iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای روحی

دکتر مازیار مرادی‌لاکه، دکتر سید‌آرش طهرانی، دکتر غلامرضا وارسته‌کیا، دکتر میررامین روحی‌پور،
جلد 9، شماره 28 - ( 3-1381 )
چکیده

   این مطالعه به منظور مقایسه روشهای سنجش شدت تروما (روشهایISS، RTS، TRISSو ASCOT) در تعیین پیش‌آگهی بیماران انجام شد. شدت تروما با استفاده از روشهای نمره‌دهیISS، RTS، TRISS و ASCOT در افراد مراجعه کننده به مراکز حضرت رسول اکرم و شهدای هفتم تیر در یک دوره 6 ماهه تعیین شد و توانایی این روشهادر پیش‌بینی مرگ و میر، مدت بستری و هزینه بیمارستانی به کمک منحنی ROC روشهای رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار پرونده‌های بیمارستانی به شکل یک نمونه اتفاقی شامل 525 نفر از بیمارانی که حداقل 1 روز در بیمارستان بستری بودند یا فوت شدگان بیمارستان همراه با گزارش کالبد‌ شکافی آنها مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 5/6% از بیماران فوت شده بودند. شدت تروما به کمک روش ISS 57/8، با روش  RTS59/7، با روش TRISS، 8/1 و با روش ASCOT، 03/4 به دست آمد. شدت تروما در افرادی که زنده ماندند و فوت شدگان با استفاده از هر 4 روش، تفاوت معنی‌دار آماری داشت. بیشترین سطح زیر منحنی ROC برای پیش‌بینی مرگ و میر به ترتیب متعلق به ASCOT، TRISS، ISSو نهایتاً RTS بود. ISS بیشترین همبستگی(Correlation) را با مدت بستری(76/0=r) و هزینه بیمارستانی (77/0 =r) داشت. رابطه رگرسیونی معنی‌داری بین هر 4 روش با مدت بستری و هزینه بیمارستانی به دست آمد اما ضریب تعیین در هیچ‌یک از 4 روش، از 37/0(در مورد بستری) و 36/0(در مورد هزینه بیمارستانی) فراتر نرفت. بیشترین توانایی پیش‌بینی مرگ و میر مربوط به روشهای ASCOT و TRISS و بهترین روش در پیش‌بینی هزینه‌های بیمارستانی و طول مدت بستری روش ISS بود. با توجه به سودمند بودن و کاربردهای خاص این روشها، استفاده از آنها در طرح‌ریزی یک نظام مراقبتی ملی در زمینه تروما پیشنهاد می‌گردد.
دکتر میررامین روحی‌پور، دکتر غلامرضا وارسته‌کیا، دکتر سیدآرش طهرانی بنی‌هاشمی، دکتر مازیار مرادی‌لاکه،
جلد 9، شماره 30 - ( 9-1381 )
چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه کارایی 2 روش آماده‌سازی روده قبل از جراحی بود. این 2 روش عبارت بودند از: ترکیب روغن کرچک، کوتریموکسازول، مترونیدازول و سفتی‌زوکسیم ( C.C.M.C ) و ترکیب پلی‌اتیلن گلیکول، نئومایسین، اریترومایسین و سفامندول( P.N.E.C ). در این مطالعه 60 بیمار که کاندید اعمال جراحی غیراورژانس( elective ) کولورکتال بودند، به صورت تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. هر یک از گروهها تحت یکی از رژیمهای آماده‌سازی فوق قرار گرفتند. کفایت آماده‌سازی روده، حین عمل و توسط جراحی که از نوع آماده‌سازی روده بی‌اطلاع بود، انجام شد. نسبت آمادگی قابل قبول روده برای رژیم ( C.C.M.C ) معادل 90 % و برای رژیم P.N.E.C در حدود 96 % بود(5/97 % Non significant, power: ). درد شکم در گروه P.N.E.C به مراتب شایعتر از گروه C.C.M.C بود(15 % در مقابل 40 % ، 05/0 P< ). همچنین عوارض عفونی در گروه C.C.M.C به میزان 3/13 % و در گروه P.N.E.C به میزان10 % مشاهده شد(تفاوتی که از نظر آماری معنی‌دار نبود). نتیجه آنکه ترکیب رژیم C.C.M.C همانند رژیم P.N.E.C روشی موثر، ایمن و بویژه ارزان است و استفاده از آن به عنوان روشی ارجح در آماده‌سازی روده قبل از جراحی دستگاه گوارش، توصیه می‌گردد.


دکتر رحمت‌اله بنان، دکتر میرمحمد جلالی، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر سید مجتبی مهرداد، دکتر رضوان روحی سفید مزگی، فتانه بخشی،
جلد 18، شماره 92 - ( 11-1390 )
چکیده

  زمینه و هدف: شنوایی یکی از مهم ترین حواس در انسان است. کاهش شنوایی از شایع ترین علل ناهنجاری های مزمن می‌باشد. کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (Noise induced hearing loss -NIHL) بیماری شغلی شایعی است وعوامل مختلفی

  می تواند بر شدت آن تاثیر گذارند. یکی از این عوامل تفاوت های فردی می باشد. هدف مطالعه مذکور بررسی همراهی دیس لیپیدمی و کاهش شنوائی ناشی از سر و صدا بوده است.

  روش‌کار: در این مطالعه مقطعی که در سال 1389 انجام شد، کارگران کارخانجات لامپ سازی شهرصنعتی رشت که وضعیت سروصدای محیط کارشان بیش از حد مجاز (85 دسی بل) بود و کمتر از 55 سال سن داشته و سابقه بیماری و یا عمل جراحی گوش و یا مصرف داروهای اتوتوکسیک نداشتند، انتخاب و 298 نفر از آنان وارد مطالعه شدند. افراد فوق تحت معاینه بالینی وسنجش شنوایی قرار گرفته و مقدار کلسترول، تری گلیسرید، لیپو پروتئین با دانسیته بالا و پایین در سرم اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. p value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها: در این مطالعه 250 مرد و48 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد 8/35 سال بود. این افراد به طور متوسط 11 سال در معرض صدای بلند بودند (26-1 سال). از این افراد 95 نفر دچار NIHL بودند(8/31%). فراوانی مقادیر غیر طبیعی کلسترول، تری گلیسرید، لیپو پروتئین با دانسیته بالا و پایین در این دسته از افراد به ترتیب 5/31%، 8/10%، 2/53% و 3/14% بود. این مقادیر در افراد بدون NIHL (203 نفر) به ترتیب زیر بود: 9/38%، 6/12%، 9/58% و 1/21% . تفاوت آماری معنی داری در هیچ کدام از موارد فوق در دو گروه مشاهده نشد. تجزیه و تحلیل عوامل مورد بررسی با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که مدت اشتغال و جنس عواملی هستند که آستانه شنوایی را در فرکانس 4 کیلو هرتز در گروه NIHL افزایش می دهند. Odd ratio کاهش شنوایی در جنس مذکر 36/3 (فاصله اطمینان 95%: 95/8-61/1 ، 004/0> p ) بود. سایر عوامل موثر بر آستانه شنوایی 4 کیلو هرتز در دو گروه اهمیت بالینی نداشتند.

  نتیجه‌گیری : بر اساس نتایج به دست آمده ، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر فراوانی دیس لیپیدمی دیده نشد. علاوه بر مدت اشتغال، مشاهده شد که جنس مذکر از عوامل مرتبط با میزان کاهش شنوایی در دو گروه است که می تواند به علت اثر محافظتی استروژن بر روی شنوایی باشد. بررسی مطالعه بر روی تعداد نمونه های بیشتر و با روش های دقیق تر توصیه می‌شود.


مسعود نجفی، عیسی غلامپور عزیزی، مسعود هاشمی کروئی، دلنیا خانی، سمانه روحی،
جلد 25، شماره 166 - ( فروردین 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: قارچ مالاسزیا فورفور عامل بیماری پیتیریازیس ورسیکالر است. ترکیبات موجود در گیاه درمنه دشتی دارای خاصیت ضد میکروبی می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد قارچی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه درمنه دشتی بر قارچ مالاسزیا فورفور در شرایط آزمایشگاهی است.
روش کار: این مطالعه یک تحقیق تجربی- آزمایشگاهی بود. از گیاه درمنه دشتی به روش پرکولاسیون عصاره‌های آبی و الکلی تهیه و سپس غلظت‌های60،50،40 و70 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از آن ساخته شد. روش انتشار از دیسک، تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی(Minimum Inhibitory Concentration-MIC) و حداقل غلظت کشندگی قارچی (Minimum Fungicidal  Concentrations-MFC) جهت ارزیابی اثرات ضد قارچی این عصاره ها بر مالاسزیا فورفور در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار 21SPSS و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار رفت (05/0>p).
یافته‌ها: بیشترین هاله عدم رشد در اثر بکارگیری عصاره اتانولی، متانولی و آبی به ترتیب 18، 33/17 و 66/13 میلی‌متر بود که در غلظت 70 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. بر اساس این نتایج، قارچ مالاسزیا فورفور به عصاره اتانولی درمنه دشتی حساسیت بیشتری داشت. MIC و MFC عصاره آبی به ترتیب با 103×25 و 103×5 میلی گرم بر میلی  لیتر در مقایسه با  MIC وMFC  سایر عصاره ها بهتر بود. همچنین با بالا رفتن میزان غلظت عصاره، میزان اثر ضد قارچی نیز بیشتر شد  (05/0>p).
نتیجه‌گیری: عصاره‌های مختلف تاثیر متفاوتی بر قطر هاله عدم رشد داشتند و با افزایش غلظت عصاره، قطر هاله عدم رشد اطراف قارچ نیز افزایش یافت. با تحقیقات بیشتر در محیط درون تنی امید است از این گیاه در آینده به عنوان ترکیبی جهت درمان بیماری‌های پوستی بوجود آمده از این قارچ استفاده نمود
 
 
ثریا اعتمادی، شیما روحی، مهدی مصباحی، مهدی فهیمی،
جلد 26، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از مطالعات نقش عوامل خطرساز روان‌شناختی و رفتاری را در سبب‌شناسی و فیزیوپاتولوژی اختلالات قلبی- عروقی نشان داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت روان‌شناختی و تیپ شخصیتی D در افرادی که دچار بیماری قلبی عروقی شده‌اند، انجام شده است. همچنین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی افسردگی و استرس و اضطراب با تیپ شخصیتی D در بیماران قلبی- عروقی انجام شده است.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری بیماران بای پس عروق کرونر مراجعه‌کننده به مرکز بازتوانی قلب تهران می‌باشند که از میان آن‌ها، ۳۷۸ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی DASS21 (Depressoin Anxiety Stress Scale) و مقیاس تیپ شخصیتی دی دنولت ۲۰۰۵ (DS-14) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری هیجانی) و میزان پریشانی هیجانی (DASS) (استرس، اضطراب و افسردگی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: عوامل روان‌شناختی بر شدت بیماران عروق کرونر قلب اثر دارند و تیپ شخصیتی D می‌تواند به عنوان عاملی برای ابتلا به بیماری قلبی درنظر گرفته شود. از این رو لازم است به عوامل روان‌شناختی (عاطفه منفی و بازداری هیجانی) بیماران عروق کرونر قلب در برنامه‌های درمانی توجه شود.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb