iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای یزدانی

فرحناز غفاری‌نژاد، فرزانه مسلمی، لیلا بامنشی، سمانه عباس‌پور، فاطمه یزدانی،
جلد 9، شماره 30 - ( 9-1381 )
چکیده

یکی از روشهای کنترل فشار خون که به راحتی قابل انجام است ورزش می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه ورزشهای هم تنش اندام فوقانی و تحتانی بر تغییرات فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خفیف خون انجام شده است. مطالعه فوق به صورت نیمه تجربی و به روش نمونه‌گیری ساده روی 30 زن مبتلا به پرفشاری خفیف خون صورت گرفت. در این تحقیق بیماران به 2 گروه 15 نفری تقسیم شدند که هر گروه طی 2 جلسه، ورزشهای اندام فوقانی و اندام تحتانی را انجام دادند. ورزش اندام تحتانی توسط تسمه گردان(به هر دو گروه) و ورزشهای اندام فوقانی با استفاده از وزنه‌های 500 گرمی به گروه اول و قایق ثابت به گروه دوم داده شد. مدت زمان هر ورزش 21 دقیقه بود و تغییرات فشار خون قبل، حین و در پایان ورزش ثبت گردید. بررسی داده‌ها با روش آماری آزمون T ( t student ) و مقایسه زوجها paird t test نشان داد که انجام ورزشهای هم تنش اندام فوقانی و تحتانی در تمام دقیقه‌های اندازه‌گیری شده، باعث کاهش فشار سیستولیک، دیاستولیک و میانگین فشار شریانی شده است و اختلاف معنی‌داری بین فشار خون در قبل و بعد از انجام هر 3 نوع ورزش وجود داشت. همچنین در مقایسه تغییرات فشار خون پس از انجام ورزشهای اندام فوقانی و تحتانی مشاهده گردید که اختلاف معنی‌داری بین ورزشهای این 2 اندام وجود ندارد. در این تحقیق مشخص شد که انجام ورزشهای هم تنش اندام فوقانی و تحتانی به یک میزان باعث کاهش فشار خون می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود تا به بیمارانی که از انجام ورزشهای اندام تحتانی به دلیل مشکلات عضلانی ـ مفصلی ناتوان می‌باشند، جهت کمک به کاهش فشار خون، برنامه ورزشی به صورت ورزشهای هم تنش اندام فوقانی توصیه گردد.


سیده منا پورامجد، دکتر شهریار اقتصادی، دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر عیسی نورمحمدی، دکتر رستم یزدانی،
جلد 15، شماره 0 - ( پاییز و زمستان 1387 )
چکیده

    زمینه و هدف: آسم، به‌عنوان شایع‌ترین بیماری تنفسی با افزایش فعالیت‌های التهابی، اکسیداتیوی و آپوپتوتیکی همراه است و در این بیماران کاهش غلظت روی سرم و مو گزارش شده است. روی به‌عنوان فاکتور ضد التهاب، آنتی‌اکسیدان و عامل ضد آپوپتوز شناخته شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر مکمل روی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتلا به آسم مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران انجام شد.

    روش بررسی: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی قبل و بعد بر روی 29 فرد مبتلا به آسم که در شرایط تثبیت شده به سر می‌بردند، صورت گرفت. این بیماران به مدت 8 هفته کپسول 50 میلی‌گرمی روی (یک روز در میان) مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا مطالعه از بیماران گرفته شد و غلظت روی سرم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه‌گیری و با نمونه روی سرم 29 فرد غیرمبتلا مقایسه شد. قبل و بعد از مکمل یاری، فاکتورهای تنفسی از قبیل ظرفیت حیاتی اجباری (Forced Vital Capacity-FVC) حجم بازدمی ثانیه اول (Forced Expiratory Volume in one1 second FEV1)، ظرفیت حیاتی (Vital Capacity-VC) و نسبت حجم بازدمی ثانیه اول به ظرفیت حیاتی اجباری (FEV1/FVC) توسط دستگاه اسپیرومتری اندازه‌گیری شد. دریافت غذایی این بیماران نیز با استفاده از پرسشنامه یادآمد 24 ساعت غذا، اندازه‌گیری گردید. سرانجام، یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (Version 10) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از تست‌های آماری Paired t-test و t مستقل استفاده شد.

یافته‌ها: غلظت روی سرم در افراد مبتلا به آسم 16/0±68/0 میلی‌گرم در لیتر (mg/1) گزارش شد که در مقایسه با روی سرم افراد غیرمبتلا، تفاوت معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). تغییرات فاکتورهای تنفسی قبل و بعد از مکمل یاری از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P>) و متوسط دریافت روزانه روی از رژیم غذایی 60% میزان توصیه شده روزانه گزارش شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه که نشان داد غلظت روی سرم در بیماران مبتلا به آسم پایین‌تر از افراد غیرمبتلاست، مکمل یاری با 50 میلی‌گرم روی (یک روز در میان) بعد از 8 هفته، نتوانست بهبودی در فاکتورهای تنفسی ایجاد کند. مطالعات مداخله‌ای بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.


دکتر رستم یزدانی، دکتر سید علی جواد موسوی، دکتر سید محمد فرشته‌نژاد، دکتر مهدی رضایی،
جلد 16، شماره 0 - ( آذر 1388 )
چکیده

    زمینه و هدف: بعد از پلورال افیوژن پاراپنومونیک، شایع‌ترین علت پلورال افیوژن اگزودایی سرطان‌ها می‌باشند. علی رغم به کارگیری ترکیبی از بررسی های سیتولوژیک مایع پلور و بیوپسی پلور، دستیابی به تشخیص در موارد زیادی از بیماران امکان پذیر نمی‌باشد.محققین به منظور ارزیابی ارزش آنالیز مایع پلور در تشخیص افتراقی افیوژن‌های مایع پلور بر روی تومور مارکرهای مختلف پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند. در این مطالعه،هدف تعیین ارزش تشخیصی تومورمارکرهای مورد در مایع پلور در اثبات وجود بدخیمی در مقایسه با سیتولوژی مایع پلور و بیوپسی پلور بوده است.

روش بررسی: مطالعه حاضر به روش مقطعی ـ تحلیلی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفته است. 40 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن با ارجحیت سلولی لنفوسیتی که اسمیرو کشت مایع پلور از نظر وجود مایکو باکتریوم توبرکلوزیس منفی بود، وارد مطالعه گردیدند و آزمون های سیتولوژی و در صورت لزوم بیوپسی و توراسکوپی صورت گرفت. سطح شش تومور مارکر AFP، CEA، CA125، CA19-9، CA15-3 و β-hCG در مایع پلور اندازه‌گیری گردید. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی شش تومورمارکر فوق با توجه به نتایج سیتولوژی، بیوپسی و یا توراکوسکوپی تعیین گردید. همچنین از آزمون‌های مجذور کای (Chi2) و t-test استفاده شد.

یافته‌ها: حساسیت تومورمارکرهای اندازه‌گیری شده در مایع پلور به ترتیب:4% AFP، 52%β-hCG، 35% CA19-9،65%CEA، 95%CA125 و 65%CA15-3 به دست آمد. ویژگی همه تومورمارکرها به جز CA125 که 25% بود، 100% محاسبه گردید. پانل تومورمارکرهای CA15-3، CA 19-9، CEA و β-hCG دارای حساسیت و ویژگی به ترتیب 6/95% و 100% و نیز ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب 100% و 80% می‌باشد.

نتیجه‌گیری: استفاده از تومورمارکرها می‌تواند جایگزین روش‌های تهاجمی و پرهزینه­ای مثل توراکوسکوپی و توراکوتومی گردد. به کارگیری یک پانل از تومورهای مارکرهای مختلف می‌تواند با افزایش حساسیت در زمینه رد علل بدخیم بسیار مفید باشد.


دکتر رستم یزدانی، دکتر محمدحسن توحیدی،
جلد 19، شماره 103 - ( 10-1391 )
چکیده

  زمینه و هدف : بیماری انسدادی مزمن ریوی (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD ) یک مسئله بزرگ از لحاظ سلامت در جوامع محسوب می شود. در سیر بیماری دوره هایی از بدتر شدن علائم وجود دارد که به آن تشدید بیماری (Exacerbation) گفته می‌شود. در تشدید حاد بیماری یکی از اقدامات درمانی تجویز اکسیژن بدون ایجاد احتباس گاز دی اکسید کربن شریانی می باشد که از اندازه گیری گازهای خون شریانی (ABG) به عنوان استاندارد تشخیصی بررسی احتباس CO2 استفاده می شود. کاپنوگرافی روشی است غیرتهاجمی برای اندازه گیری فشار نسبی CO2 در هوای بازدمی که در این مطالعه میزان همبستگی و توافق نتایج PaCO2 گازهای خون شریانی با CO2 انتهای بازدمی توسط کاپنوگرافی در بیماران مبتلا به تشدید حاد بیماری انسدادی ریوی بررسی گردید.

  روش­ کار : این مطالعه به صورت مقطعی بر روی بیماران مبتلا به تشدید حاد COPD که در نیم سال دوم 1389 به اورژانس بیمارستان افضلی پور مراجعه کرده بودند انجام شد. هفتادوپنج بیمار مبتلا به تشدید حاد COPD بین سنین 41 تا 85 سال وارد این مطالعه شدند. میزان CO2 انتهای بازدمی (ET-CO2) و PaCO2 به صورت هم زمان به ترتیت توسط کاپنوگرافی و انجام ABG در دو مرحله 1: بدو ورود 2: سی دقیقه پس از شروع درمان با اکسیژن و برونکودیلاتور اندازه گیری شد.

  یافته­ها: بین مقادیر ET-CO2 حاصل از کاپنوگرافی و PaCO2 گازهای خون شریانی در هر دو مرحله ابتدای بستری و 30 دقیقه پس از درمان همبستگی قوی وجود داشت (ضریب همبستگی به ترتیب 0.773 و 0.783 ). میانگین (انحراف معیار) اختلاف بین مقادیر PaCO2 و ET-CO2 در دو مرحله به ترتیب 9.99 (7.17) و 9.97 (6.84) میلی متر جیوه بود. ارزیابی بیشتر توسط آنالیز Bland-Altman بیانگر توافق نتایج دو روش کاپنوگرافی و ABG جهت اندازه گیری فشار نسبی CO2 در هر دو مرحله بود.

  نتیجه­گیری : نتایج مطالعه بیانگر همبستگی و توافق بین نتایج حاصل از دو روش کاپنوگرافی و ABG جهت بررسی میزان احتباس CO2 در بیماران مبتلا به تشدید حاد COPD می باشد.


دکتر رستم یزدانی، دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی، دکتر میترا ثمره فکری، دکتر ترلان حسن آقائی، محمد رضا غلامرضا پور، حمیدرضا ملائی،
جلد 21، شماره 121 - ( 4-1393 )
چکیده

  زمینه و هدف : بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) از علل شایع مرگ و میر می باشد. نقش عوامل عفونی در ایجاد و تشدید این بیماری مشخص شده است. پنوسیستیس جیرووسی قارچ فرصت طلبی است که در افراد دارای نقص سیستم ایمنی منجر به پنومونی می شود. کلونیزاسیون با این ارگانیسم در مجاری تنفسی بعضی از افراد بدون علامت مبتلا به انواع بیماری‌های مزمن ریوی گزارش شده است. اخیرا شواهدی مبنی بر ارتباط کلونیزاسیون با این ارگانیسم و بیماری انسدادی مزمن ریه و همچنین شدت این بیماری مطرح شده است. هدف ما در این مطالعه بررسی شیوع کلونیزاسیون با این ارگانیسم در بیماران COPD به روش Real Time PCR و تعیین ارتباط آن با شدت بیماری بود .

  روش کار : تعداد 60 بیمار مبتلا به COPD که شدت بیماری آنها بر اساس معیارهای BODE (خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید) تعیین گردید، تحت برونکوسکوپی و لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) قرار گرفتند و نمونه مایع BAL بیماران از نظر کلونیزاسیون با پنوموسیستیس جیرووسی با روش Real Time PCR بررسی شد .

  یافته‌ها : از مجموع 60 نمونه بررسی شده سه مورد (5%) از بیماران با پنوموسیستیس جیرووسی کلونیزه بودند .

  نتیجه‌گیری : شیوع کلونیزاسیون با پنوموسیستیس جیرووسی در بیماران مبتلا به COPD در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر بود که این تفاوت می‌تواند بیانگر نقش عوامل اکولوژیک در کلونیزاسیون با این ارگانیزم باشد .


حسن یزدانیان، امین مهنام، مهدی ادریسی، مرتضی آبداراصفهانی،
جلد 22، شماره 131 - ( 2-1394 )
چکیده

 

زمینه و هدف: قلب نگاری امپدانسی (Impedance CardioGraphy-ICG) روشی ساده و ارزان برای اندازه‌گیری غیرتهاجمی و پیوسته­ی (به صورت هولتر) حجم ضربه ای و سایر متغیرهای همودینامیک است. بدین جهت استفاده از این روش در کاربردهای بالینی و پژوهشی در سراسر دنیا به سرعت در حال افزایش است. با توجه به فراگیر نبودن فناوری قلب­نگاری امپدانسی در کشور، هدف این مطالعه معرفی مبانی این فناوری، گزارش توسعه و ساخت یک نمونه­ی اولیه از دستگاه ICG و ارائه نتیجه ارزیابی اولیه آن بوده است. 

 

روش­ کار: برای اندازه­گیری امپدانس ناحیه­ی قفسه­ی سینه، دستگاهی طراحی و توسعه داده شد که یک جریان سینوسی  KHz50 با دامنه­ی mA 2 را از طریق 2 جفت الکترود به قفسه­ی سینه اعمال و به کمک 2 جفت الکترود دیگر افت ولتاژ ایجاد شده در این ناحیه را ثبت می­کند. پس از ارزیابی الکترونیکی دستگاه، صحت و کارآیی آن در اندازه­گیری حجم ضربه­ای برحسب مقادیر بدست آمده از داپلر-اکوکاردیوگرافی، به صورت اولیه برای 5 نفر مورد بررسی قرار گرفت.

 

یافته‌ها: طی این پژوهش یک دستگاه قلب­نگار امپدانسی قابل حمل پیاده سازی شدکه توانایی  ثبت همزمان سیگنال ICG و یک لید سیگنال ECG را دارد و متغیرهایی مانند زمان پیش تخلیه، زمان تخلیه­ی بطن چپ، برون ده قلب و ظرفیت مایع سینه­ای را محاسبه و ارائه می­نماید. در ارزیابی اولیه پس از آزمایش دستگاه بر روی 5 نفر، ضریب همبستگی پیرسون بین حجم ضربه­ای استخراج شده از روش قلب نگاری امپدانسی و روش داپلر-اکوکاردیوگرافی 891/0 با 05/0p< به دست آمد.

 

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه­ی مقدماتی نشان می­دهد که امکان توسعه و بومی سازی فناوری قلب­نگاری امپدانسی در داخل کشور وجود دارد. با توجه به ویژگی­های منحصر به فرد این فناوری در ارزیابی متغیرهای همودینامیک در مقایسه با سایر روش­های مشابه، توسعه این سیستم در داخل کشور و بهره گیری از آن توسط جامعه­ی پزشکان می­تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات درمانی شود.

 
محبوبه میرحسینی، نازیلا یزدانی کشکولی، علی دهقان همدان،
جلد 23، شماره 147 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف : فناوری نانو یکی از بخش های بسیار مهم از تکنولوژی است. نانوذرات را می توان در زمینه مختلف صنعتی، پزشکی، نظامی و استفاده شخصی استفاده کرد. هدف از این مطالعه آماده سازی نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی از طریق یک روش ساده و بررسی فعالیت ضد باکتری از آنها بود.
روش کار:  نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی به روش سل ژل ساخته شد. سپس این نانوکامپوزیت با استفاده از  تکنیک های FTIR ، ،SEM، EDX  ، طیف‌سنج مرئی - فرابنفش ( UV-VIS) و پراش اشعه ایکس (XRD ) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضد میکروبی این نانو کامپوزیت روی باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس ارزیابی شد. سپس اثر نانو کامپوزیت 1.5 درصد اکسید روی  بر روی گاز استریل در مجاورت باکتری های فوق بررسی شد.

یافته ها: نتایج نشان داد غلظت نانوذره اکسید روی  روی فعالیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت اثر می گذارد. فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی حاوی 1.5 درصد اکسید روی دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بود. همچنین فیلم نانوکامپوزیت حاوی  1.5 درصد اکسید روی بر روی گاز استریل  اثر ضدمیکروبی  روی هر دو باکتری نشان داد.

نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه فیلم  نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی دارای عملکرد ضد باکتری بسیار عالی بود. بنابراین ممکن است فیلم نانوکامپوزیتی کاربردهای  پزشکی داشته باشد و همچنین به عنوان یک پوشش سطح به منظور افزایش ایمنی میکروبی و گسترش عمر مفید مواد غذایی  استفاده شود.


مرضیه روحانی، حمیدرضا برادران، اکرم ثناگو، مسلم سارانی، شهلا یزدانی، حمیدرضا علیزاده،
جلد 23، شماره 147 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: گراند راند آموزشی یک روش آموزش بالینی متداول است که در اکثر بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی در حال اجرا می‌باشد. هدف آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان است تا اطلاعات نظری را به واقعیات عملی پیوند بزنند. هدف مطالعه حاضر مقایسه دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید، نسبت به گراند راند در دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.

روش کار: این مطالعه، توصیفی تحلیلی بر روی کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه ایران به تعداد 237 نفر به روش سرشماری می‌باشد. اطلاعات بوسیله پرسشنامه به صورت سوالات چندگزینه‌ای و لیکرتی جمع آوری شد و توسط نرم‌افزار SPSS v. 21 آنالیز شد.

یافته‌ها: 4/29% کارآموزان و کارورزان گراند راند آموزشی را خیلی خوب و خوب، 3/36% متوسط و 3/34% ضعیف و خیلی ضعیف و اساتید و دستیاران 62% خیلی خوب و خوب، 6/27% متوسط و 4/10% ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی کردند. کیفیت گراند راند بر اساس طیف سه درجه‌ای لیکرت بر حسب نوع بخش: داخلی 89/1، بخش جراحی 87/1، بخش زنان 1/2، بخش اطفال 87/1 و بر حسب درجه علمی: کارآموزان 82/1، کارورزان 85/1، دستیاران 92/1 و اساتید 13/2 بود.

نتیجه‌گیری: دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به گراندراند های پزشکی منفی‌تر از دستیاران و اینترن‌ها می‌باشد. شرکت فعال و تقویت استدلال، مهارت تصمیم‌گیری، بیان یافته‌های علمی و ایجاد انگیزه در دانشجویان می‌تواند از عوامل موثر در بهره‌وری بیشتر گراند راندهی آموزشی باشد.


محمود سلطانی، سید مستجاب رضوی اردکانی، آتیلا ارمی، زهرا اسکندری کوتاهی، نگار یزدانی،
جلد 24، شماره 158 - ( مرداد 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت درعلم پزشکی و موفقیت در افزایش میزان بقای نوزادان آسیب پذیر، مسئله‌ی میزان تکامل عصبی این کودکان در آینده را مطرح کرده است. اختلالات تکاملی و رفتاری، شایع‌ترین مشکل در این نوزادان پس از ترخیص از بخش مراقبت ویژه نوزادان می‌باشد. طیف وسیعی از علل در بروز اختلالات تکاملی نقش دارند. با توجه به اهمیت موضوع و کمبود اطلاعات دقیق در خصوص عوامل خطر مربوطه، در این مقاله به بررسی عوامل مرتبط با اختلالات تکاملی نوزادان کم وزن با سابقه مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان پرداخته شد.
روش کار: این مطالعه کوهورت بر روی 76 نوزاد 24-4 ماهه با سابقه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز با میانگین وزنی (1800گرم) انجام شد. این نوزادان بر اساس پرسشنامهASQ ارزیابی تکاملی گردیدند. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در ارزیابی با آزمون ASQ، آزمون آماری ضریب همبستگی ارتباط معنی داری را بین اختلال تکاملی با تهویه مکانیکی، مدت زمان بستری، تزریق سورفکتانت و بتامتازون، تشخیص اولیه و نهایی بیماری­ها نشان نداد (1r<). آزمون T-Test تفاوت معنی داری را بین میانگین وجود زایمان پرخطر و میانگین انجام عمل احیای پیشرفته در کودکان دچار اختلال تکاملی و کودکان سالم نشان نداد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: هرجند پیشرفت در تنفس درمانی، سیستم نظارت، روش‌های غیرتهاجمی، و مراقبت تکاملی، باعث کاهش مرگ و میر نوزادان نارس و کاهش عوارض درمان نارسی شده است، در این مطالعه ارتباطی بین وضعیت تکاملی کودکان 4 تا 24 ماهه نارس با مشکلات آن‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دیده نشد. برای کسب نتایج تکاملی بهتر، بایستی اختلالات تکاملی را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کرده و توانبخشی نوزادان کم وزن را، در کوتاه­ترین زمان پس از ترخیص از بخش مراقبت ویژه آغاز نماییم.
 
 


مریم عباس پور، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال، اکرم یزدانی،
جلد 24، شماره 159 - ( شهریور 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: انتروکوک‌ها کوکسی‌های گرم مثبتی هستند که به‌صورت فراوان از حیوانات و گیاهان و سبزیجات جدا می‌شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوک‌های جدا شده از 7 نوع سبزی خشک که به‌صورت تصادفی از فروشگاه‌های تهران جمع آوری گردیده، انجام شده است.
روش کار: در یک مطالعه توصیفی، در 1394، تعداد 140 نمونه سبزی خشک باز و بسته‌بندی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی مانند کاتالاز و ایجاد کلنی‌های سیاهرنگ روی بایل اسکولین آزید تایید هویت شدند و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تا حد گونه شناسایی شدند. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه‌ها نسبت به شش آنتی‌بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و با استفاده از آزمون کاپا انجام شد.
یافته‌ها: 140 نمونه سبزی خشک 84 (60%) انتروکوک جدا گردید. مهمترین جدایه E. faecium با فراوانی 61 (6/72%) بود. سایر گونه ها بترتیب اهمیت عبارت بودند از: 10 جدایه E.durans، 6 جدایه E. gallinaru، 5 جدایه E. faecalis، 1 جدایه E. avium و 1 جدایه E. casseliflavus. تست تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی نیز نشان داد که؛ 93% مقاوم به جنتامایسین، 48% مقاوم به ونکومایسین، 32% مقاوم به اریترومایسین، 15% مقاوم به تتراسایکلین، 4% مقاوم به کلرامفنیکل و 4% مقاوم به آمپی سیلین بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان دهنده آلودگی سبزی‌های خشک جمع‌آوری شده در شهر تهران می‌باشد. با توجه به یافته‌ها، برای جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی، آموزش افراد، رعایت اصول بهداشتی و نظارت در آماده‌سازی، حمل و نقل، ذخیره سازی و عرضه مواد غذایی ضروری می‌باشد.
 


مجید کاشف، فرامرز یزدانی، آقای علیرضا کاشف،
جلد 25، شماره 8 - ( آبان 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: کافئین متیل جدا شده از گزانتین، آلکالوئیدی محرک و شایع­ترین داروی مصرفی جهان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف کافئین بر توان هوازی و تغییرات الکتروکاردیوگراف مردان فعال پس از اجرای تست بیشینه بروس بود.
روش کار: 9 مرد دانشجو فعال از بین 25 نفر (میانگین 37/1± 9/20 سال، چربی 79/3±21/11 و شاخص توده بدنی 69/1±49/23 کیلوگرم بر مجذور قد) در قالب طرح نیمه تجربی در دسترس و در دو شرایط کنترل و کافئین با دوز 5% با فاصله یک هفته جایگزین شدند. 60 دقیقه پس از مکمل­دهی تست بروس اجرا شد. مقادیر توان بیشینه هوازی محاسبه و فاصله زمانی QT با نرم­افزار Custo Diagnostic در هر دو شرایط اندازه­گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف کافئین دارای تأثیر معناداری بر توان ­هوازی بیشینه نسبت به شرایط بدون مکمل و استراحت بود. به‌علاوه، فاصله زمانی QT پس از اجرای فعالیت بیشینه نسبت به استراحت افزایش معناداری نشان داد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: مصرف کافئین سبب افزایش توان ­هوازی بیشینه و ارتفاع موج QT اینتروال بعد از اجرای فعالیت بیشینه می­شود. احتمالاً سطح و شدت ورزش می­تواند باعث افزایش دپولاریزاسیون و رپولاریزاسیون بطن و عملکرد قلب شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb