استاندارد ارزیابی درد بعد از عمل است تا 4 ساعت (در دقیقه‌های صفر ـ 30 ـ 60 ـ 90 ـ 120 و 240) پس از عمل ارزیابی شده و در صورت نیاز، فنتانیل (5/0میکروگرم به ازای کیلوگرم) وریدی جهت تسکین درد تجویز می‌شد. همچنین 24 ساعت بعد از عمل نمونه خون جهت اندازه‌گیری سطح نوراپی‌نفرین سرم از بیمار گرفته می‌شد. در حین عمل و پس از عمل بیماران گروه دریافت کننده سولفات منیزیوم بطور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل، نیاز به فنتانیل کمتری داشتند (گروه سولفات منیزیوم 97/32 + 41 میکروگرم نسبت به گروه کنترل 18/40 + 75 میکروگرم با 002/0=P در حین عمل و گروه سولفات منیزیوم 69/52 + 72 میکروگرم نسبت به گروه کنترل 87/65 + 153 میکروگرم با 0001/0=P پس از عمل جراحی) اما سطح نوراپی‌نفرین سرم در 2 گروه اختلاف معنی‌داری نداشت(گروه سولفات منیزیوم 109/0 + 318/0 و در گروه کنترل 182/0 + 312/0 با 9/0=P). ما در این مطالعه نتیجه گرفتیم با اینکه سولفات منیزیوم باعث کاهش میزان درد حین و بعد از عمل و همچنین کاهش میزان مصرف فنتانیل شده است اما سطح نوراپی‌نفرین سرم 24 ساعت پس از عمل در 2 گروه اختلاف معنی‌داری نداشته است یعنی کاهش میزان درد تأثیری بر سطح نوراپی‌نفرین سرم نداشته است.

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb