iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای چوبینه

الهام وسدی، دکتر علی اصغر رواسی، دکتر سیروس چوبینه، حامد برزگر، محبوبه برجیان فرد،
جلد 20، شماره 111 - ( 6-1392 )
چکیده

 

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ﺗﺃثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل امگا-3 بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در هیپوکمپ موش­های صحرایی نر بالغ بود.

 

روش کار: در این پژوهش تجربی 28 سر موش صحرایی (rat) نر نژاد ویستار (با سن 8 هفته­ و میانگین وزن 10±170 گرم)، در 4 گروه مساوی 7 تایی کنترل، تمرین، مکمل و تمرین- مکمل به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه تمرین، تحت تمرین استقامتی روی نوارگردان به مدت 8 هفته قرار گرفتند. گروه مکمل، روزانه (100 میلی­گرم/کیلوگرم وزن بدن) مکمل امگا-3 به صورت خوراکی به روش گاواژ دریافت کردند. گروه تمرین- مکمل نیز تحت ترکیبی از همان برنامه تمرینی به همراه با مصرف رژیم مکمل قرار گرفتند. مقادیر BDNF با روش الایزا سنجیده شد و داده­ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک راهه با 05/0p < تحلیل شدند.

 

یافته ها: یافته­های پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر BDNF هیپوکمپ پس از 8 هفته، در گروه تمرین و گروه مکمل نسبت به گروه کنترل افزایش معنی­داری نداشتند (447/0=p و 054/0=p). بعلاوه مقادیر BDNF در گروه تمرین- مکمل، در مقایسه با گروه کنترل و گروه تمرین افزایش معنی­داری داشت (003/0=p و 021/0=p) و در مقایسه با گروه مکمل این افزایش معنی­دار نبود (237/0=p).

 

نتیجهگیری: با توجه به پارامترهای حاصل از مطالعه به نظر می­رسد، فعالیت ورزشی استقامتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 می­تواند موجب افزایش بیشتر مقادیر BDNF هیپوکمپ موش­های صحرایی نر بالغ شود.

 
علیرضا قارداشی افوسی، پاتریشیا خشایار، عباسعلی گائینی، سیروس چوبینه، علی اصغر فلاحی، محسن جاویدی،
جلد 22، شماره 130 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: تمرین تناوبی خیلی شدید به لحاظ ماهیت تناوبی، باعث بروز تغییراتی در سوخت و ساز استخوان می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات تناوبی خیلی شدید (High Intensity Interval Training-HIIT) بر عوامل بیوشیمیایی- هورمونی  موش های نر نژاد ویستار بالغ بود.
 روش‌کار: روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود. بدین منظور تعداد 16 سر موش با محدوده وزنی 20±250 گرم و سن 8 هفته به دو گروه تجربی (8n=) و کنترل (8n=) تقسیم شدند. پس از یک هفته آشنایی با پروتکل تمرینی، برنامه­ی تمرینی HIIT فزآینده به مدت هشت هفته­ دنبال شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرینی، بعد ازبیهوشی وکشتن حیوان، نمونه های خون مستقیماً از قلب حیوان گرفته شد. پاراتورمون به روش رادیوایمونواسی و کیت ایمونوتوپیک CA، الکالین فسفاتاز به روش کینتیک و کیت پارس آزمون، کلسیم به روش آرسنازو و فسفات به روش فسفومولیدیت انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون t مستقل استفاده شد.
 یافته‌ها: نتایج نشان داد مقادیر PTH وALP  در گروه تجربی  نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (به ترتیب 000/0p= و 041/0p=)، در حالی که کلسیم و فسفات  در گروه تجربی افزایش معنی داری نداشت (به ترتیب 736/0p= و 859/0p=).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد تمرینات تناوبی خیلی شدید، احتمالاً با افزایش پاراتورمون و عوامل پروتئینی کنترل کننده حجم و تراکم استخوانی، بر سوخت و ساز استخوان اثر گذار باشد.
محبوبه برجیان فرد، سیروس چوبینه، علی اکبر نژاد، محمدرضا کردی،
جلد 24، شماره 156 - ( خرداد 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: انقباض برونشی ناشی از ورزش (Exercise-Induced Bronchoconstriction-EIB) در ورزشکاران مشکل شایعی است که می‌تواند سلامت و عملکرد این افراد را تحت تاثیر قرار دهد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف مکمل امگا-3 بر عملکرد ریوی دختران ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز بود.
روش کار: تحقیق حاضر نیمه تجربی و با مدل انسانی انجام شد. بدین منظور 22 دانشجوی دختر ورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سنی، توده‌ی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب 78/0 ± 2/21، 32/2 ± 2/21 و 97/4 ± 5/40 به طور تصادفی ساده به دو گروه دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه مکمل (11n=) روزانه یک عدد کپسول امگا-3 حاوی ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) و دوکوساهگزاانوئیک اسید (DHA) و گروه دارونما (11n=) کپسول دارونما حاوی روغن زیتون را به مدت 3 هفته مصرف کردند. نتایج حاصل از اسپیرومتری نیز در ابتدا و پایان دوره مکمل‌سازی قبل، 1، 5، 10 و 15 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی درمانده ساز جمع آوری و ثبت شدند. داده‌ها به وسیله­ی آزمون آماری آنالیز واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 p<مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، مصرف امگا-3 به مدت 3 هفته اثر مثبت معناداری بر روی حجم‌های ریوی FEV1، FVC و PEF دارد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که مصرف مکمل امگا-3 می تواند موجب بهبود عملکرد ریوی ورزشکاران شود و همچنین مصرف مکمل امگا-3 با کاهش افت FEV1 در 1، 5، 10 و 15 دقیقه پس از فعالیت ورزشی همراه خواهد بود که می‌تواند به منظور مهار EIB مورد استفاده قرار گیرد.
 
 


اکبر چمنی، عباسعلی گائینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه،
جلد 25، شماره 12 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: طول تلومرهای لکوسیتی نشانگر زیستی است که در تشخیص طول عمر سلول از آن استفاده می‌شود. محافظت از تلومرهای انسانی به 2TRF به عنوان یکی از زیر واحدهای مجموعه پروتئینی شلترین وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک بر طول تلومر و بیان ژن 2TRF مردان میان‌سال بود.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه تجربی است و جامعه آماری آن را افراد میان‌سال 35 تا 41 ساله تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در گروه‌های کنترل و تمرین جای گرفتند و گروه تمرین مطابق با پروتکل به مدت شش هفته و در هر هفته دو جلسه 45 دقیقه‌ای به بازی فوتبال پرداختند. برای سنجش طول تلومر و بیان ژن 2TRF از روش Real Time PCR، درصد چربی از کالیپر و حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون میدانی راکپورت و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t مستقل و همبسته با نرم‌افزار 25 SPSS در سطح معناداری 05/0p< استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد پس از شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک، درصد چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی و بیان ژن TRF2 تغییر معناداری را نشان دادند (05/0˂p)؛ اما در طول تلومر تغییر معناداری دیده نشد (05/0˃p).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد بازی فوتبال در زمین‌های کوچک بر طول تلومر مردان میان‌سال تأثیر ندارد ولی بر بیان ژن 2TRF آن‌ها تأثیر دارد؛ بنابراین با احتیاط می‌توان گفت، این نوع تمرین به نوعی بر محافظت از کروموزوم‌های افراد میان‌سال مؤثر است.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb