iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای سجادی

دکتر سیدجمال الدین سجادی، دکتر مجید ملکی، دکتر علی شمس زاده،
جلد 2، شماره 0 - ( بهار 1374 )
چکیده

  یکی از علل مراجعه سریع بیمارن به پزشک درد قفسه سینه است که در بسیاری موارد با شرح حال دقیق و معاینه بالینی در یک جلسه می توان تشخیص بیماری را مسلم و با درمان ساده بیمار را از رنج ایجاد شده رهانید و در صورت عدم دقت لازم، اضطراب و صرف وقت و هزینه درمان نابجا  در اثر آزمایشات غیر ضروری را برای بیمار به همراه خواهد داشت.   Flower در این مقاله ضمن مروری بر علل غیر قلبی درد قفسه سینه، سندرم حاملین گلدان یا سندرم سجادی – ملکی که تا کنون در نشریات طبی گزارش نشده Pot Carrier’s Syndrome   مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 


دکتر سیدجمال الدین سجادی، دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی، دکتر نورامیر مظفری، کاوه اسدی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1376 )
چکیده

  به منظور تعیین فراوانی افرادی که حامل استا فیلو کوک طلایی در بینی وحلق بوده و می توانند در گسترش عفونت در بیماران نقش داشته باشند،مطالعه حاضر بصورت مقطعی توصیفی در 3بیمارستان اموزشی تحت انجام (A b c پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (  شده است.در این بررسی از 380 پرسنل تحت تماس بابیماران بصورت اسان نمونه گیری ،از بینی و حلق منتقل شده وبا انجام Agar-salt-mannitol پرسنل بطور مجزا انجام شده است. نمونه ها به محیط موارد استا فیولوک طلا ئی مشخص شده اند. (coagulase ازمایش کو اگولاز( نتایج حاصل از کل نمونه های 380 نفری نشان می دهد که 189 نفر (50 درصد)حاملین بینی،81 نفر (21 در صد)حاملین حلق و 64 نفر(17 در صد)حاملین حلق وبینی بطور توام بودند. درمیان 3 بیمارستان بیشترین میزان حاملین a از نظر حاملین بینی و حلق با 59 و 30 درصد قرار دارد و بیمارستان b بیمارستان  b بینی در بخش جراحی(67 در صد)حاملین حلق در بخش داخلی (30 در صد)بودند.در بیمارستان (86)درصد وبیشترین حاملین حلق در بخش چشم (60 در صد) بودند. ccu بیشترین حاملین در بخش ( p در این بررسی میزان حاملین بینی بطور کلی 50 در صد می باشد که بطور معنی داری(0.0003> (43 درصد)و a با میزان حاملین بینی در امریکا (39 درصد) متفا وت است ولی اختلاف بیمارستانهای  اختلاف ندارند. (p مطالعه انجام شده در امریکا بطور معنی داری (0.15>

 


دکتر سیدجمال الدین سجادی، دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی، دکتر کاوه اسدی،
جلد 6، شماره 1 - ( 3-1378 )
چکیده

  به منظور مقایسه بین ترکیب ریفا مپین و کلوگز اسیلین وهر یک از دو دارو به تنهائی در درمان ناقل بینی

  استافیلوکوک طلائی مطالعه حاضر بصورت کارازمایی بالینی دوسکور کاملا اتفاقی بر روی 45نفر از کارکنان

  بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) که ناقل بینی استافیلو کوک طلائی بوده اند انجام شده است.45 نفر بصورت

  اتفاقی به 3گروه 15نفره تقسیم شدند در یک گروه ترکیب ریفا مپین وکلوگز اسیلین،در گروه دیگر ریفامپین و

  دارونمای کلوگز اسیلین ودر گروه سوم کلوگز اسیلین ودارونمای ریفا مپین بکار برده شد. مدت مصرف داروها

  4روز بود.

  در بررسی نتایج،7نفر بدلیل متعدد در انتهای تحقیق از مطالعه خارج شدند واز 38 نفر باقیمانده،3هفته

  پس از اتمام مصرف داروها نمونه گیری بعمل امدکه در گروه اول از 14نفر تمام افراد کشت منفی داشتند

  (100درصد)در گروه دوم از 14نفر،10نفر کشت منفی داشتند(71درصد)ودر گروه سوم از 10 نفر،5نفر

  استفاده شد که KRUSKAL-WALLIS کشت منفی داشتند (50درصد)برای وجود اختلافبین سه گروه از تست

  استفاده شد که برای اختلاف MANN_WHITNEY بدست امد.در مقایسه بین گروها از تست (p<0.017)

  واختلاف (p<0.00036) گروه اول و دوم(29درصد)واختلاف گروه اول وسوم

  بدست امد. (p<0.29 گروه دوم و سوم (21درصد)(

  ترکیب ریفامپین وکلوگزاسیلین برای مدت 4روز یک ترکیب مناسب برای از بین بردن حالت ناقل

  استا فیلوکوک طلائی می باشد واین ترکیب نسبت به تجویز هر یک از دو دارو به تنهائی اثر بیشتری دارد ولی

  نتایج حاصله اجازه مقایسه بین ریفا مپین و کلوگز اسیلین هر کدام به تنهائی را نمی دهد.

 


دکتر حانیه سادات سجادی، دکتر سید حسام سیدین، دکتر روح الله زابلی، دکتر قاسم عابدی، سعید شیخ غلامی،
جلد 18، شماره 84 - ( 3-1390 )
چکیده

  زمینه و هدف: تصمیم گیری درباره خرید و استفاده از تجهیزات مختلف تشخیصی و درمانی مستلزم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و انجام مطالعات جامع و نظام مند در زمینه ایمنی‌، اثر بخشی و هزینه اثربخشی اینگونه فناوری ها می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثربخشی تجهیزاتی که از تکنیک ترموگرافی تماسی استفاده می‌کنند و با هدف دستیابی به شواهد علمی مرتبط، انجام پذیرفت.

  روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مروری ساختار یافته بود. فهرست کاملی از شواهد مرتبط، از طریق جستجوی پایگاه های داده ای الکترونیکی، فهرست منابع مقالات مرتبط یافت شده، پایگاه های اطلاعاتی شرکت سازنده تجهیزات و تماس با کارشناسان و افراد جمع آوری شد. ارزیابی کیفیت مطالعات پذیرش شده، باکمک چک لیست های استاندارد CASP مربوط به تجهیزات تشخیصی و به وسیله دو نفر، به طور مستقل انجام پذیرفت.

  یافته ها: از مجموع 308 مقاله به دست آمده، پس از بررسی عنوان، خلاصه و متن کامل، 14 مطالعه واجد معیارهای مربوط به ارزیابی اثربخشی بودند. این مطالعات در سه گروه مطالعات مربوط به کاربرد ترموگرافی تماسی در غربالگری و تشخیص سرطان سینه، تشخیص DVT و تشخیص سایر انواع سرطان ها (به جز سرطان سینه) و بیماری ها طبقه بندی شد.

  نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد گرچه روش ترموگرافی تماسی روشی سریع، ایمن (غیرتهاجمی) و ارزان قیمت در غربالگری و تشخیص برخی بیماری ها است، ولی به دلیل عدم توفیق در دستیابی به ارزش تشخیصی قابل قبول در مقایسه با دیگر روش های تشخیصی، نمی توان از آن به صورت مستقل استفاده کرد؛ این روش اثربخشی لازم را در تشخیص بیماری نشان نداد. انجام پژوهش های بیشتر در راستای ارزیابی اثربخشی ترموگرافی تماسی توصیه می شود.


نوشین بنایی، حسنعلی ندایی، علیرضا شیرازی، علیرضا زیرک، سوده سادات سجادی،
جلد 22، شماره 138 - ( 9-1394 )
چکیده

  • پیشرفت های اخیر در روش های پرتو درمانی باعث استفاده از تکنیک هایی شده است که در آن ها گرادیان دز بسیار بالا است. پروتکل های بهینه سازی برای چنین درمان های پیچیده ای بسیار با اهمیت می باشد. این درمان ها به روش تحویل دز و خطاهای موجود در آن بسیار حساس هستند. برای کاهش چنین خطاهایی، دزیمترهای سه بعدی به عنوان یک روش نسبی برای بررسی و مونیتورینگ دقیق تحویل دز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. دزیمتر های شیمیایی مختلف همواره یکی از کاندیداهای مناسب برای اندازه گیری دز به صورت سه بعدی بوده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مرور نقاط ضعف و قوت انواع مختلف دزیمترهای سه بعدی از جمله دزیمتر فریک، ژل های پلیمری هایپوکسیک، ژل های پلیمری نورموکسیک و پلیمر جامد رادیوکرومیکPRESAGE  است. مطالعات انجام شده بر روی این دزیمترها نشان می دهد که بهینه ترین روش دزیمتری سه بعدی برای پرتودرمانی، استفاده از دزیمترPRESAGE  است.

دکتر مروئه وامقی، دکتر حمیرا سجادی، دکتر حسن رفیعی، غلامرضا قائدامینی،
جلد 23، شماره 147 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: این مطالعه با استفاده از داده های معتبر کشوری رابطه ی میان تحصیلات والدین را با سلامت کودکان بررسی کرده و نقش متغیرهای واسطه ای این رابطه را مورد جستجو قرار می دهد. روش: در این مطالعه اکولوژیک، داده های کشوری مرتبط با شاخص های تحصیلات والدین به عنوان متغیر پیش بین، سلامت کودک به عنوان متغیر پاسخ و وضعیت محل زندگی، بهره مندی کودک از خدمات سلامت و سلامت مادر به عنوان متغیر واسط در 31 استان کشور جمع آوری و جهت تعیین متغیرهای مکنون تحلیل عاملی اکتشافی شدند. سپس همبستگی بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده و متغیرهای باقیمانده وارد مدلسازی معادلات ساختاری شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که هم مدل های دارای متغیر واسطه ای ناسلامت مادر و هم مدل های شامل وضعیت بد محل زندگی دارای برازش مطلوب هستند. در مدل های ساختاری مورد بررسی،20 الی 80 درصد از تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و شرایط بد محل زندگی و 60 تا 80 درصد تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و ناسلامت مادر تبیین شد. شاخص نیکویی برازش (GFI) در نه مدل مورد بررسی بین 74/0 تا 99/0 متغیر بود. نتیجه گیری: یافته ها نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ها بخصوص سواد و سلامت مادران و شرایط محل زندگی در سلامت کودکان را تایید کرده و اهمیت سرمایه گذاری برای بهبود آنها را در جهت ارتقا سلامت کودکان نشان می دهد.


فرشته براتی، حسین فکرآزاد، حمیرا سجادی،
جلد 23، شماره 148 - ( 7-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: فیسبوک بعد از گوگل، پربیننده ترین سایت و بیشترین حجم ترافیک را در بازدیدهای روزمره دارد. به واسطه محبوبیت روزافزون و رشد کمی و کیفی این شبکه ها و با در نظر گرفتن سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین نگرانیهای اجتماعی، هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تعلق عاطفی به فیسبوک و تمایل به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه های شهر نیشابور است. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که با روش نمونه گیری سهمیه ای روی 407 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای نیشابور انجام شد، ابزار گردآوری دادها، زیر مقیاس تعلق عاطفی به فیسبوک برگرفته از پرسشنامه شدت استفاده از فیسبوک الیسون، اشتین فیلد و لامبه (2007) و زیر مقیاس تمایل به مواد برگرفته از پرسشنامه نگرش به مواد مخدر رفیعی و همکاران (1391) بود. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. یافته ها: همبستگی معنادار، مستقیم و مثبتی به میزان297/0r= و 001/0p= (در سطح اطمینان 99 درصد) بین تعلق عاطفی به فیسبوک و تمایل به مواد مخدر وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که تعلق عاطفی به فیسبوک ، 5/7 درصد واریانس تمایل به مواد مخدر را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: آگاهی و اطلاع رسانی به دانشجویان درباره شبکه های اجتماعی مجازی و پیامدهای استفاده از آنها می تواند در کاهش اثرات منفی استفاده از این شبکه ها مؤثر باشد


سید مصطفی قوامی، فخرالسادات سجادیان، فریبا عزب دفتری،
جلد 24، شماره 154 - ( فروردین 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: وجود جسم خارجی در مثانه از موارد نسبتاً نادر است. به طور کلی اجسام خارجی در مثانه می­تواند در زمینه قرارگیری آن توسط خود بیمار و یا باقیماندن قسمتی از لوازم پزشکی و مهاجرت از ارگانهای مجاور و یا در اثر زخم­های نافذ باشد.

معرفی بیمار: پسر بچه ده ساله با علائم سوزش ادرار و تکرر ادرار از سه ماه پیش مشکوک به وجود سنگ در سیستم ادراری به مرکز تصویربرداری ارجاع گردید. در معاینات بالینی به غیر از حساسیت خفیف در ناحیه لگن، یافته غیر طبیعی وجود نداشت. آزمایشات روتین خون نرمال و در آنالیز ادرار تغییرات مربوط به عفونت خفیف گزارش شده بود. در رادیوگرافی ساده شکم، تصویر جسم خارجی نیمه اپاک پیچ در پیچ در لگن مشاهده گردید. در امتحان اوروگرافی ترشحی و سونوگرافی، کلیه­ها شکل و اندازه عادی داشتند، تصویر اکوژن پیچ و خم­دار متحرک در داخل مثانه رویت گردید. بیمار با تشخیص جسم خارجی تحت سیستوسکوپی قرار گرفت و جسم خارجی مربوط به نخ نایلون خارج و علایم بالینی بیمار به تدریج از بین رفت.

نتیجه­ گیری: جسم خارجی در مثانه نسبتاً نادر است در بیماران مذکر و در سنین کودکی که با علائم مزمن سیستم ادراری تحتانی مراجعه می­نمایند. احتمال وجود جسم خارجی در تشخیص افتراقی باید مدنظر باشد. بررسی­های رادیولوژیک برای ارزیابی محل، اندازه، تعداد و ماهیت آن ضروری است.


علیرضا جهانبانی، سید محمد سجادی دزفولی،
جلد 26، شماره 7 - ( 7-1398 )
چکیده

آسپارتام  به عنوان یک شیرین‌کننده سنتزی، دی پپتیدی است که از فنیل‌آلانین و آسپارتات تشکیل شده است. این ماده 180 تا 200 بار شیرین‌تر از شکر است که به دو روش آنزیمی و غیر آنزیمی ساخته می‌شود و اولین بار تصادفی در سال 1965 کشف شده است. قدرت شیرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگی بالا و کالری کم آسپارتام باعث شد که از طرف صنایع غذایی به عنوان جایگزین مناسب شکر در مواد غذایی شیرین مانند انواع نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها برای افراد مبتلا به بیماری‌های مرتبط با هومئوستاز گلوکز معرفی شود.
برخی پژوهش‌ها در سال‌های گذشته آسپارتام را عامل ایجاد کننده استرس‌اکسیداتیو، سندروم متابولیک، بیماری‌های دستگاه عصبی، تغییر‌دهنده میکروفلور دستگاه گوارش و عوارض ناشی از این تغییر و حتی سرطان دانسته‌اند. از طرف دیگر مطالعات گسترده‌ای همچنان آسپارتام را ماده‌ای بی‌خطر و جایگزین مناسب شکر برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری‌هایی مانند چاقی،‌ دیابت و کاهش‌دهنده وزن می‌دانند.
با‌وجود این مطالعات ضدو نقیض، سازمان‌های مرتبط با ایمنی مواد غذایی مانند (‌FDA ˓FAO و EFSA) همچنان مصرف آسپارتام را در حد میزان‌مصرف قابل قبول روزانه (DAI) ،  برای همه افراد به استثنا افراد مبتلا به بیماری فنیل‌کتونوریا مجاز می‌دانند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb